NEEMIE (6)

Letôr: Maria Michelutti

Completament des muris framieç di mil stralencs e trainis dai nemîs

61Cuant che Sanbalat, Tubie e Ghesem, l’arabo e chei altris nestris nemîs a vignirin a savê che jo o vevi tornât a fâ sù lis muris e che nol jere restât plui nancje un slambri, seben che no vevi ancjemò metût i cancars e i clostris a lis puartis, 2Sanbalat e Ghesem mi mandarin a dî: “Anìn e cjatìnsi insieme a Chefirim, te concje di Oni”. Lôr a pensavin di fâmi dal mâl. 3Ma jo ur mandai mes a dîur: “O soi daûr a fâ une grande vore e no pues vignî jù: parcè mo varessie di restâ ferme la vore intant che jo le implanti par vignî jù li di vualtris?” 4Lôr mi mandarin a dî cuatri voltis la stesse robe e jo ur rispuindei simpri compagn.

5Alore Sanbalat mi mandà a dî la stesse robe pe cuinte volte a mieç dal so famei ch’al veve in man une letare vierte, 6là ch’al jere scrit: “Si sint a dî di cheste int, e Gasmu lu conferme, che tu e i gjudeus o vês chê di rivoltâsi e par chel tu fasis sù lis muris. Stant a chestis cjacaris, tu tu varessis di deventâ il lôr re 7e tu varessis ancje distinâts profetis par fâ cheste proclamazion a Gjerusalem: Al è un re in Gjude! Siguramentri chestis robis jes contaran al re. Anìn alore e conseìnsi insieme”. 8Ma jo i mandai a dî: “La robe no je come che tu le contis tu, ma tu te sês inventade!”. 9Di fat dute chê int li e voleve fânus pôre e e diseve: “Lis lôr mans a molaran dut e la vore no larà indenant”. Cumò invezit lis mês mans a àn cjapade ancjemò plui fuarce!

10Alore o lei in cjase di Semaie fi di Delaie, fi di Meetabeel, che si jere sierât dentri. Lui mi disè: “Cjatìnsi insieme tal templi, dentri dal santuari, e sierìn lis puartis dal santuari, parcè che a vignaran a copâti; a vignaran a copâti vie pe gnot”. 11Ma jo i rispuindei: “Un om come me puedial scjampâ? Un om ch’al à il gno puest podaressial jentrâ tal santuari par salvâsi la vite? No, jo no jentrarai gran”. 12O capii che nol jere mandât di Diu, ma ch’al veve fate chê profezie cuintri di me parcè che Tubie e Sanbalat lu vevin comprât. 13Al jere stât paiât par fâmi pôre e par obleâmi a fâ cussì e a pecjâ, par fâmi une brute innomine e gjavâmi il gno onôr. 14Diu gno, visiti di Tubie e di Sanbalat, par chestis robatis ch’a àn fatis; e ancje de profetesse Noadie e di chei altris profetis ch’a cirivin di fâmi pôre!

15Lis muris a rivarin al colm tal vincjecinchesim dì di Elul, in cincuantedoi dîs. 16Cuant che ducj i nestris nemîs a vignirin a savêlu, ducj i popui dulintor si spirtarin e a restarin scaturîts a viodilis e a scugnirin rindisi cont che cheste vore e jere rivade al colm cu la man dal nestri Diu. 17In chei dîs i sorestants di Gjude i mandavin un slac di letaris a Tubie e ancje ant cjapavin di Tubie; 18di fat and jere un grum di lôr, in Gjude, de sô bande par vie ch’al jere ginar di Secanie fi di Arac e che so fi Zuan al veve cjolte la fie di Mesulam fi di Berechie. 19Ancje su la mê muse a fevelavin ben di lui e i contavin dut ce ch’o disevi. Ancje Tubie al mandave letaris par fâmi pôre.