TUBIE (7)

Letôr: Miriam Bosco

Incuintri cun Raguel

71Jentrant a Ecbatane, Tubiute al disè: “Fradi Azarie, menimi dret in cjase dal nestri fradi Raguel”. Lu menà in cjase di Raguel e lu cjatarin sentât sul puarton dal curtîl. Lu saludarin par prins e lui ur rispuindè: “Ancje jo us saludi, fradis. Ch’o sedis i benvignûts!”. E ju fasè jentrâ in cjase. 2I disè a la sô femine Edne: “Chest fantaçut cetant ch’al semee a gno fradi Tubie!”. 3Edne e volè savê dontri ch’a jerin e lôr i rispuinderin: “O sin fîs di Neftali depuartâts a Ninive”. 4Alore ur disè: “Cognossêso nestri fradi Tubie?”. I diserin: “Po sigûr che lu cognossìn”. Edne e continuà: “Cemût staial po?”. 5I rispuinderin: “Al è vîf e al sta pulît”. E Tubiute al zontà: “Al è gno pari”. 6A bot Raguel al jevà in pîts, lu cjapà a bracecuel e al tacà a vaî. Podopo al viergè la bocje e al disè: “Benedet sêstu, frut gno! Tu sês fi di un pari che no ’nd è di compagns. Ce brut distin che un om tant just e ch’al à fat dome ben al sedi deventât vuarp!”. Si butà al cuel di so fradi Tubiute e al vaì. 7Ancje Edne la sô femine e vaive dongje di lui e e vaì ancje lôr fie Sare. 8Po lui al copà un roc dal trop e ur faserin un acet che mai.

Gnocis di Tubie e Sare

9Si lavarin, si bagnarin, si comodarin a taule. Alore Tubiute i disè a Rafael: “Fradi Azarie, parcè mo no i domandistu a Raguel di dâmi mê sûr Sare?”. 10Raguel al sintì il discors e i disè al zovin: “Mangje e bêf e no sta ruvinâti la serade, che nissun al à dirit di cjoli mê fie Sare, dome tu, fradi. Come che nancje jo no pues disponi di dâje a di un altri dal moment che tu tu sês il parint plui prossim. Cumò però, fi gno, o vuei fevelâti a cûr daviert. 11O ài cirût siet viaçs di cjatâi fûr un om framieç dai nestris fradis, e a son muarts ducj la prime sere, a pene ch’a metevin pît te cjamare. Pal moment, frut gno, mangje e bêf, che il Signôr us darà lui il so boncûr e la sô pâs”. 12Ma Tubiute i ribatè: “No vuei sintî a vê indiment ni mangjative ni bevande fin che no tu âs cjapade une decision viers di me!”. I rispuindè Raguel: “D’acuardi! Stant che, daûr ch’e dispon la leç di Mosè, ti tocje a ti, il cîl al distine che te dedi. Ti consegni duncje tô sûr. Di cumò indenant tu sês so fradi e jê tô sûr. Jê ti ven dade, a partî di cumò, par simpri. Il Signôr dal cîl us varà agrât usgnot, fi gno, e us darà il so boncûr e la sô pâs”.

13Raguel al fasè vignî la fie Sare e cuant che e rivà i cjapà la man e le consegnà a Tubiute cun chestis peraulis: “Tegnile seont la leç e il decret scrit tal libri di Mosè che ti dà dirit di vêle par femine. Cjolile e menile sane e salve li di to pari. Il Diu dal cîl che us dedi pâs e furtune!”. 14Po si voltà viers de mari e i disè di lâ a cjoli un sfuei par scrivi. Al metè jù il contrat di matrimoni là che i dave sô fie par femine a Tubiute, stant al decret de leç di Mosè. Daspò si meterin a mangjâ e a bevi. 15Raguel al clamà la sô femine Edne e i disè: “Sûr, prepare un’altre cjamare e menile li”. 16Jê alore e lè à fâ il jet de cjamare come che i veve dit e e compagnà sô fie. E tacà a vaî daprûf di jê; po, suiansi lis lagrimis, i disè: 17“Dati coragjo, frute mê! Che il Signôr dal cîl al tramudi il to marum in gjonde! Dati coragjo, frute mê!”. E e jessì.