TUBIE (3)

Letôr: Alessandro Meroi

Preiere di Tubie

31Cu l’anime incolme di marum, o tacai a suspirâ e a vaî e, fra un sospîr e chel altri, o preai cussì: 2“Tu sês just, Signôr, e dutis lis tôs voris a son ben fatis. Dutis lis tôs stradis a son misericordie e veretât, e tu tu sês il judiç dal mont. 3Par chel cumò, Signôr, impensiti di me, dami une cjalade. No sta cjastiâmi pai miei pecjâts, ni pai miei fai ni par chei dai miei vons. 4Parcè che o vin pecjât cuintri di te e o vin butât di bande i tiei comandaments; e tu nus âs lassâts che nus puartassin vie dut, che nus menassin presonîrs e nus maçassin, ch’a ridessin di nô, che nus cjolessin vie e nus sbeleassin ducj i popui dulà che tu nus âs sparniçâts. 5Cumò sì che ducj i tiei judizis a son juscj, cuant che tu mi tratis seont la mê tristerie e chê dai miei vons! Parcè che no vin tignût di voli i tiei decrets e no vin cjaminât te veretât denant di te. 6Pa la cuâl, tratimi cemût che ti pâr miôr, indegniti di tornâmi a gjavâ la vite: o brami di jessi deliberât de tiere e di tornâ tiere. Parcè che o preferìs la muart e no la vite. Mi àn svilanât cence une reson e o ài un dolôr che no rivi a parâmi! Signôr, comande che o sedi deliberât di cheste prove. Lassimi partî pal lûc de eternitât; no sta voltâ la muse lontan di me, Signôr. Parcè che al è miôr murî che no passâ une vite cuntun mâl che no ’nd è rimiedi, e no mi sint di jessi, sore, ancje svilanât”.

Disgraciis di Sare

7Ta chê stesse zornade, al capità che Sare, fie di Raguel, ch’e jere a stâ a Ecbatane in Medie, si sintì ancje jê a maltratâ de part di une sierve di so pari. 8Si à di savê ch’e jere stade maridade siet voltis e che Asmodeo, il piês di ducj i demonis, al veve copât i siei oms un daûr l’altri prime ancjemò che si fossin unîts cun jê come che si fâs cu la propie femine. E la sierve i diseve: “Tu sês propit tu che tu fasis fûr i tiei oms! Ti àn za dade a siet di lôr e mai une volte che tu vedis vude furtune! 9Se i tiei oms a son muarts, no je une reson par fânus cjapâ di mieç nô! Va alore là ch’a son lâts lôr e che no si rivi adore di viodi, di te, ni frut ni frute!”. 10In chê dì, e cjapà tante passion ch’e tacà a craçâ; e lè sù te cjamare di so pari cun chê di picjâsi. Podopo, pensant sore, e resonà cussì: “E se dopo se cjapin cun gno pari? I disaran: Tu vevis dome chê fie e tu i volevis ben e, par disgracie, si è picjade. No vuei tormentâ la vecjae di gno pari fintremai ch’al larà tal lûc là ch’a van ducj i muarts. O preferìs fâ di mancul di picjâmi e preâ il Signôr di cjolmi, cussì no sintarai plui malegraciis in vite mê”. 11A colp e slargjà i braçs de bande dal barcon e e preà cussì: “Benedet tu, Diu di boncûr! Il to non ch’al sedi benedît tai secui, e che dutis lis tôs voris ti benedissin par simpri. 12E cumò o alci la mê muse e o cjali sù viers di te. 13La tô peraule che mi disberdei de tiere, che no vuei plui sintîmi a svilanâ! 14Tu sâs, Signôr, ch’o soi restade monde, che nissun om mi à tocjade, 15e nancje no ài insoçât il gno non, ni chel di gno pari su cheste tiere là ch’o soi in esili. O soi fie uniche di gno pari, nol à altris fîs ch’a puedin ereditâ, nol à fradis daûr di lui, nol à nancje un parint di compagnâmi cun lui. O ài pierdûts siet oms; parcè mo vivi ancjemò? Se no ti va di fâmi murî, ve dûl di me che no vuei plui sintîmi a svilanâ!”.

Diu al scolte la preiere dal just

16Cheste volte la lôr preiere, tant un che chê altre, e cjatà agrât denant de glorie di Diu, 17e Rafael al fo mandât par vuarîju ducj i doi. Al veve di gjavâ lis taculis blancjis dai vôi di Tubie, par ch’al viodès cui siei vôi la lûs di Diu; e al veve di dâi Sare, fie di Raguel, in spose a Tubiute fi di Tubie, e deliberâle di Asmodeo, il plui perfit dai demonis. Parcè che i tocjave di dirit a Tubiute, prime che no a ducj chei altris ch’a varessin podût domandâle. In chel moment, Tubie dal curtîl al tornave dentri in cjase; e Sare, fie di Raguel, di chê altre bande, e stave vignint jù de cjamare.