ESDRE (8)

Letôr: Lina Buttazzoni

Liste dai rimpatriâts cun Esdre

81Chescj a son, cu la lôr riunde, i caposfamee ch’a son partîts cun me di Babilonie, sot il ream dal re Artaserse.

2Dai fîs di Pincas: Gherson;

dai fîs di Itamar: Denêl;

dai fîs di David: Catus, 3fi di Secanie;

dai fîs di Paros: Zacarie; cun lui a forin notâts cent e cincuante mascjos;

4dai fîs di Pacat-Moab: Elioenai, fi di Zerachie, e cun lui dusinte mascjos;

5dai fîs di Zatu: Secanie, fi di Jacaziel, e cun lui tresinte mascjos;

6dai fîs di Adin: Ebed, fi di Gjonate, e cun lui cincuante mascjos;

7dai fîs di Elam: Isaie, fi di Atalie, e cun lui setante mascjos;

8dai fîs di Sefatie: Zebadie, fi di Micjêl, e cun lui otante mascjos;

9dai fîs di Joab: Obadie, fi di Jechiel, e cun lui dusinte e disevot mascjos;

10dai fîs di Bani: Selomit, fi di Josifie, e cun lui cent e sessante mascjos;

11dai fîs di Bebai: Zacarie, fi di Bebai, e cun lui vincjevot mascjos;

12dai fîs di Azgad: Zuan, fi di Akatan, e cun lui cent e dîs mascjos;

13dai fîs di Adonikam, i ultins; chescj a son i lôr nons: Elifelet, Jeiel e Semaie e cun lôr sessante mascjos;

14dai fîs di Bigvai: Utai, fi di Zacur, e cun lui setante mascjos.

15Jo ju ài dâts dongje ad ôr dal riul ch’al scor viers di Aave. Li o vin stât campâts par trê dîs. O ài fate une cernite jenfri il popul e i predis e no ài cjatât nissun levit. 16Alore o ài mandât a clamâ i sorestants Eliezer, Ariel, Semaie, Elnatan, Jarib, Natan, Zacarie, Mesulam e i mestris Joiarib e Elnatan 17e ur ài dât ordin di lâ di Ido, sorestant tal borc di Casifià, e ur ài metût in bocje lis peraulis di dîi a Ido e ai siei fradis oblâts tal borc di Casifià: ven a stâi di mandânus fameis pal templi dal nestri Diu. 18Stant che la man misericordiose dal nestri Diu e jere parsore di nô, nus àn mandât un om di sintiment, dai fîs di Macli, fi di Levi, fi di Israel, tant a dî Serebie, cui siei fîs e fradis: in disevot di lôr; 19in plui Casabià e cun lui Isaie, dai fîs di Merari, so fradi e i lôr fîs: in vincj di lôr. 20Dai oblâts, che David e i princips ju vevin metûts a servizi dai levits: a forin segnâts par non dusinte e vincj oblâts. 21Li, ad ôr de roe di Aave, ju ài fats zunâ, par sbassâsi denant dal nestri Diu e par domandâi un bon viaç par nô, pai nestris fruts e par dut ce ch’o vevin. 22Di fat mi pareve une robe domandâi al re soldâts e cjavalîrs par che nus parassin di cualchi probabil nemì vie pal viaç. Che anzit i vevin dit al re: “La man dal nestri Diu e je sun chei che lu cirin, pal lôr ben; cu la cuâl che la sô potence e la sô rabie a son sun chei che lu butin di bande”. 23E cussì o vin zunât e domandât a Diu cheste gracie e lui nus à dade une man. 24Alore o ài sielzût dodis fra i sorestants dai predis: Serebie e Casabià e dîs dai lôr fradis cun lôr: 25ur ài pesât l’arint, l’aur e il furniment, vadì l’ufierte pal templi dal nestri Diu fate dal re, dai siei conseîrs, dai siei princips e di ducj i fîs di Israel ch’a jerin sistemâts ventilà. 26O ài pesât duncje e metût tes lôr mans:

arint: sîscent e cincuante talents;

furniment d’arint: cent, ch’a pesavin cent talents;

aur: cent talents.

27In plui:

copis d’aur: vincj, di mil darîs;

vâs di bronç preseât e lusint: doi, ch’a valevin tant che l’aur.

28Ur ài dit: “O sês consacrâts al Signôr; chest furniment al è une robe sacrâl; l’arint e l’aur a son une ufierte libare al Signôr, Diu dai nestris vons. 29Tignîtju di voli e di cont, fintremai che no podarês pesâju denant dai sorestants dai predis, dai levits e dai caposfamee di Israel a Gjerusalem, tes stanziis dal templi”. 30Alore i predis e i levits a cjaparin in consegne dut il grum dal aur e dal arint e dai vâs, par puartâju a Gjerusalem tal templi dal nestri Diu.

31Ai dodis dal prin mês o sin partîts de roe di Aave par lâ a Gjerusalem e la man dal nestri Diu e jere parsore di nô: lui nus à liberâts dai assalts dai nemîs e dai brigants vie pal viaç. 32O sin rivâts a Gjerusalem e par trê dîs o vin tirât il flât. 33La cuarte dì a àn pesât l’arint e l’aur e il furniment te cjase dal nestri Diu tes mans dal predi Merimot, fi di Urie, ch’al veve dongje di sè Eleazar fi di Pincas e i levits Jozabad fi di Gjosuè e Noadie fi di Binui; 34al jere dut seont il numar e il pês e si à metût par scrit il pês di dute la robe.

In chê volte 35chei ch’a tornavin dal esili, vadì i depuartâts, a volerin ufrîi olocauscj al Diu di Israel:

taurs: dodis par dut Israel,

rocs: novantesîs,

agnei: setantesiet,

becs pe espiazion: dodis,

dut a mût di olocaust in onôr dal Signôr.

36Ai satraps dal re e al governadôr des tieris di là dal flum, che a son vignûts a dâi une man al popul e al templi, ur àn consegnât i befei dal re.