TUBIE (6)

Letôr: Luca Braida

Il pes mandât de Provedence

61 Il zovin al partì insieme cul agnul e ancje il cjan ur leve daûr. A cjaminarin ducj i doi e cuant che e rivà la prime sere, si camparin ad ôr dal flum Tigri. 2Il zovin al dismontà jù tal flum par lavâsi i pîts cuant che, a colp, un grant pes al saltà fûr da l’aghe e par un pêl no i cjonçà un pît. Il fantaçut al berlà, 3ma l’agnul i disè: “Brinche il pes e no sta molâlu!”. Il fantaçut al brincà il pes e lu tirà su la rive. 4L’agnul i disè: “Viergilu, gjavii la fêl, il cûr e il fiât e metiju di bande; bute vie i budiei, ma la fêl, il cûr e il fiât a servissin par vuarî tancj malans”. 5Il zovin al viergè il pes, al gjavà la fêl, il cûr e il fiât. Al fasè rustî un pôc di pes par mangjâ e int metè vie par salâlu. 6Daspò a cjaminarin ducj i doi insieme fint in Medie. 7Alore il zovin i fasè al agnul cheste domande: “Fradi Azarie, ce virtût àno mo il cûr, il fiât e la fêl dal pes?”. 8I rispuindè: “Si rustìs il cûr e il fiât dal pes e il fum si doprilu tal câs di un om o di une femine tormentade di un demoni o di un spirt trist: al sparìs ogni sorte di mâl cence lassâ nissune pecje. 9Rivuart a la fêl, e servìs par ongi i vôi cuant che un al à taculis blancjis sul voli: par vuarî baste dome dâ une soflade parsore des taculis”.

Progjet di matrimoni

10A lerin indenant in Medie e a jerin za rivâts dongje di Ecbatane, 11cuant che Rafael i disè al zovin: “Fradi Tubiute!”. “Ben?” i rispuindè. E l’agnul: “Usgnot o vin di lozâsi in cjase di Raguel, che tu âs parintât. Al à une fie di non Sare. 12Ma, a part Sare, nol à ni fi ni fie. Il parint plui prossim tu sês tu e jê ti tocje di dirit plui di cualunche altri om e tu puedis pratindi ancje la ereditât di so pari. E je une frute serie, di spirt, di creance e so pari i vûl un ben di vite”. 13Tu âs dirit di cjolile. Scoltimi fradi: usgnot o fevelarai de fantate cun so pari, in mût di vêle par morose; e cuant che o tornarìn indaûr di Ragje, o cumbinarìn il matrimoni. O pues sigurâti che Raguel nol à nissun dirit di dineâte o di imprometije a di un altri. Al sarès come lâ a cirîsi la muart, dopo di ce ch’al è stât scrit tal libri di Mosè, dal moment ch’al sa che il sanc ti dà dirit a ti di cjoli sô fie prin di ducj chei altris. Alore scoltimi, fradi. Scomençant di usgnot, o resonìn de fantate e o fasìn domande di matrimoni. Cuant che o tornarìn indaûr di Ragje, le cjolarìn par menâle cun nô in cjase tô”. 14Alore Tubiute i rispuindè a Rafael: “Fradi Azarie, o ài sintût che le vevin za maridade siet voltis e che, ogni volte, il so om al è muart te cjamare nuviçâl. Al murive la sere ch’al jentrave te sô cjamare. O ài sintude int ch’e contave ch’al jere un demoni che ju copave, 15e o ài un pocje di pôre ancje jo. A jê no i fâs nuie; parcè che i vûl ben, ma a pene che cualchidun al cîr di lâi dongje, lu cope. Jo o soi l’unic fi di gno pari e no ài nissune voe di murî; no vuei che gno pari e mê mari a vedin di penâ dute la lôr vite par me fintremai te tombe. No àn un altri fi ch’al ju soteri”. 16I disè: “Tu varâs cûr di dismenteâ lis racomandazions di to pari? Ti à pûr racomandât di cjatâti fûr une femine de cjase di to pari. Alore scoltimi, fradi. No sta bacilâ par chest demoni e cjolile. Ti garantìs jo che, usgnot, ti vignarà dade par femine. 17Però cuant che tu jentrarâs te cjamare nuviçâl, cjol il fiât e il cûr dal pes, mètint un pôc su lis boris dal incens. L’odôr si slargjarà, il demoni lu respirarà, al scjamparà e nol è pericul di tornâlu a cjatâ dongje de fantate. 18Podopo, tal moment di lâ cun jê, o jevais sù ducj i doi e prime o preais. Domandait al Signôr dal cîl di dâus la sô gracie e la sô protezion. No sta vê nissune pôre: ti è stade distinade par te ancjemò dal principi e tu tu puedis salvâle. Jê ti vignarà daûr e o scomet che ti darà fruts ch’a saran par te come fradis. No sta vê nissun fastidi”. 19Cuant che Tubiute al sintì a fevelâ Rafael e al vignì a savê che Sare e jere sô parint de famee di sô pari, i volè ben subit, che nol rivave plui a gjavâse dal cûr.