GJUDITE (5;6)

Letôr: Angela Zuccato

Indagjin sui ebreus

51I contarin a Oloferne, sorestant in teste dai soldâts de Assirie, che i israelits si prontavin a tacâ: a vevin, sieradis lis forcjis de mont, rinfuarçâts ducj i çucs e, te plane, metûts ostacui di ogni sorte. 2Alore s’ingjaulà al ultin fin, al clamà ducj i sorestants di Moab, i gjenerâi di Amon e ducj i satraps dal litorâl. 3Ur disè: “Int di Canaan, contaitmi dut: ce int ise cheste ch’e je a stâ su pes monts? In ce citâts sono a stâ? Trops soldâts àno? Là ise la lôr fuarce e il lôr podê? Cui isal il re che ju rêç e che ju mene a batisi? 4Parcè no àno volût presentâsi denant di me, diferent di ce ch’a fasin dute la int de regjon a soreli a mont?”. 5Achior, sorestant di ducj i amonits, i rispuindè: “Che il gno paron al scolti, par plasê, ce ch’al sta par dîi il so famei. I disarai la veretât sun cheste int di mont ch’e je a stâ dongje di te. De bocje dal so famei no jessarà falsetât di sorte. 6La int di chest popul e je di riunde dai caldeus. 7Par vieri a vignirin a stâ in Mesopotamie parcè che no vevin volût savênt di lâ daûr dai dius dai lôr vons sistemâts in Caldee. 8Si son duncje slontanâts de vite dai lôr vons par adorâ il Diu dal cîl, chel Diu ch’a vevin cognossût tal fratimp. Bandîts alore de face dai lôr dius, a scjamparin in Mesopotamie là che si fermarin un biel pieçon. 9Ma il lôr Diu ur veve mutivât di lassâ la lôr tiere e di lâ te tiere di Canaan e lôr si stabilirin aventi e a forin incolmâts di aur, d’arint e di nemâi di no rivâ nancje a contâju. 10Podopo a lerin ventijù pal Egjit par vie che une miserie nere e jere plombade su la tiere di Canaan e là jù si fermarin fintremai ch’a cjatarin ce mangjâ. A deventarin un popul grant cence fin e une gjernazie di no podê contâ trops ch’a jerin. 11Ma il re dal Egjit si metè cuintri di lôr e ju imbroià fasintjur fâ modons. Ju meterin sot i pîts, ju riduserin in sclavitût. 12A berlarin viers il lôr Diu, ch’al batè la tiere dal Egjit fûr par fûr cun plais che no si rivave a parâsi. Alore i egjizians ju faserin cori lontans dai vôi. 13Diu al suià il mâr Ros denant di lôr 14e ju menà pal viaç dal Sinai e di Cadesbarne. Dopo di vê fat cori denant di lôr dute la int ch’e jere a stâ tal desert, 15si sistemarin te tiere dai amoreus e, cuntune vigorie tremende, a faserin fûr dute la int di Esebon. Daspò, passât il Gjordan, a cjaparin paronance di dute la mont, 16fasint cori denant di lôr i cananeus, i perissits, i gjebuseus, i sichemits e ducj i gjergjeseus, e si fermarin a lunc te lôr tiere. 17Fin che no lerin cuintri dal lôr Diu, a verin furtune, parcè che a àn un Diu framieç di lôr che nol pò sopuartâ l’inicuitât. 18Ma cuant che a lerin fûr dal troi che ur veve insegnât, a forin distruts dal dut a sun di vueris e puartâts presonîrs tune tiere foreste. Il templi dal lôr Diu al fo splantât e lis lôr citâts a colarin tes çatis dai nemîs. 19Alore si voltarin di gnûf de bande dal lôr Diu, a tornarin indaûr di dulà ch’a jerin sparniçâts, dai lûcs che ju vevin dispierdûts, a ricjaparin paronance di Gjerusalem, là ch’al è il lôr templi, e a ripopolarin la mont ch’e jere restade deserte. 20E cumò, paron e siôr, se chest popul al à sgarât in alc, s’a àn pecjât cuintri dal lôr Diu, alore sancirìnsi ben in ce che a son lâts fûr di strade. Po o lin sù e ju frontìn. 21Se però no ’nd è tristerie tal lôr popul, il gno paron che si tegni vuardât, par no che il lôr Signôr e lôr Diu si meti de lôr bande. Alore sì che nus ridaressin par ogni cjanton de tiere!”.

22Cuant che Achior al finì di fevelâ, dute la trope ingrumade ator de tende e tacà a bruntulâ. I caporions di Oloferne, dute la int de cueste, comprendûts chei di Moab, a discorevin di fâlu a fruçons. 23A disevin: “Parcè mo vino di vê pôre dai israelits? Al è un popul cence fuarce e cence vigorie, che nol è bon nancje di tignî teste intun combatiment un tic di sest. 24Su mo! Anìn sù e i tiei soldâts ju fasaran fûr intune bocjade, o paron Oloferne!”.

Rogance dai nemîs

61A pene cessât il sunsûr de int dade dongje ator dal consei, Oloferne gjenerâl in teste dai soldâts di Assur, al frontà Achior presince di dute la fulugne di forescj e di ducj i moabits: 2“Cui crodistu di jessi, Achior, tu e i tiei efraimits a paiament, par metiti a fâ di profete framieç di nô come che tu âs fat cumò e par convincinus di no frontâ la gjernazie di Israel? Tu disis che il lôr Diu ju pararà? Ma cui isal diu, fûr di Nabucodonosor? Lui sì ch’al mandarà la sô fuarce e ju fasarà sparî de face de tiere e no ’nd è Diu dai lôr che ju salvarà! 3Nô, siei fameis, ju fruçarìn come ch’a fossin un om sôl! No podaran tignî teste cuant che ur plombaran intor i nestris cjavai. 4Ju brusarìn ducj intun vuluç. Lis lôr monts s’incjocaran cul lôr sanc e lis lôr planuris a saran dut un grum di cadavars. Invezit la plante dai lôr pîts e scugnarà cedi denant di nô, a fasaran une brute fin dal prin al ultin. Chest lu dîs il re Nabucodonosor, paron di dut il mont. Cussì al à fevelât e lis sôs peraulis no saran stadis ditis par dibant. 5Tu alore, Achior, amonit paiât di lôr, tu che tu âs fat un discors dal gjenar tun moment che tu jeris fûr di te, di cumò indenant no tu viodarâs altri la mê muse fin che no mi sarai svindicât di cheste razate scjampade dal Egjit. 6In chê dì la spade dai miei soldâts e la lance dai miei fameis ti passaran il flanc fûr par fûr. Tu colarâs jenfri i muarts, cuant che jo o tornarai a vioditi. 7Cumò i miei fameis ti menaran su la mont e ti lassaran dongje di une citât di chês ch’a son su la strade. 8No tu murarâs fin che no tu varâs spartide la lôr ruvine. 9No sta fâ chê muse avilide se dentri di te tu speris che no saran cjapadis par mai! Lu ài dit: nissune des mês peraulis no colarà abàs dibant”.

10Alore Oloferne al dè ordin a di chei che lu servivin te tende di cjapâ Achior, di menâlu a Betulie e di metilu tes mans dai israelits. 11E cussì i fameis lu brincarin, lu menarin fûr dal campament passant pe plane e di li, cjapant la direzion des monts, a rivarin fintremai tes risultivis ch’a son sot di Betulie. 12Cuant che la int de citât ju viodè, a cjaparin sù lis armis, a saltarin fûr de citât e a montarin fin su la spice de mont biel che ducj chei des fiondis a sglavinavin jù claps pa no lassâju vignî sù. 13Cussì a rivarin a sdongjâsi a pene fin li ch’e tache la subide, a peâ Achior e a lassâlu distirât dapît de mont prime di tornâ dal lôr paron. 14Alore i israelits a dismontarin jù de citât, si fermarin dongje di lui, lu dislearin, lu menarin a Betulie e lu presentarin ai sorestants de citât, 15ch’a jerin, in chê volte, Ozie fi di Miche, de tribù di Simeon, Cabri fi di Gotoniel e Carmi fi di Melchiel. 16Chescj a clamarin a cunvigne ducj i anzians de citât. Ancje ducj i zovins e lis feminis a lerin a la semblee. Ozie al interpelà Achior, in pîts framieç de int, sun ce ch’al jere sucedût. 17Cjapant la peraule, ur fasè cognossi ce ch’al veve decidût il consei di Oloferne, dut ce che lui al veve dit denant dai sorestants assirians e ancje la rogance sfaçade ch’al veve vût Oloferne in merit de cjase di Israel. 18Alore la int si butà cu la muse par tiere, e adorà Diu e e berlà: 19Signôr, Diu dal cîl, viôt trop ch’a son alterâts e ve dûl de umiliazion ch’e je plombade la nestre gjernazie. Vuê voltiti viers di nô cuntune muse adegnevul, stant che nô ti sin consacrâts a ti”. 20Daspò a sigurarin Achior e lu laudarin di cûr. 21Cuant che a saltarin fûr de cunvigne, Ozie lu menà in cjase sô e al ufrì un grant gustâ ai anzians. Par dute la mari gnot si domandà jutori al Diu di Israel.