GJUDITE (9)

Letôr: Claudio Moretti

IL POPUL DI DIU LIBERÂT

La prejere di Gjudite

91Alore Gjudite si butà cu la muse par tiere, si sporcjà il cjâf di cinise e si disviestì fint al sac ch’e veve intorsi, juste su l’ore che a Gjerusalem si ufrive l’incens de sere tal templi di Diu; sicheduncje Gjudite e berlà ad alte vôs viers dal Signôr e e disè: 2“Signôr, Diu di gno pari Simeon, che tu i âs metude in man la spade dal svindic cuintri dai forescj, cuintri di chei che i vevin gjavade la cinturie a di une fantate par sporcjâle, i vevin metût a nût il flanc par vergognâle e i vevin ruvinât il grim par disonorâle. Tu tu vevis dit: No si à di fâ une robate di chê sorte!, ma lôr le vevin fate. 3Par chel tu âs consegnât a la muart i lôr caporions e al sanc chel lôr stramaç, maglât dal lôr imbroi e tornât a paiâ cul imbroi; tu âs fruçâts i fameis insieme cui lôr parons e i sorestants su lis lôr sentis. 4Tu âs fat puartâ vie lis lôr feminis, menâ in sclavitût lis lôr fiis, spartî dute la lôr robe fra i tiei fîs preferîts, parcè che, infogâts di passion par te, no vevin podût sopuartâ la profanazion dal lôr sanc e a vevin berlât viers di te par che tu ju judassis. Diu, Diu gno, scolte ancje cheste biade vedue. 5Tu sês stât tu a distinâ ce ch’al è sucedût prime ch’a capitassin chei fats e i fats stes e ce ch’al è capitât dopo. Tu tu âs disponudis lis robis di cumò e chês di dopo, e ce che tu âs pensât al è capitât. 6Lis robis che tu âs voludis tu si son presentadis disint: O sin ca, parcè che dutis lis tôs stradis a son stadis fatis e i tiei judizis a son stâts decidûts denant trat. 7Cumò ve che i fîs dai assirians a àn cressude ancjemò di plui la fulugne des lôr schiriis, a son montâts in supierbie par vie dai lôr cjavai e cjavalîrs, a alcin la creste pe fuarce de lôr fantarie, a metin la lôr sperance intai scûts e tes lancis, tai arcs e tes fiondis e no si rindin cont che tu tu sês il Signôr ch’al fâs lâ in fruç lis vueris. 8Dome tu tu âs non Signôr. Sdrume la lôr fuarce cu la tô potence e inte tô rabie savolte la lôr viamence: lôr si inludin di profanâ il to santuari, di sporcjâ la tende là ch’al è poiât il to non e la tô glorie, di sdrumâ cu la lôr ferace il cuar dal to altâr. 9Cjale la lôr supierbie, strucje jù la tô rabie sui lôr cjâfs; dài a di cheste vedue la fuarce di fâ ce che o ài distinât di fâ. 10Cul ingjan dai miei lavris fruce il servidôr insieme cul paron e il paron insieme cul so famei; pare a tocs la lôr prepotence midiant di une femine. 11Parcè che la tô fuarce no je tal numar e il to ream nol sta in pîts par vie di chei ch’a puartin armis: invezit tu tu sês il Diu de puare int, tu il jutori dai bandonâts, il ripâr dai debui, il protetôr dai avilîts, la salvece dai disperâts. 12Si, propit cussì, Diu di gno pari e di Israel tô ereditât, paron dal cîl e de tiere, creadôr des aghis e re di dutis lis creaturis: scolte la mê preiere; 13fâs che la mê peraule e il gno ingjan a rivin adore di ferî e di svinidrî cheste int ch’e fâs progjets di sanc cuintri dal to pat e dal to templi consacrât, cuintri de mont di Sion e de cjase dai tiei fîs. 14Dài a dut il to popul e a ogni tribù la sigurece che tu sês tu il Signôr, il Diu plen di fuarce e ch’al pò dut e che no ’nd è nissun altri fûr di te ch’al puedi salvâ la gjernazie di Israel”.