TUBIE (14)

Letôr: Vanni Pontoni

141Cussì a finirin lis peraulis de cjante di Tubie.

CONCLUSION

2Tubie al murì in pâs a cent e dodis agns e lu soterarin a Ninive cun onôr. Al jere sui sessantedoi agns cuant che al deventà vuarp e, dopo vuarît, al vivè te bondance, cence sparagnâ in fat di limuesine, e al continuà a benedî simpri il Signôr e a contâ a ducj la sô grandece.

Predizion di Tubie

3In pont di muart, al clamà so fi Tubiute e i fasè lis sôs racomandazions: “Fi gno, mene vie i tiei fruts, 4cor svelt in Medie, parcè che jo i crôt a la peraule di Diu che Naum al à dit a rivuart di Ninive. Dut al deventarà, dut si splanarà di ce che i profetis di Israel, che ju à mandâts Diu, a àn dit cuintri de Assirie e cuintri di Ninive; si starà plui sigûrs in Medie che no in Assirie e in Babilonie. Parcè che jo o sai e o crôt che dut ce che Diu al à dit al sucedarà, al rivarà dut, e no colarà nancje une peraule des profeziis. I nestris fradis che a son te tiere di Israel a saran contâts ducj e menâts presonîrs lontan de lôr patrie tant biele. Dute la tiere di Israel e deventerà un desert. Ancje Samarie e Gjerusalem a deventaran un desert e la cjase di Diu, par un cert timp, e sarà bandonade e brusade. 5Podopo Diu al varà indaûr dûl e ju tornarà a menâ te tiere di Israel. A tornaran a fâ sù la sô cjase, no biele come prime, fintremai ch’al sarà complet il calcul dai timps. In chê volte però, cuant che ducj a saran tornâts dongje de presonie, a tornaran a fâ sù Gjerusalem in dut il so sflandôr e, dentri, a fasaran sù ancje la cjase di Diu come ch’a àn dit i profetis di Israel. 6E ducj i popui dal mont intîr si mendaran e a saran incolms di timôr di Diu te veretât. Ducj a butaran di bande i lôr dius, che ju àn menâts fûr di troi e ju àn fats sbalgjâ. E a benedissaran il Diu dai secui te justizie. 7Ducj i israelits, sparagnâts in chei dîs, si visaran di Diu cun scletece. A vignaran a dâsi dongje a Gjerusalem e a staran par simpri te tiere di Abram in plene sigurece, ch’a saran parons lôr. E chei ch’a amin Diu cun scletece s’indalegraran. Chei invezit ch’a van indenant cul pecjât e cu la tristerie, a saran fats sparî de tiere.

Ultimis racomandazions

8E cumò, fîs miei, us lassi un dovê: ubidît a Diu cun scletece e fasêt dut ce che i plâs a lui. Ancje ai vuestris fîs o vês di dâur la consegne di lâ indenant cun justizie e di fâ la limuesine, di impensâsi di Diu, di benedî il so non di un continui, cun scletece e cun dutis lis fuarcis. 9Pa la cuâl, fi gno, lasse Ninive; no sta restâ plui culì. A pene che tu varâs soterade tô mari daprûf di me, partiìs in chê stesse dì, e no sta fermâti plui in cheste tiere là ch’o viôt ch’a regnin dome tristerie e injustizie cence pêl di vergogne. 10Ten a ments, fi gno, dut ce ch’al à fat Nadab e so padreu Achikar. No lu àial forsit ridusût a lâ sot tiere biel ch’al jere in vite? Diu però i à fat paiâ la sô inicuitât a di chel criminâl in muse di chel ch’al veve tibiât, parcè che Achikar al tornà a viodi lusôr, a la cuâl che Nadab al jentrà tal scûr che nol finìs pal cjastic ch’al veve progjetât di fâ fûr Achikar. In gracie dal ben ch’al veve fat, Achikar al rivà a scjampâ dal laç mortâl che i veve tindût Nadab, e Nadab al colà dentri e e fo la sô copete. 11Par chel, fruts miei, viodêt là ch’e mene la limuesine e dulà ch’e puarte la tristerie, vadì a la muart. Ma ve che mi mancje il flât”. Lu distirarin sul jet, al murì e lu soterarin cun onôr.

Fin di Tubiute

12Cuant che e murì sô mari, Tubiute le soterà dongje di so pari. Po al partì viers la Medie, cu la femine e i fruts. Si sistemà a Ecbatane, in cjase di Raguel, so missêr. 13Al tratà so missêr e sô madone, te lôr vecjae, cun ogni sorte di rispiet e di rivuarts; po ju soterà a Ecbatane in Medie. Tubiute al eredità la robe di Raguel, in plui di chê di so pari Tubie. 14Al vivè rispietât di ducj fint a cent e disesiet agns. 15Al fo testemoni de fin di Ninive, prin di murî. Al viodè i ninivits menâts presonîrs in Medie de part di Achiacar, re de Medie. Al benedì Diu di dut ce che ur fasè paidî ai ninivits e ai assirians. Prin di murî, al podè gjoldisi la sodisfazion dal distin di Ninive e al benedì il Signôr Idiu tai secui dai secui. Amen.