NEEMIE (9)

Letôr: Gianfranco Milillo

Zornade di espiazion

91Ai vincjecuatri dal stes mês, i fîs di Israel, vistûts di sac e taponâts di pulvin, si derin dongje par zunâ. 2Chei ch’a jerin de gjernazie di Israel si separarin di ducj i forescj, si presentarin denant di Diu e a confessarin i lôr pecjâts e la tristerie dai lôr vons. 3Po a jevarin in pîts tal lûc là ch’a jerin e si leiè il libri de leç dal Signôr lôr Diu par une cuarte part de zornade; par un’altre cuarte part a faserin la confession dai lôr pecjâts e si butarin cu la muse par tiere denant dal Signôr lôr Diu. 4Gjosuè, Bani, Kadmiel, Sebanie, Buni, Serebie, Bani e Kenani a lerin sù sul palc dai levits e a clamarin ad alte vôs il Signôr lôr Diu. 5I levits Gjosuè, Kadmiel, Bani, Casabnie, Serebie, Odie, Sebanie e Petachie a diserin: “Jevait in pîts e benedît il Signôr vuestri Diu cumò e simpri! Che si benedissi il to non gloriôs ch’al è puartât plui in alt di ogni benedizion e di ogni laut! 6Tu, dome tu tu sês il Signôr; tu tu âs fat i cîi, i cîi dai cîi e dutis lis lôr schiriis, la tiere e dut ce ch’e à dentri, i mârs e dut ce ch’a àn dentri; tu tu ur dâs vite a dutis chestis robis e lis schiriis dai cîi ti adorin. 7Tu tu sês il Signôr, il Diu ch’al à sielzût Abram, che lu à fat saltâ fûr di Ur dai caldeus e che i à metût il non di Abraham. 8Tu tu âs cjatât il so cûr fedêl denant di te e tu âs fat cun lui un pat, tu i âs imprometût di dâi a la sô dissendence la tiere dai cananeus, dai itits, dai amoreus, dai perissits, dai gjebuseus e dai gjergjeseus; tu sês stât di peraule, parcè che tu sês just. 9Tu tu âs viodût la streme dai nestris vons ventijù pal Egjit e tu âs scoltât il lôr berli ad ôr dal mar Ros; 10tu âs fat spiei e meracui cuintri dal faraon, cuintri di ducj i siei fameis, cuintri di dut il popul de sô tiere, parcè che tu savevis ch’a jerin stâts triscj cui nestris vons; tu ti âs fat un non ch’al dure ancjemò. 11Tu âs spalancât il mâr denant di lôr e lôr a son passâts tal mieç dal mâr su la tiere sute; chei che ur corevin daûr tu ju âs fats plombâ tal font, come une piere dapît des aghis tremendis.

12Tu ju âs indreçâts di dì cuntune colone di nûl e di gnot cuntune colone di fûc, par sclarîur la strade là ch’a vevin di cjaminâ. 13Tu sês dismontât de mont dal Sinai e tu ur âs fevelât jù dal cîl e tu ur âs dât decrets juscj e leçs di veretât, ordins bogns e comants perfets; 14tu ur âs fate cognossi la tô sabide, ch’e je sante, e tu ur âs dât comants, decrets e une leç midiant di Mosè to servidôr. 15Tu ur âs dât pan dal cîl cuant che a jerin plens di fan e tu âs fat spissulâ aghe de crete cuant che a jerin plens di sêt e tu ur âs dât ordin di lâ a cjapâ paronance de tiere che tu ur vevis zurât di dâure a lôr.

16Ma lôr, i nestris vons, si son compuartâts cun supierbie, a àn indurît il lôr cjâf e no son lâts gran daûr dai tiei comants; 17no àn volût ubidî e no si son visâts dai meracui che tu vevis fat propit par lôr; a àn indurît il lôr cjâf e te lôr ribelion si àn sielzût un sorestant par tornâ te lôr sotanance. Ma tu tu sês un Diu pront a perdonâ, plen di dûl e di boncûr, pegri tal inrabiâti e splendit tal perdonâ e no tu ju âs bandonâts. 18Ancje cuant che si àn fat un vidiel di metal fondût e a àn dit: Ve il to Diu che ti à fat saltâ fûr dal Egjit! e ti àn insolentât fûr di misure, 19tu, tal to boncûr, no tu ju âs implantâts intal desert: la colone di nûl ch’e jere parsore di lôr no à cessât di indreçâju vie pal dì pal lôr troi e la colone di fûc no à cessât di fâur lûs te strade ch’a levin indenant vie pe gnot. 20Tu ur âs dât il to spirt, ch’al è bon, par istruîju e no tu âs dineade la tô mane a lis lôr bocjis e tu ur âs dade l’aghe cuant che a jerin plens di sêt. 21Par corant’agns tu ju âs nudrîts tal desert e no ur à mancjât nuie; i lôr vistîts no si son fruiâts e i lôr pîts no si son sglonfâts. 22Podopo tu ur âs dât reams e popui e tu ju âs spartîts fra di lôr come un soreplui. A son deventâts parons de tiere di Sicon, ven a stâi dal re di Chesbon, e de tiere di Og re di Basan.

23Tu âs fat cressi i lôr fîs tant che lis stelis dal cîl e tu ju âs fats jentrâ te tiere che tu ur vevis imprometût ai lôr vons di fâju jentrâ par paronâle. 24I lôr fîs a son jentrâts e a son deventâts parons de tiere. Tu tu âs sbassât denant di lôr i cananeus ch’a jerin a stâ inte tiere e tu ur ai âs metûts tes lôr mans insieme cui lôr rês e cui popui de tiere, par ch’a fasessin di lôr ce che ur smecave. 25Lôr a son deventâts parons di fuartecis, di une tiere grasse, e a àn podût disponi di cjasis incolmis di ogni ben, di poçs sgjavâts, di vignâi, di ulivârs, di pomârs tancj che ant volevin; a àn mangjât, si son passûts e si son ingrassâts e a àn vivût te plui grande bondance par vie dal to boncûr. 26Ma po a àn disubidît, si son rivoltâts cuintri di te, si àn butade la tô leç daûr de schene, a àn copât i tiei profetis che ju sconzuravin di tornâ di te, e ti àn ofindût masse in sot. 27Pa la cuâl tu ju âs consegnâts tes sgrifis dai lôr nemîs, che ju àn tibiâts. Ma tal moment de lôr streme a àn berlât viers di te e tu dal cîl tu ju âs scoltâts e, tal to boncûr cence fin, tu ur âs mandât int a liberâju, che ju àn tirâts fûr des sgrifis dai lôr nemîs. 28Ma a pene ch’a vevin ben, a tornavin a fâ mâl denant di te, e tu ju molavis tes sgrifis dai lôr nemîs che ju folpeavin; cuant che po a tornavin a berlâ viers di te, tu dal cîl tu ju scoltavis. Cussì, tal to boncûr, tu ju âs salvâts un grum di voltis. 29Tu tu ju coregevis par fâju tornâ a la tô leç; ma lôr si mostravin masse grancj e no si pleavin ai tiei ordins; a pecjavin cuintri dai tiei decrets, che i dan vite a di chel che ju met in vore. La lôr spadule no voleve savênt dal to jôf; si ustinavin tal lôr cjâf e no volevin stâ sot. 30Tu âs vude pazience cun lôr par agns e agns e tu ju âs sconzurâts midiant dal to spirt e par bocje dai tiei profetis; ma lôr no àn volût scoltâju gran. Alore tu ju âs metûts tes mans dai popui forescj. 31Però, tal to boncûr ch’al cognòs mil trois, no tu ju âs fiscâts dal dut e no tu ju âs bandonâts gran, parcè che tu sês un Diu ch’al à dûl e ch’al perdone. 32Cumò, Diu nestri, Diu grant, potent e trement, che tu tegnis fede al pat e al boncûr, che no semein une cagnere denant di te dutis lis disgraciis che nus son plombadis parsore di nô, dai nestris rês, dai nestris sorestants, dai nestris predis, dai nestris profetis, dai nestris vons, di dut il to popul, dai timps dai rês de Assirie fint in dì di vuê.

33Tu tu sês stât just in dut ce che nus à capitât, parcè che tu âs agjît cun fedeltât, cu la cuâl che nô si sin compuartâts cence religjon. 34I nestris rês, i nestris sorestants, i nestris predis, i nestris vons no àn metude in vore la tô leç e no àn ubidît ni ai comants ni a lis racomandazions che tu ju sconzuravis. 35Biel ch’a gjoldevin dal lôr ream, de bondance che tu ur davis e de tiere grande e buine che tu le vevis metude a lôr disposizion, no ti àn servît e no àn lassât di fâ lis lôr porcariis. 36E cumò venus chi, sotans inte tiere che tu ur âs dade ai nestris vons par che ant mangjassin i prodots e che ant gjoldessin la robe. Dut il stragjo dai siei prodots al è tes mans dai rês che tu âs metûts parsore di nô par colpe dai nestris pecjâts. Lôr a son parons espotics dai nestris cuarps e dal nestri besteam e nô o sin tun marum cence font”.