GJUDITE (10)

Letôr: Fabiano Fantini

Gjudite tal campament dai assirians

101Cussì e berlave Gjudite viers di Diu di Israel. Finît di preâ, 2e jevà sù, e clamà la sierve, e lè jù in cjase, là ch’e stave intai dîs di sabide e tes sôs fiestis. 3Butant di bande il sac ch’e veve tor de vite e i siei vistîts di corot, e fasè un bagn, si ongè cuntun bon profum, e metè in sest la sô cjavelade, si metè un biel turbant e si vistì cu la munture di fieste, ch’e meteve cuant che al jere vîf ancjemò il so om Manasse. 4Si cjalçà i sandui, si metè intor golanis, braçalets, anei, rincjins, ducj i siei aurs e si fasè plui biele ch’e podè par che ogni om che le cjalave al restàs incantesemât. 5Daspò i consegnà a la sô sierve une bufule di vin e une impole di vueli, e jemplà une sporte di petis di farine di vuardi, di golosets fats cu lis pomis secjis e di pan di chel mont e, vuluçât dut, jal metè su lis spalis.

6A jessirin viers de puarte di Betulie e li a cjatarin pronts Ozie e i anzians de citât, Cabri e Carmi. 7Cuant che a vioderin Gjudite dute sflandorose, mudade in chel sisteme, a restarin cence peraule di tant biele ch’e jere. I diserin: 8“Il Diu dai nestris vons ti tegni simpri tes sôs graciis! Che ti dedi furtune tal rivâ in puart di ce che tu âs progjetât, pe glorie dai fîs di Israel e pal bon non di Gjerusalem!”. 9Gjudite e adorà Diu e ur disè: “Fasêtmi viergi la puarte de citât, ch’o puedi saltâ fûr e rivâ in puart di dut ce che mi vês augurât cumò”. A derin ordin ai fantats di vuardie di viergii, come ch’e veve domandât. 10Chei a ubidirin e Gjudite e jessì cu la sô sierve. De citât i umign le tignirin di voli par dute la cleve fin cuant che e scjavaçà la valade. Po no le vioderin altri.

11Biel che lôr dôs a levin indenant dretis pe concje, lis vuaitis dai assirians ur vignirin incuintri 12e, cjapant Gjudite, le interpelarin. “Di ce gjernazie sêstu? Dontri venstu? Indulà vâstu?”. Ur rispuindè: “O soi une fie dai ebreus e o soi scjampade di lôr parcè che a stan par colâ tes vuestris mans. 13O varès voe di viodi Oloferne, il sorestant dal vuestri esercit, par dâi informazions siguris. I mostrarai il troi ch’al à di passâ par cjapâ dute la mont cence rimeti ni un om ni une vite”. 14Intant che le scoltavin, i oms le cjalavin e no ur pareve vere ch’e fos tant biele. 15I diserin: “E sarà la tô salvece chê di jessi scjampade e di vê volût fevelâ cul nestri paron! Va, cjatilu te sô tende; al podarà ancje compagnâti cualchidun dai nestris e presentâti a lui. 16Rivade denant di lui, no sta vê nissune pôre di sorte. Torne dome a ripetii ce che tu nus âs dit a nô e ti tratarà ben”. 17Alore a distacarin cent oms, ch’a compagnarin jê e la sô sierve e lis menarin te tende di Oloferne. 18Tes tendis a vevin za savût ducj la gnove ch’e jere rivade e dut il campament al jere deventât come un gjespâr. Jê e jere ancjemò fûr de tende di Oloferne, spietant di jessi nunziade, che za tor di jê si veve dât dongje un cercli di int. 19No si passevin mai di cjalâ trop biele ch’e jere e, par conseguence, di restâ maraveâts tai confronts dai fîs di Israel. A disevin un cul altri: “Cemût si fasial mo a dî mâl di un popul ch’al à feminis di cheste sorte? Nol è ben lassâ in vite nancje un om sôl dai lôr, parcè che chei ch’a restaressin a saressin bogns di fâi dâ la volte al mont intîr!”. 20Lis vuaitis dal cuarp di Oloferne e i siei fameis a jesserin e a compagnarin Gjudite dentri de tende. 21Oloferne al jere distirât suntun jet slargjât sot di un baldachin di purpure e d’aur, furnît di smeralts e di pieris preziosis. 22Lu visarin ch’e jere rivade e lui al saltà fûr sul andit de tende cun denant chei ch’a puartavin ferâi d’arint. 23A pene che Gjudite si cjatà denant dal gjenerâl e dai siei fameis, ducj a restarin inceâts di tant biele ch’e jere. Jê si butà in genoglon denant di lui, cu la muse cuintri de tiere, ma i fameis le alçarin sù.