GJENESI (46)

Letôr: Laura Macor

Jacop-Israel al va in Egjit

461Israel al partì cun dute la sô robe. Rivât a Bersabee i ufrì sacrificis al Diu di so pari Isac 2e Diu i disè a Israel in tune vision di vie pe gnot: “Jacop! Jacop!”. I rispuindè: “Ve chi che o soi!”. 3Dissal Diu: “Jo o soi El, il Diu di to pari. No sta vê pôre di lâ jù in Egjit, parcè che là jù o fasarai di te un grant popul. 4O ven jù in Egjit ancje jo cun te, e simpri jo ti fasarai tornâ indaûr, e Josef ti sierarà i vôi”.

5Jacop al partì di Bersabee, e i fîs di Israel a faserin montâ lôr pari Jacop, i lôr canais e lis feminis sui cjars che il faraon al veve mandât par cjoliju. 6A cjolerin il lôr besteam e dute la robe che a vevin comprade te tiere di Canaan e a rivarin in Egjit, Jacop e dute la sô gjernazie cun lui: 7tant a dî i siei fîs e i fîs dai siei fîs, lis sôs fiis e lis fiis des sôs fiis, dute la sô gjernazie, che se menà cun sè in Egjit.

8Ve chi i nons dai fîs di Israel che a son lâts jù in Egjit. Jacop e i siei fîs. Ruben, il prin fi di Jacop, 9e i fîs di Ruben, Enoc, Palu, Chezron, Carmi. 10I fîs di Simeon: Jemuel, Jamin, Jachin, Socar e Saul fi de cananee. 11I fîs di Levi: Gherson, Keat, Merari. 12I fîs di Gjude: Er, Onan, Sele, Perez e Zerac, ma Er e Onan a jerin muarts te tiere di Canaan, e i fîs di Perez, Cherzon e Amul. 13I fîs di Issacar: Tole, Puve, Jasub e Simron. 14I fîs di Zabulon: Sered, Elon, Jacleel. 15Chescj a son i fîs che Lie i veve parturît a Jacop a Padan-Aram, e in plui sô fie Dine; in dut, tra fîs e fiis, trentetrê personis.

16I fîs di Gad: Sifion, Aghi, Suni, Esbon, Eri, Arodi e Areli. 17I fîs di Aser: Imne, Isve, Isvi, Berie e lôr sûr Serac; i fîs di Berie: Eber e Malchiel. 18Chescj a son i fîs di Zilpe, che Laban i veve dade a sô fie Lie; i à parturît a Jacop ducj chescj: sedis personis.

19I fîs di Rachêl, femine di Jacop: Josef e Beniamin. 20Josef al à vût in Egjit Manasse e Efraim, vûts di Asenat, fie di Potifere, predi di On. 21I fîs di Beniamin: Bele, Beker, Asbel, Ghere, Naaman, Echi, Ros, Mupim, Upim e Arde. 22Chescj a son i fîs che Rachêl i à parturîts a Jacop: in dut cutuardis personis.

23I fîs di Dan: Usim. 24I fis di Neftali: Jacseel, Guni, Jeser, e Silem. 25Chescj a son i fîs di Bile, che Laban i veve dade a sô fie Rachêl; i à parturît a Jacop ducj chescj: in dut siet personis.

26Dutis lis personis de famee di Jacop, saltadis fûr di lui, che a jentrarin in Egjit, cence contâ lis feminis dai fîs di Jacop, a jerin in dut sessantesîs. 27I fîs di Josef, che lui al à vût in Egjit, a jerin in doi. Lis personis de famee di Jacop che a jentrarin in Egjit a jerin, in dut, setante.

28Israel al mandà indenant Gjude par visâ Josef di cjatâsi a Gosen, e intant a rivarin te regjon di Gosen. 29Josef al fasè tacâ il so cjar e al partì par lâi incuintri a so pari Israel a Gosen. A pene che sal viodè denant, i butà i braçs tor dal cuel e al vaì a lunc tignintlu simpri a strent. 30Israel i disè a Josef. “Cumò mo o pues ancje murî, dopo di vê viodude la tô muse e di vê savût che tu sês ancjemò vîf”. 31Alore Josef ur disè ai siei fradis e a la famee di so pari: “Jo o voi a visâ il faraon e a dîi: I miei fradis e la famee di gno pari, che a jerin te tiere di Canaan, a son vignûts a stâ cun me. 32A son pastôrs, a àn vivût simpri cui nemâi, e a àn menât daûrsi dut ce che a vevin, robe minude e robe grande. 33E cussì, cuant che il faraon us clamarà e us domandarà: Ce mistîr fasêso?, 34i rispuindarês: I tiei famês a àn simpri vivût cui nemâi, di fruts in sù, nô e, prime di nô, i nestris vons. Cussì o podarês fermâsi te regjon di Gosen”. E di fat i egjizians no puedin viodi i pastôrs.