TUBIE (8)

Letôr: Martina Coceancigh

La tremende gnot des gnocis

81Finît di bevi e di mangjâ, si discorè di lâ a durmî e a menarin il zovin de sale là ch’a vevin cenât inte cjamare. 2Tubiute si visà dai conseis di Rafael, al cjolè il so sac, al gjavà fûr il cûr e il fiât dal pes e int metè un pôc su lis boris dal incens. 3L’odôr dal pes al fasè cori il demoni, ch’al scjampà a traviers dal aiar fintremai jù pal Egjit. Rafael i corè daûrji, lu fasè inçopedâ e lu peà a strent tun batût di voli. 4Intant i gjenitôrs a jerin jessûts sierant la puarte. Tubiute al jevà dal jet e i disè a Sare: “Dai, sûr cjare! O vin di preâ ducj i doi e ricori a nestri Signôr se o volìn vê il so boncûr e la sô protezion”. 5E jevà sù ancje jê e si meterin a preâ par vê la gracie di jessi protezûts. Al scomençà cussì: “Benedet sêstu, Diu dai nestris vons, e benedet il to non par ducj i secui dai secui! Che ti benedissin i cîi e dutis lis creaturis par ducj i secui! 6Tu sês stât tu a creâ Adam; tu tu âs creade Eve, la sô femine, par ch’e fos il so jutori e il so confuart, e la gjernazie umane e je nassude di lôr doi. Tu tu âs dit: Nol è ben che l’om al sedi dibessôl, dinji un jutori che i semei. 7E cumò nol è il gust che jo o cîr cjolint cheste mê sûr, ma lu fâs cuntun cûr mont. Indegniti di vê dûl di jê e di me e di menânus ducj i doi insieme fint a la vecjae!”. 8E a diserin ducj i doi insieme: “Amen, amen!”. 9Po a lerin a durmî par dute la gnot.

10Ma Raguel al jevà, al clamà i siei fameis e al lè cun lôr a sgjavâ une buse. Al veve pensât: “Baste che nol mueri! A varessin ducj vonde ce ridi e ce vergognâsi di nô”. 11Sgjavade la buse, Raguel al tornà cjase, al clamà la femine 12e i disè: “No saressial il câs di mandâ une sierve te cjamare a viodi se Tubiute al è inmò vîf? Parcè che, s’al è muart, si lu sotere cence che nol sepi nissun”. 13A mandarin indenant la sierve, a impiarin il lampion e a viergerin la puarte; la sierve e jentrà. Ju cjatà ch’a durmivin ducj i doi di un sium profont; 14jê e saltà fûr e ur disè sot vôs: “Nol è muart; dut ben”. 15Raguel al benedì il Diu dal cîl cun chestis peraulis: “Benedet sêstu, gno Diu, cun ogni plui monde benedizion! Che ti benedissin tai secui! 16Benedet sêstu par vêmi indalegrât; ce ch’o vevi pôre nol è sucedût gran ma tu nus âs tratâts cuntun cûr che nol cognòs confin. 17Benedet sêstu, che tu âs vût dûl di chest fi unic e di cheste fie sole. Dâur, Signôr, il to agrât e la tô protezion, fasiju lâ indenant pal lôr troi, te gjonde e tal benvolê!”. 18E al fasè jemplâ la buse dai siei fameis prime ch’al cricàs dì.

Il gustâ nuviçâl

19Raguel al fasè fâ de sô femine un for di pan, al lè tal trop, al cjolè doi bûs e cuatri rocs, ju puartà in cusine cun mil racomandazions e a scomençarin a parecjâ.

20Al clamà Tubiute e i disè: “Par cutuardis dîs nol è câs che tu ti movis di chi. Tu ti fermarâs chi di me a mangjâ e bevi e cussì tu indalegrarâs l’anime de mê frute ch’e je za avonde avilide. 21Podopo puartiti vie la metât di dut ce ch’o ài, e torne san e salf li di to pari. Cuant che o sarìn muarts, jo e la mê femine, us tocjarà chel altri mieç. Sta content, frut gno! Jo o soi to pari e Edne e je tô mari. Di chi indenant o sin i gjenitôrs tiei come di cheste tô sûr. Sta content, frut gno!”.