NEEMIE (12)

Letôr: Mario Gori

Liste dai predis e dai levits rimpatriâts

121Chescj a son i predis e i levits ch’a son tornâts cun Zorobabel fi di Sealtiel e cun Gjosuè: Seraie, Gjeremie, Esdre, 2Ananie, Maluc, Catus, 3Secanie, Recum, Meremot, 4Ido, Ghineton, Abie, 5Miamin, Maadie, Bilghe, 6Semaie, Joiarib, Jedaie, 7Salu, Amok, Chelkie, Jedaie. Chescj a son i sorestants dai predis e dai lôr fradis sot di Gjosuè.

8Levits: Gjosuè, Binui, Kadmiel, Serebie, Gjude, Matanie, ch’al veve, insieme cui siei fradis, l’incariche di tignî sù lis cjantis di laut. 9Bakbukie e Uni, lôr fradis, a jerin in face di lôr, daûr la volte dal lôr servizi.

10Gjosuè al à vût Joiakim; Joiakim al à vût Eliasib, Eliasib al à vût Joiadà; 11Joiadà al à vût Gjonate; Gjonate al à vût Jadue.

12Chescj a jerin i predis sorestants di fameis di predis sot di Joiakim: de famee di Seraie, Meraie; di chê di Gjeremie, Ananie; 13di chê di Esdre, Mesulam; di chê di Amarie, Zuan; 14di chê di Maluk, Gjonate; di chê di Sebanie, Josef; 15di chê di Carim, Adne; di chê di Meraiot, Chelkai; 16di chê di Ido, Zacarie; di chê di Ghineton, Mesulam; 17di chê di Abie, Zicrì; di chê di Miniamin…; di chê di Moadie, Piltai; 18di chê di Bilghe, Samue; di chê di Semaie, Gjonate; 19di chê di Joiarib, Matenai; di chê di Jedaie, Uzi; 20di chê di Salu, Kalai; di chê di Amok, Eber; 21di chê di Chelkie, Casabià; di chê di Jedaie, Netaneel; 22I levits a forin segnâts, rivuart a lis fameis, sot di Eliasib, di Joiadà, di Zuan e di Jadue; e i predis sot il ream di Dario, il persian. 23I sorestants des fameis dai levits a son segnâts tal libri des Cronachis fintremai al timp di Zuan, fi di Eliasib. 24I sorestants dai levits Casabià, Serebie, Gjosuè, fi di Kadmiel, insieme cui lôr fradis, ch’a jerin in face di lôr, a vevin di cjantâ cjantis e lauts, une volte parom, seont l’ordin di David, om di Diu. 25Matanie, Bakbukie, Abdie, Mesulam, Talmon, Akub a jerin puartonîrs e a fasevin la vuaite tai dipuesits des puartis. 26A vivevin sot di Joiakim fi di Gjosuè, fi di Jozadak e sot di Neemie il governadôr e di Esdre predi e scriturist.

Dedicazion des muris di Gjerusalem

27Pe dedicazion des muris di Gjerusalem si mandà a cirî i levits pardut là ch’a jerin, par fâju vignî a Gjerusalem, par fâ la dedicazion cun gjonde, cun cjantis e cun sun di covertoriis, di arpis e di citaris. 28Dut il trop dai cantôrs si dè dongje dal distret ator di Gjerusalem, dai borcs dai netofatits, 29di Bet-Galgale e dal teritori di Ghebe e di Azmavet; par vie che i cantôrs si vevin fat sù i borcs ator di Gjerusalem. 30I predis e i levits si smondearin e a smondearin il popul, lis puartis e lis muris. 31Alore jo o fasei montâ su lis muris i sorestants di Gjude e o dei dongje doi grancj coros. Il prin si invià a man drete, su lis muris, de bande de puarte dal Ledan; 32daûr di chest coro a cjaminavin Osee, mieçs dai sorestants di Gjude, 33Azarie, Esdre, Mesulam, 34Gjude, Beniamin, Semaie, Gjeremie, 35ch’a jerin tal coro dai predis, cu lis trombis; Zacarie fi di Gjonate, fi di Semaie, fi di Matanie, fi di Michee, fi di Zacur, fi di Asaf, 36e i siei fradis Semaie, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Netaneel, Gjude, Canani, cui struments de musiche di David, om di Diu; Esdre il scriturist al cjaminave denant di lôr. 37Rivâts li de puarte de Fontane, a lerin sù a dret pe scjalinade de citât di David su lis muris, plui indenant de cjase di David, fintremai a la puarte des Aghis, a soreli jevât. 38Il secont coro si invià a man çampe e jo i levi daûr, cun chê altre metât dal popul, su lis muris. Passant di là de toresse dai Fôrs, al lè indenant fint al Mûr Larc, 39po passant di là de puarte di Efraim, de puarte Viere, de puarte dai Pes, de toresse di Cananeel, de toresse Mee, al rivà fint a la puarte des Pioris; il coro si fermà su la puarte de Preson. 40I doi coros si fermarin te cjase di Diu; ancje jo o fasei compagn, cun mieçs dai magjistrâts ch’a jerin cun me, 41cui predis Eliakim, Maaseie, Miniamin, Michee, Elioenai, Zacarie, Ananie cu lis trombis 42e Maaseie, Semaie, Eleazar, Uzi, Zuan, Malchie, Elam, Ezer. I cantôrs a faserin sintî la lôr vôs e Izrachie ju dirigeve. 43In chê dì il popul al ufrì un grum di sacrificis e si indalegrà, parcè che Diu i veve dade une grande gjonde. Ancje lis feminis e i fruts si indalegrarin e la ligrie di Gjerusalem si sintivile di lontan.

Un stamp ideâl di comunitât gjudaiche

44In chê volte, un pôcs di oms a forin metûts sorestants des stanziis là che si ingrumave lis ufiertis, lis primiziis, lis decimis, par che si cjapàs sù des tignudis de citât la part che ur tocjave par leç ai predis e ai levits; parcè che i gjudeus a jerin contents di viodi a funzionâ i predis e i levits. 45Lôr a proviodevin al servizi di Diu e al servizi des purificazions; come ch’a fasevin, par altri, i cantôrs e i puartonîrs, seont il comant di David e di Salomon so fi. 46Parcè che par vieri, sot di David e di Asaf, a jerin i prins cantôrs e a davin sù cjantis di laut e di ringraciament a Diu. 47Dut Israel, sot di Zorobabel e di Neemie, al dave ogni dì lis purizions ch’a vevin dirit i cantôrs e i puartonîrs; ur dave ai levits lis robis sacris e i levits ur davin ai fîs di Aron lis robis sacris ch’a vevin dirit lôr.