NEEMIE (10)

Letôr: Manuela Violino

Il grant impegn de comunitât gjudaiche

101“Par cheste reson nô o volìn cjapâsi un impegn par simpri e lu metìn jù par scrit. Sul document, cun tant di sigjîl, a àn di jessi ancje i nons dai nestris sorestants, dai nestris levits e dai nestris predis”.

2Sul document sigjilât a meterin il lôr non Neemie il governadôr, fi di Akalià, e Sedecie, 3Seraie, Azarie, Gjeremie, 4Pascur, Amarie, Malchie, 5Catus, Sebanie, Maluc, 6Carim, Meremot, Abdie, 7Denêl, Ghineton, Baruc, 8Mesulam, Abie, Miamin, 9Maazie, Bilgai, Semaie; chescj a son i predis. 10Levits: Gjosuè, fi di Azanie, Binui dai fîs di Chenadad, Kadmiel, 11e i lôr fradis Sebanie, Odie, Kelite, Pelaie, Canan, 12Miche, Recob, Casaoià, 13Zacur, Serebie, Sebanie, 14Odie, Bani, Beninu. 15Sorestants dal popul: Pareos, Pacat-Moab, Elam, Zatu, Bani, 16Buni, Azgad, Bebai, 17Adonie, Bigvai, Adin, 18Ater, Ezechie, Azur, 19Odie, Casum, Bezai, 20Carif, Anatot, Nebai, 21Magpias, Mesulam, Chezir, 22Mesezabeel, Zadok, Jadue, 23Pelatie, Canan, Anaie, 24Osee, Ananie, Casub, 25Aloches, Pilche, Sobek, 26Recum, Casabne, Maaseie, 27Achie, Canan, Anan, 28Maluc, Carim, Baane.

29Il rest dal popul, i predis, i levits, i puartonîrs, i cantôrs, i oblâts e ducj chei che si jerin gjavâts fûr dai popui forescj par butâsi cu la leç di Diu, lis lôr feminis, i lôr fîs e lis lôr fiis, ducj chei ch’a jerin in stât di cognossi e di capî, 30si meterin cui lôr fradis, cui prins, e si impegnarin cun tant di zurament a lâ indenant te leç di Diu, dade midiant di Mosè famei di Diu, a rispietâ e a meti in vore ducj i comants dal Signôr, nestri Diu, dut ce ch’al decît lui e ch’al ordene. 31In mût particolâr: a no dâur lis nestris fiis a la int dal puest e a no cjoli lis lôr fiis pai nestris fîs; 32a no comprâ nuie, in dì di sabide o tun’altre dì sante, dai popui ch’a puartassin a vendi in dì di sabide cualunche gjenar di marcanzie o di mangjative; a lassâ polsâ la tiere ogni setim an e a rinunziâ a ogni credit. 33Si sin ancje impegnâts par leç a dâ ogni an la tierce part di un sicli pal servizi de cjase dal nestri Diu: 34pai pans de ufierte, pal sacrifici continui, pal olocaust eterni, pai sacrificis des sabidis, des lunis gnovis, des fiestis, pes ufiertis sacris, pai sacrificis di espiazion pai pecjâts di Israel e par ogni vore de cjase dal nestri Diu. 35Tirant a bruscjete, nô predis, levits e popul o vin distinât, in merit de ufierte dai lens, di puartânt a la cjase dal nestri Diu, daûr des fameis dai nestris vons, cuant ch’al scjât il timp, an par an, par ch’a sedin brusâts sul altâr dal Signôr nestri Diu, come ch’al è scrit te leç. 36Si sin impegnâts a puartâ ogni an tal templi lis primiziis de nestre tiere e lis primiziis des pomis di cualunche plante, 37come ancje i prins nassûts dai nestris fîs e dal nestri besteam, seont ce ch’al è scrit inte leç, e i prins parts dal nestri besteam grant e minût, par presentâju te cjase dal nestri Diu ai predis ch’a funzionin te cjase dal nestri Diu. 38Si sin ancje impegnâts a puartâur ai predis tes stanziis de cjase dal nestri Diu lis primiziis de nestre paste, des ufiertis ch’o vin cjapadis sù, ven a stâi lis primiziis des pomis di cualunche arbul, dal vin e dal vueli, e a dâur la decime di ce ch’al bute il nestri teren ai levits. I levits a vignaran lôr in persone a cjapâ sù chestis decimis in ducj i lûcs che nô o lavorìn la tiere. 39Un predi, fi di Aron, al compagnarà i levits cuant che a vignaran a cjapâ sù lis decimis; i levits a puartaran la decime part de decime a la cjase dal nestri Diu, tes stanziis dal tesaur; 40parcè che in chês stanziis i fîs di Israel e i fîs di Levi a àn di puartâ l’ufierte cjapade sù sul forment, sul vin e sul vueli; in chel lûc al è il furniment dal santuari, i predis ch’a funzionin, i puartonîrs e i cantôrs. Si sin impegnâts cussì a nô lassâ di bande la cjase dal nestri Diu.