NEEMIE (13)

Letôr: Maria Pia Noero Gori

131In chê volte si leiè denant dal popul il libri di Mosè e si cjatà scrit che l’amonit e il moabit no vevin mai di meti pît te semblee di Diu, 2parcè che no i jerin vignûts incuintri ai fîs di Israel cul pan e cu l’aghe e parcè che a vevin beçolât cuintri di lôr Baalam par che ju maludìs, seben che il nestri Diu al veve mudade la maludizion in benedizion. 3Finide di scoltâ la leç, a pararin fûr di Israel ducj i forescj.

Neemie al torne pe seconde volte e al fâs la riforme

4Prin di chescj fats, il predi Eliasib, sorestant des stanziis de cjase dal nestri Diu e parint di Tubie, 5i veve metude a disposizion une cjamare grande, là che, fint in chê volte, a vevin metût vie lis ufiertis, l’incens, il furniment, la decime dal forment, dal vin e dal vueli, ce che par leç ur tocjave al levits, ai cantôrs, ai puartonîrs, e la part che si cjapave sù pai predis. 6Cuant che al sucedeve dut chest, jo no jeri plui a Gjerusalem, parcè che tal an trentedoiesim di Artaserse, re di Babilonie, o jeri tornât daprûf dal re. Pôc timp dopo, o rivai a vê un permès dal re 7e o tornai a Gjerusalem e o viodei dut il mâl che Eliasib al veve cumbinât a pro di Tubie, metint a sô disposizion une stanzie tai curtîi dal templi. 8La robe mi lè al cûr e o fasei butâ fûr de stanzie dute la robe di Tubie, 9cul ordin di smondeâ chês cjamaris. Po o fasei tornâ a meti il furniment dal templi, lis ufiertis e l’incens.

10O vignii a sevê ancje che lis purizions ch’a vevin dirit i levits no ur jerin stadis dadis e che i cantôrs e i puartonîrs, incaricâts dal servizi, a jerin scjampâts ognidun tal so paîs. 11Alore ur cridai ai magjistrâts e ur disei: “Parcè po la cjase di Diu ise stade butade di bande?”. Po o tirai dongje i levits e i cantôrs e ju tornai a meti tal lôr puest. 12Alore dut Gjude al puartà tai dipuesits lis decimis dal forment, dal vin e dal vueli; 13I dei l’incariche di tignî di voli i dipuesits al predi Selemie, al scriturist Zadok e a Pedaie, un dai levits. Ur metei dongje Canaan, fi di Zacur, fi di Matanie, parcè che a vevin la innomine di oms che si podeve stâ fidâts. A vevin l’incariche di spartî la robe fra i lôr fradis.

14Par chest visiti di me, Diu gno, e no sta parâ jù lis voris di religjon ch’o ài fatis pe cjase dal gno Diu e pal so servizi!

15In chei dîs o viodei in Gjude un trop di int ch’a folavin tai brantiei in dì di sabide, altris di lôr ch’a puartavin côi e che ju cjamavin sui mus, e ancje vin, ue, fîcs e ogni sorte di cjamis, che lis puartavin a Gjerusalem in dì di sabide. Alore o protestai par vie che si vendeve gjenar in chê zornade. 16And jere ancje un trop di Tîr, sistemâts in Gjerusalem, ch’a fasevin rivâ pes e marcanzie di ogni fate e che le vendevin ai fîs di Gjude in dì di sabide e in Gjerusalem. 17Alore ur cridai ai sorestants di Gjude e ur disei: “Parcè mo fasêso dutis chestis robatis, mancjant di rispiet a la zornade de sabide? 18I nestris vons no àno fat compagn? Par chel il nestri Diu al à fat plombâ parsore di nô e parsore di cheste citât ducj chescj flagjei. Vualtris o reongês la rabie cuintri di Israel parcè che no rispietais la sabide!”. 19A pene che il scûr de sere al rivà a taponâ lis puartis di Gjerusalem, la vee de sabide, o dei ordin di sierâ lis puartis e di no tornâlis a viergi fintremai dopo de sabide; o metei un pôcs dai miei fameis a lis puartis par no ch’e jentràs in citât nissune cjame intant de sabide. 20Cussì i marcjadants e i rivendicui di ogni sorte di marcanzie a passarin la gnot une o dôs voltis fûr di Gjerusalem. 21Alore ur cridai e ur disei: “Parcè passaiso la gnot denant des muris? S’o tornarês a fâlu ancjemò une volte, us fasarai meti in preson”. D’in chê volte nol vignì plui nissun in dì di sabide. 22Ur dei ordin ai levits di smondeâsi e di vignî a vuardeâ lis puartis par rispietâ la zornade de sabide.

Ancje par chest impensiti di me, Diu gno, e ve dûl di me pal to boncûr tant grant!

23In chei dîs o viodei ancje che un trop di gjudeus a vevin cjoltis feminis di Asdod, di Amon e di Moab; 24mieçs dai lôr fîs a fevelavin la lenghe di Asdod, a cognossevin dome la lenghe di chest o di chel altri popul, e no jerin bogns di cjacarâ par gjudaic. 25Jo ur cridai, ju maludii, un pôcs ju pestai, ur gjavai i cjavei e ur fasei zurâ sul non di Diu che no varessin dadis lis lôr fiis ai fîs di chê int là e che ni lôr ni i lôr fîs no varessin maridadis lis fiis di chei là. 26Ur disei: “Salomon, re di Israel, no àial forsit pecjât propit in chest? Sigûr che nissun re nol è stât compagn di lui in nissun popul; al jere benvolût dal so Diu e Diu lu veve metût re di dut Israel; epûr lis feminis forestis lu àn fat pecjâ ancje lui. 27Si varaial propit di sintî a dî di vualtris ch’o fasês une porcarie di cheste fate, ch’o mancjais al pat cul nestri Diu cjolint feminis forestis?”. 28Un dai fîs di Joiadà fi di Eliasib, prin predi, al jere ginar di Sanbalat il coronit; jo lu parai vie di me. 29Impensiti di lôr, Diu gno, parcè che a àn sporcjât il sacerdozi e il pat dai predis e dai levits. 30Cussì ju somondeai di ogni forest e o tornai a stabilî lis incarichis pai predis e pai levits, metint ognidun intal so puest. 31O sistemai ancje la cuistion de ufierte dai lens cuant che al scjadeve il timp e chê des primiziis.

32Visiti di me, Diu gno, pal gno ben!