TUBIE (11;12)

Letôr: Milena Ermacora

Tubie al vuarìs

111Si sdongjavin di Kaserin, in face di Ninive. 2Dissal Rafael: “Tu sâs in ce cundizions ch’o vin lassât to pari; 3anìn denant de tô femine par lâ a preparâ la cjase, biel che jê e rivarà cun chei altris”. 4A cjaminarin ducj i doi insieme. Po Rafael i disè: “Cjape in man la fêl”. Il cjan ur leve daûr. 5Ane e jere sentade a tignî di voli la strade ch’al sarès rivât so fî. 6I semeà di sintî ch’al jere lui, e i disè al pari di lui: “Ve to fi ch’al rive cul so compagn!”. 7Rafael i disè a Tubiute, prime ch’al fos rivât li di so pari: “Ti garantìs che i vôi di to pari si spalancaran. 8Tu i metarâs parsore dal voli la fêl dal pes: la midisine i intacarà e i gjavarà vie dai vôi une pielute blancje. E to pari al cessarà di jessi vuarp e al viodarà la lûs”. 9Ane e petà fûr di corse a butâsi tor dal cuel dal so frut e i disè: “Cumò o pues ancje murî, che ti ài tornât a viodi!”. E e tacà a vaî. 10Tubie al jevà sù, ch’al clopave, ma al rivà adore di strissinâsi fin sul puarton dal curtîl. 11Tubiute i lè incuintri tignint in man la fêl dal pes. I soflà tai vôi e i disè, biel che lu tignive strent: “Coragjo, pari!”. Daspò i metè la midisine e le lassà une dade; 12cu lis mans i tirà fûr une pielute dal cjanton dai vôi. 13Alore so pari lu cjapà a bracecuel e si metè a vaî. Al berlà: “Ti viôt, fi gno, spere dai miei vôi!”. 14E al disè: “Benedet seial Diu! Benedet seial il so non tant grant! Benedets sedino ducj i siei agnui sants! Benedet seial il so non tant grant par ducj i secui! Parcè che mi veve dât jù e al à vût dûl di me e o rivi a viodi gno fi Tubiute!”. 15Tubiute al jentrà in cjase e al benedive Diu scriulant di gjonde. Po i contà dut a so pari, pont par pont: che il viaç i jere lât tant ben che mai, ch’al veve tornât a puartâ indaûr i bêçs, e di Sare fie di Raguel, che le veve sposade e ch’e stave rivant e ch’e jere aromai dongje, a lis puartis di Ninive. 16Alore Tubie al partì par lâ incuintri a sô brût de bande des puartis di Ninive, laudant Idiu plen di gjonde. Cuant che la int di Ninive lu vioderin a cjaminâ cence che nissun lu compagnàs e a lâ indenant cul vigôr di une volte, a restarin cence peraule. Tubie al contà a ducj che Diu al veve vût dûl di lui e che i veve vierzûts i vôi. 17Podopo Tubie si sdongjà di Sare, la femine di so fi Tubiute, e le benedì cussì: “Benvignude, fie mê! Benedet seial il to Diu che ti à fate vignî in cjase nestre, frute mê! Benedet seial to pari, benedet seial gno fi Tubiute e benedete ancje tu, fie mê! Benvignude in cjase nestre, te gjonde e te benedizion! Jentre, fie mê!”. 18In chê dì e fo grande fieste par ducj i gjudeus di Ninive, 19e i siei cusins Achikar e Nadab a vignirin ancje lôr a cjapâ part a la ligrie di Tubie. 20E a faserin fieste pes gnocis di Tubiute par siet dîs, cun grande gjonde.

Rivelazion dal agnul

121Finidis lis gnocis, Tubie al clamà so fi Tubiute e i disè: “Fi gno, impensiti di dâi al to compagn ce che i spiete, anzit dâi di plui di ce ch’o jerin d’acuardi”. 2Chel altri i domandà: “Pari, trop àio di dâi cun dut ce ch’al à fat? Ancje se i lassi miege robe di chê puartade daûrmi, mi torne cont istès. 3Mi à tornât a menâ dongje san e salf, al à viodût de mê femine, al à puartât daûr cun me i bêçs e po ti à ancje vuarît! Ce varessino di dâi ancjemò sore par dut chest?”. 4Tubie i disè: “Metât de robe ch’al à puartade indaûr se à plui che mertade”. 5Tubiute al clamà alore il so compagn e i disè: “Cjol mieç di ce che tu âs puartât indaûr, par paiâti dai plasês che tu nus âs fat, e va in pâs”. 6Alore Rafael ju tirà di bande ducj i doi e ur disè: “Benedît Diu, disêt ben di lui denant di ducj pal ben che us à fat. Benedît e cjantait il so non. Fasêt cognossi a ducj i oms lis oparis di Diu ch’a mertin cognossudis e no stait a stufâsi di dîi gracie. 7Al è just tignî platât il segret dal re ma lis voris di Diu a van contadis e palesadis a ducj. Fasêt ce ch’al va ben e no us rivaran disgraciis di sorte. 8E vâl di plui la preiere cul dizun e la limuesine cu la justizie, che no la ricjece cu l’inicuitât. Miôr dâ vie di caritât che no meti di bande aur. 9La limuesine e salve de muart e e smondee di ducj i pecjâts. Chei ch’a fasin la caritât a varan vite lungje; 10chei invezit ch’a fasin il pecjât e il mâl, si fasin dam dibessôi. 11Us contarai dute la veretât cence platâus nuie: us ài za dit che il segret dal re nol va pandût, a la cuâl che lis oparis di Diu si à di contâlis come ch’a mertin. 12O savarês duncje che, cuant che tu e Sare o stavis preant, o jeri jo ch’o presentavi e o segnavi lis vuestris preieris denant de glorie dal Signôr; cussì ancje cuant che tu soteravis i muarts. 13Cuant che no tu âs stât a pensâ sore ma tu sês jevât sù dal moment e tu âs lassât implantât il to gustâ par lâ a soterâ un muart, o jeri jo che ti mandavi, par provâ la tô fede, 14e Diu mi mandà simpri me par vuarîti, te e tô brût Sare. 15Jo o soi Rafael, un dai siet agnui ch’a son simpri pronts a jentrâ denant de glorie dal Signôr”. 16Alore ducj i doi a restarin scaturîts che mai; si butarin in genoglon e a sbalsavin di pôre. 17Ma lui ur disè: “No stait a vê pôre e la pâs ch’e sedi cun vualtris. Benedît Diu cence sostâ. 18Par chel che mi rivuarde me, cuant che o jeri cun vualtris, nol è merit gno se us ài fat companie ma Diu al à volût cussì; al è lui ch’o vês di benedîlu fin ch’o sarês in vite, lui ch’o vês di cjantâlu. 19Vualtris o crodevis di viodimi a mangjâ ma e jere dome une fente. 20Benedît alore il Signôr su la tiere e disêt graciis a Diu. Cumò o torni di chel che mi à mandât. Scrivêt però dut ce che us è sucedût”. E si alçà par aiar. 21Cuant che si dreçarin sù, no lu vioderin altri. 22Alore a laudarin Diu cun cjantis; i diserin graciis parcè che al veve fat robonis tant grandis: ur veve comparît l’agnul di Diu!