GJUDITE (2;3)

Letôr: Cristina Moschioni

Spedizion cuintri dal Ocident

21Tal disevotesim an, ai vincjedoi dal prin mês, par dut il palaç si sintì un grant sunsûr: Nabucodonosor, re dai assirians, al veve decidût di svindicâsi di ogni regjon, come ch’al veve dit lui. 2Clamâts a cunvigne ducj i siei graduâts e i sorestants, al tignì consei cun lôr in segret, e al decidè cu la sô autoritât di fruçâ di fonde fûr ogni contrade. 3Alore a stabilirin di copâ ducj chei che no vevin stât al ordin dal re. 4Finît il consei, Nabucodonosor, re dai assirians, al mandà a clamâ Oloferne, sorestant in teste dai siei soldâts, il secont dopo di lui. I disè: 5“Cussì al dîs il grant re, paron di dute la tiere: Ve, tu saltarâs fûr come gno luctignint e tu cjolarâs daûrti int di mistîr par cont di vuere, cent e vincj mil soldâts a pît e une buine sdrume di cjavai cun dodis mil cjavalîrs 6e marce cuintri dute la part a soreli a mont, za che chê int mi à disubidît cuant che le ài clamade. 7Ordeniur di preparâ tiere e aghe parcè che, cu la rabie ch’o ài, o marçarai cuintri di lôr. Cui pîts dai miei soldâts o taponarai dute la face de tiere e ju lassarai ch’a rafin dut. 8I lôr ferîts a jemplaran lis lôr valadis e ducj i riui e i flums, incolms dai lôr cadavars, a stranfaran. 9Ju menarai presonîrs fin tai confins dal mont. 10Va svelt! Tache a cjapâmi cheste regjon. Se si metaran tes tôs mans, tu mai passarâs a mi pe dì dal lôr cjastic. 11Rivuart a di chei ch’a resistaran, il to voli nol à di sparagnânt nancje un di numar. Distiniju a la muart e a lis robariis in dute la regjon che ti ài metût tes tôs mans. 12Parcè che jo o soi vîf, e vive e je la fuarce dal gno podê di re! O ài fevelât! E dut chest lu fasarai cun cheste man! 13Tu no sta sgarâ su nissun ordin dal to paron ma agjìs daûr che ti ài ordenât cence pierdi un moment di timp!”. 14Jessût dal palaç dal so re, Oloferne al clamà a cunvigne ducj i princips, i gjenerâi, i graduâts dal esercit di Assur, 15po al contà ducj i soldâts di valôr, come che i veve ordenât il so paron: un cent e vincj mil, plui dodis mil arcîrs montâts. 16Ju disponè in ordin di combatiment. 17Daspò al cjolè camêi, mus, mui di no rivâ nancje a contâju, par puartâ i bagais; pioris, bûs, un disordin di cjavris pe mangjative. 18Ognidun al cjapà une buine scorte di robe di mangjâ e un bon riforniment di aur e di arint tirâts fûr dal tesaur dal re. 19Alore, cun dut il so esercit, al partì in spedizion denant dal re Nabucodonosor par podê sumiergi cui siei cjars, cjavalîrs e soldâts sielts dute la regjon a soreli a mont. 20Daûr di lui e marçave une prucission di oms di ogni raze, e and jere tancj ch’a semeavin zupets, tant che il savalon de tiere. No si rivarès cun nissun numar a dâ une idee di trops ch’and jere.

Capitolazion dai popui

21Sicheduncje a lassarin Ninive e a marçarin par trê dîs in direzion de plane di Bectilet. Di Bectilet a lerin a campâsi ad ôr des monts ch’a son a çampe de Alte-Cilicie. 22Di li, cun dut il so esercit, soldâts a pît, cjavalîrs e cjars, Oloferne al lè indentri de bande des monts. 23Al fiscà Fud e Lud, al rapinà ducj i fîs di Rassis e chei di Ismael incjantonâts ad ôr dal desert a misdì di Cheleon, 24al passà l’Eufrât, al traviersà la Mesopotamie, al sdrumà di fonde fûr dutis lis citâts rinfuarçadis ch’a tegnin di voli il riul di Abrone e al rivà fint al mâr. 25Po al cjapà biei tocs de Cilicie, fruçant chei che i tignivin dûr, al rivà fin tai confins di Jafet de bande disot, in face de Arabie, 26al cerclà ducj i madianits, al brusà i lôr campaments e al rafà lis lôr stalis; 27daspò al lè jù te plane di Damasc juste cuant che a taiavin forment, al dè fûc a ducj i lôr cjamps, al fasè sparî besteam minût e grant, al strafuì dut ce ch’al cjatà tes vilis, al balinà lis campagnis e al passà a fîl di spade ducj i lôr zovins. 28Ducj chei de cueste a jerin spasemâts e a sbalsavin di terôr: chei di Sidon e di Tîr, chei di Sur, di Okine e di Jemnaan. La int di Asdod e di Ascalon ur deve di volte il sanc.

Sumissions spontaniis

31Alore a mandarin di lui un pôcs di mes, par tratâ la pâs. 2I diserin: “O sin i fameis dal gran re Nabucodonosor e si butìn in genoglon denant di te. Fâs di nô ce che ti plasarà. 3Ve, lis nestri cjasis, i tamars dai nestris nemâi, dute la nestre tiere, ducj i cjamps di forment, il besteam minût e grant, ducj i sierais dai nestris campaments a son a tô disposizion. Dopriju daûr che ti semearà ben. 4Ancje lis nestris citâts, cu la lôr int, a son sot di te. Anìn, e tratilis come che ti pâr e plâs”. 5Chescj oms si presentarin di Oloferne e i faserin rapuart cussì e cussì. 6Alore lui, cui siei soldâts, al dismontà jù viers de cueste, al stabilì presidis in dutis lis citâts rinfuarçadis e al prelevà int sielte e trupis in câs di dibisugne. 7La int di chestis citâts e di chês dulintor i faserin bon acet cun tant di zois e a balarin a sun di tamburei. 8Ma lui al fiscà instès i lôr santuaris e al taià i boscs sacrâi, conforme dai ordins ch’al veve vût di splantâ ducj i dius dal lûc par obleâ la int a adorâ dome Nabucodonosor e a doprâ ogni mieç par che ogni lenghe e ogni gjernazie lu preas tant che un diu. 9Al rivà cussì in face di Esdrelon, dongje di Dotain, une borgade metude propit denant de grande cjadene di monts de Gjudee. 10Si campà jenfri Gjebe e Scitopoli e Oloferne al restà li un mês intîr par tornâ a rifurnî dut lis il so esercit.