GJUDITE (8)

Letôr: Gian Franco Dolso

La fede di Gjudite

81In chel fratimp, i contarin a Gjudite chestis robis. Jê e jere fie di Merari, fi di Oks, fi di Josef, fi di Oziel, fi di Elkie, fi di Ananie, fi di Gjedeon, fi di Rafain, fi di Achitob, fi di Elie, fi di Chelkie, fi di Eliab, fi di Natanael, fi di Salamiel, fi di Sarasadai, fi di Israel. 2Manasse, il so om, de stesse tribù e de stesse famee, al jere muart sul seselâ il vuardi. 3Al jere sorestant di chei ch’a leavin i balçûi e al cjapà un colp di soreli, cun chel al scugnì butâsi tal jet e al murì te sô citât, a Betulie, dulà che lu sepulirin cui siei vons tal cjamp ch’al è jenfri Dotain e Balamon. 4Restade vedue, Gjudite e vivè in cjase sô par trê agns e cuatri mês. 5Si veve fate une tende su la terace. E puartave un sac tor dai ombui, e jere vistude di vedue 6e di cuant che i jere muart l’om, e zunave ducj i dîs, fale lis veis de sabide, lis sabidis, lis veis de lune gnove, lis lunis gnovis e i dîs di fieste e lis sagris de cjase di Israel. 7E jere tant biele che mai e e plaseve un grum. Manasse, il so om, i veve lassât aur, arint, fameis, massàriis, trops e cjamps, e jê e viveve framieç di dute la sô robe 8cence che nissun nol ves podût dî un alc di jê, par vie ch’e temeve Diu une vore.

9E vignì duncje a cognossi lis peraulis disperadis che il popul, avilît parcè che e mancjave l’aghe, al veve dit al sorestant. Gjudite e vignì a savê ancje dut ce che Ozie ur veve dit e ch’al veve zurât di consegnâur la citât ai assirians sul scjadê dai cinc dîs. 10Alore e mandà la sierve sorestante di dute la sô robe a clamâ Cabri e Carmi, ch’a jerin i anzians de sô citât. 11Cuant che a forin in cjase, ur disè: Scoltaitmi, sorestants de int di Betulie. O vês propit vût tuart a fevelâ come ch’o vês fevelât vuê denant de int e a impegnâsi cun Diu zurant di consegnâ la citât ai nestris nemîs se il Signôr no us puartarà rimiedi jenfri tant timp. 12Su mo! Cui sêso vualtris, di tentâ Diu in cheste zornade e di metisi parsore di lui framieç dai fîs dai oms? 13E cumò o metês a lis provis il Signôr ch’al pò dut? No capîso propit redenzie di nuie? 14Se no sês bogns di lâ a sclusignâ tal profont dal cûr dal om e di disgredeâ i resonaments dal so spirt, cemût podaressiso jentrâ dentri in Diu ch’al à fatis dutis chestis robis, capî il so pinsîr e rivâ a cognossi i siei plans? No, fradis! Vuardaitsi dal tirâ a ciment il Signôr nestri Diu! 15Se lui nol à chê di salvânus prime de scjadence di chescj cinc dîs, al podarà dânus une man cuant che i pararà, come ch’al pò ancje fruçânus in face ai nestris nemîs. 16Vualtris però no vês di pretindi di meti a la strente i progjets dal Signôr nestri Diu, parcè che Diu nol è come un om, che si pò menaçâlu, ni fâi pression come un fi di om. 17Pluitost, intant ch’o spietìn cun pazience la sô salvece, berlìn che nus judi. Al scoltarà la nestre vôs se al è chel il so bon pinsîr. 18Par dî il vêr, no si à cjatât ni ta chescj ultins timps ni cumò une tribù des nestris ni une famee ni un popul ni une citât des nestris che si sedin butâts in genoglon denant dai dius fats des mans dal om, come che invezit al è stât sucedût par vieri. 19Al è stât chel il mutîf che i nestris vons a son stâts bandonâts a la spade e al fruç e a son colâts in maniere vergognose denant dai lôr nemîs. 20Nô invezit no cognossìn altri Diu fûr di lui. Par chel o podìn sperâ che no nus cjalarà di brut e nol voltarà la muse di chê altre bande cuintri dal nestri popul. 21Se in efiets nus cjapin, ancje dute la Gjudee e colarà tes lôr sgrifis e ducj i lûcs sants a saran rapinâts. Alore il nestri sanc al varà di rispuindi de lôr profanazion. 22La muart dai nestris fradis, la depuartazion lontans de tiere, il spopolament de nestre ereditât Diu le fasarà colâ sul nestri cjâf framieç dai popui ch’o deventarìn sotans e o sarìn pai nestris gnûfs parons un scandul e une vergogne. 23La nestre sclavitût no nus puartarà nissune furtune parcè che il Signôr nestri Diu le segnarà a nestre vergogne. 24E cumò, fradis, metìnsi in vore pai nestris fradis, parcè che la lôr vite e dipent di nô e ancje il santuari e il templi e l’altâr a son poiâts sun nô. 25Par dutis chestis resons, ringraciìn pluitost il Signôr nestri Diu che nus met a lis provis precîs dai nestris vons. 26Visaitsi di ce ch’al à fat Abram, dut ce ch’al à provât Isac, ce che i à capitât a Jacop in Mesopotamie di Sirie cuant che al passonave lis pioris di Laban, so barbe par part di mari. 27Come che ju à metûts a lis provis lôr par stazâju tal font dal lôr cûr, cussì no je une vendete di Diu cheste ma pluitost un avîs che il Signôr al cjastie chei che i stan dongje”.

28Alore Ozie i rispuindè: “Dut ce che tu âs dit fin cumò tu lu âs dit cuntun cûr sclet e nissun nol podarà cuintribati a lis tôs peraulis. 29Siguramentri nol è di vuê che si palese il to sintiment. Di cuant che tu jeris fantaçute, dute la int e à podût rindisi cont dal to sintiment e trop ch’al val il to cûr. 30Ma la int e à tante di chê arsetât che mai e nus à obleâts a fâ ce che ur vevin imprometût e a impegnâ la nestre peraule cuntun zurament che no podìn tornâ indaûr. 31E za che tu sês une femine di religjon, pree il Signôr che nus mandi un slavin par jemplâ i nestris poçs, che nô no ledin al mancul”. 32Ur rispuindè Gjudite: “Scoltaitmi ben. O stoi par fâ une robe che i fîs de nestre gjernazie si passaran il ricuart un cul altri di ete in ete. 33Cjataitsi usgnot a la puarte de citât. Jo o jessarai cu la mê sierve e, prin ch’al scjadi il timp ch’o vês distinât di consegnâ la citât ai nestris nemîs, il Signôr, in gracie di me, al vignarà a viodi di Israel. 34Vualtris però no vês di impaçâsi sun ce ch’o fasarai. No us disarai nuie fin cuant che no varai metût in vore ce ch’o ai tal cjâf di fâ”. 35I diserin Ozie e i sorestants: “Va in pâs! Che il Signôr Diu ti compagni par svindicânus dai nestris nemîs!”. 36E, lassant la tende, a tornarin ognidun li di sè.