TUBIE (4)

Letôr: Michela Coceancigh

LA RICOMPENSE DAI JUSCJ

Racomandazions dal pari

41In chê dì, Tubie si visà dai bêçs ch’al veve lassât in depuesit in cjase di Gabael, a Ragje di Medie, 2e al disè dentri di sè: “O soi chi ch’o brami la muart, però o fasarès ben a clamâ gno fi Tubiute par fevelâi di chescj bêçs prin di murî”. 3Al fasè vignî so fi Tubiute dongje di sè e i fevelà cussì: “Cuant che o murarai, dami une sepulture come cu va. Rispiete tô mari e no sta bandonâle nancje une dì de tô vite. Fâs ce che i plâs e no sta fâi nissune malegracie di sorte. 4Impensiti, fi gno, trop ch’e à periculât par te cuant che tu jeris tal so grim. E cuant che e murarà, soterile dongje di me, tal gno stes tombâl.

5Fi gno, viôt di jessi simpri fedêl al Signôr. No sta lassâti cjapâ de pice di pecjâ e di disubidî a lis sôs leçs. Fâs oparis di ben ducj i dîs de tô vite e no stâ mai cjapâ il troi de tristerie. 6Parcè che, se tu vâs indenant pe strade juste, tu varâs furtune in dut ce che tu fasarâs, come ducj chei ch’a cirin di jessi onescj. 7Fâs la caritât cun ce che tu âs. No sta mai voltâi la muse a di un puar, e Diu nol voltarà mai la sô muse di te. 8Misure la tô limuesine cu la tô bondance; se tu âs un grum, dà di plui; se tu âs pôc, dà di mancul ma no sta jessi pegri tal fâ la caritât. 9Parcè che cussì tu ti ingrumis un biel tesaur pe dì de streme. 10Parcè che la limuesine e delibere de muart e no ti lasse lâ intal scûr. 11La limuesine e je une ufierte ch’e vâl, denant dal Altissim, par ducj chei che le fasin. 12Vuarditi, fi gno, di ogni sorte di porcarie. Sielgiti une femine de gjernazie dai tiei vons. No sta cjoli une femine foreste che no sedi de tribù di to pari, parcè che nô o sin i fîs dai profetis. Visiti di Noè, di Abram, di Isac e di Jacop, nestris vons ancjemò tai timps di une volte. A àn cjolte ducj une femine de lôr parintât, a son stâts benedîts tai lôr fîs e la lôr gjernazie e varà come legjitime la tiere. 13Ancje tu, fi gno, preferìs la tô int; intal to cûr no sta dispreseâ i tiei fradis, i fîs e lis fiis dal to popul, e cjoliti une femine framieç di lôr. Parcè che la supierbie e mene a la ruvine e a un grant malvivi; la voe di fâ nuie e mene a la puaretât e a la miserie, parcè che fâ nuie e je la mari de fan.

14No sta intardâti di une dì a dâur la pae a di chei ch’a lavorin par cont to, ma paiju daûrman. Se tu ubidissis Diu, tu varâs furtune. Sta simpri atent, fi gno, in dut ce che tu fasis e cîr di vê creance simpri e dapardut. 15No sta fâi a dinissun ce che no tu varessis gust che ti fasessin a ti. No sta bevi vin tant di pierdi il cjâf e no sta tignî la cjoche come compagne di viaç. 16Creve il to pan cun chei ch’a àn fan, e dâur une munture a di chei ch’a son crots. Dut ce che ti vanze, dalu di caritât e cuant che tu dâs vie, no sta cjalâ di trist voli. 17Viôt di jessi larc tal meti pan e vin sul tombâl dai juscj, ma no sta dânt ai pecjadôrs.

18Ten cont dai conseis des personis di esperience e no sta sbeleâ un consei che ti ledi ben. 19In dutis lis conseguencis benedìs il Signôr, domandii di indreçâ la tô strade e di fâ rivâ in puart i tiei plans e ce che tu âs tacât. Parcè che la sapience no je une robe che le vedin di dirit ducj i popui, ma al è il Signôr che ur dà di volê il ben. Daûr che i semee a lui, al tire sù o al sbasse jù fin là ch’a son a stâ i muarts. E cumò, fi gno, ten a ments chestis racomandazions e no sta lassâlis scancelâ dal to cûr.

20Cumò, fi gno, ti conti ch’o ài metût di bande in cjase di Gabael, fi di Gabri, a Ragje di Medie, dîs talents d’arint. 21No sta bacilâ, fi gno, s’o sin deventâts puars. Tu âs une grande ricjece se tu âs timôr di Diu, se tu stâs lontan di ogni sorte di pecjât e se tu fasis ce che i plâs al Signôr to Diu”.