TUBIE (9;10)

Letôr: Andrea Carta

Ritîr dal depuesit

91Alore Tubiute al clamà Rafael e i disè: 2“Fradi Azarie, meniti daûr cuatri fameis e doi camêi e partìs par Ragje. 3Tu larâs di Gabael; tu i darâs il document e tu ti rangjarâs par cont dai bêçs; daspò tu lu invidarâs a vignî cun te a lis mês gnocis. 4Tu sâs che gno pari al conte lis zornadis e che no pues pierdint une cence dâi un displasê. Tu viodis ancje ce che si è impegnât Raguel: cumò o soi tignût pal so zurament”. 5Rafael al partì alore par Ragje di Medie, cui cuatri fameis e doi camêi. A dismontarin li di Gabael e i esibì il document. Lu metè a part dal matrimoni di Tubiute, fi di Tubie, e i contà che lu veve invidât a gnocis. Gabael si metè a contâ i sacs cui sigjîi ancjemò intats, e ju cjamarin sui camêi. 6A partirin insieme a buinorone par lâ a gnocis, e a rivarin in cjase di Raguel, là ch’a cjatarin Tubiute ch’al stave gustant. Chel al jevà sù e lu saludà; Gabael s’ingropà di vaî e lu benedì cussì: “Fi splendit di un pari splendit, onest e larc di caritât! Il Signôr ti dedi la benedizion dal cîl, a ti e a la tô femine, al pari e a la mari de tô femine! Benedet seial Diu, che mi à fat viodi il litrat in persone di gno cusin Tubie!”.

I gjenitôrs in spiete

101Tal fratimp, ogni dì ch’al passave, Tubie al contave lis zornadis ch’a coventavin pal viaç, par lâ e par tornâ. Al rivà al numar ma il fi no si fasè vîf. 2Alore al scrupulà: “Baste che no lu vedin stratignût là vie! Baste che Gabael nol sedi muart! Salacor nol cjate nissun che i dedi i bêçs”. 3E al scomençà a fâsi trist sanc. 4Ane, la sô femine, i diseve: “Il gno frut al è muart! Nol è plui tra i vîfs!”. 5E si meteve a vaî e a berlâ pal so frut. E diseve: “Puare mai me! Frut gno, che ti ài lassât partî, tu che tu jeris la lûs dai miei vôi!”. 6E Tubie i rispuindeve: “Cuietiti, sûr! No sta metiti tal cjâf robis dal gjenar! A varan vût un alc che ju à intardâts. Il so compagn al è un zovin sigûr e un de nestre parintât. No sta avilîti cussì, sûr! Al rivarà dal moment!”. 7Ma je i rispuindeve: “Lassimi stâ e no sta cirî di imbroiâmi. Il gno frut al è muart!”. E ducj i dîs e jessive a colp di cjase par tignî di voli la strade ch’al jere partît so fi e no si lassave convinci di nissun. Cuant che il soreli al leve a mont, e tornave dentri par vaî e gemi dute la mari gnot, cence podê durmî une lûs.

Tubiute al torne a Ninive

8Spirâts i cutuardis dîs dal maridaç, che Raguel al veve zurât di fâ in onôr di sô fie, Tubiute al tacà discors cun lui: “Lassimi lâ, parcè che gno pari e mê mari sigûr a pensin di no tornâmi plui a viodi. Pa la cuâl, ti prei, pari, lassimi tornâ di gno pari. Ti ài pursì dit in ce stâts che lu ài lassât!”. 9Raguel i disè a Tubiute: “Fermiti, fi gno, reste cun me. O mandarai mes di to pari Tubie par ch’al sepi ancje lui alc di te”. Ma Tubiute al tignì dûr: “No! Ti domandi il permès di tornâ di gno pari”. 10Dal moment Raguel i consegnà Sare, la sô spose. I dè a Tubiute la metât de sô robe, in fameis e massàriis, in bûs e pioris, mus e camêi, munture, bêçs e imprescj. 11E cussì ju lassà partî contents. Al saludà Tubiute cun chestis peraulis: “Buine furtune, fi gno, e bon viaç! Che il Signôr dal cîl ti cjali di bon voli, te e la tô femine Sare! O vîf cu la buine sperance di podê viodi i vuestris fîs prime di sierâ i vôi”. 12A sô fie Sare i disè: “Va in cjase di to missêr, ch’a son aromai i tiei gjenitôrs, compagns di chei che ti àn dade la vite. Va in pâs, frute mê. O speri di sintî a dî dome ben di te fintremai ch’o sarai in chest mont”. E dopo di vêju saludâts ju lassà lâ. 13E Edne i disè a Tubiute: “Fi e fradi benedet, che il Signôr s’indegni di tornâti a menâ indaûr! O brami di vivi avonde par rivâ a viodi i vuestris fruts, tiei e di mê fie Sare, prin di murî. Presince dal Signôr jo ti consegni mê fie par che tu le vuardis. No sta fâi nissune malegracie di sorte par dute la vite. Va in pâs, fi gno. Aromai o soi tô mari, e Sare e je tô sûr. Ch’o podìn vivi ducj contents par ducj i dîs de nestre vite!”. E ju cjapà a bracecuel ducj i doi e ju lassà partî contents che mai. 14Tubiute al partì de cjase di Raguel in plene ligrie. Dut content al benedive il Signôr dal cîl e de tiere e re di dut il mont, che i jere lât cussì ben il viaç. Al benedì ancje Raguel e la sô femine Edne: “Ch’o puedi vê la furtune di fâus onôr ducj i dîs de mê vite!”.