ESDRE (7)

Letôr: Paola Buttazzoni

RICOSTRUZION MATEREÂL E MORÂL DI GJERUSALEM

RIFORME DI ESDRE TORNÂT DAL ESILI

Presentazion di Esdre e mission a Gjerusalem

71Dopo di chescj fats, sot il ream di Artaserse, re di Persie, Esdre,

fi di Seraie,

fi di Azarie,

fi di Chelkie,

2fi di Salum,

fi di Zadok,

fi di Achitub,

3fi di Amarie,

fi di Azarie,

fi di Meraiot,

4fi di Zerachie,

fi di Uzi,

fi di Buki,

5fi di Abisue,

fi di Pincas,

fi di Eleazar,

fi dal sorestant dai predis Aron: 6chest Esdre al partì di Babilonie. Al jere un scriturist ch’al veve a pratiche la leç di Mosè, dade dal Signôr Diu di Israel, e, midiant che la man dal Signôr so Diu e jere parsore di lui, il re i veve dât dut ce ch’al veve domandât.

7Tal setim an dal re Artaserse ancje un trop di israelits, predis, levits, cantôrs, puartonîrs e oblâts a partirin par Gjerusalem. 8Lui al rivà a Gjerusalem tal cuint mês: al jere il setim an dal re. 9Al veve distinât di partî di Babilonie la prime dì dal prin mês e al rivà a Gjerusalem la prime dì dal cuint mês, par vie che la man misericordiose dal so Diu e jere cun lui. 10Di fat Esdre si jere impegnât cun dut il so cûr a studiâ la leç dal Signôr e a metile in vore e a insegnâ in Israel la leç e lis costumancis.

11Cheste e je la copie de letare che il re Artaserse i consegnà al predi Esdre, scriturist ch’al veve a pratiche i comants dal Signôr e i siei ordins a rivuart di Israel:

12“Artaserse, re dai rês, al predi Esdre, scriturist de leç dal Diu dal cîl, tante salût. 13Chest befel lu doi jo. Ducj chei, tal gno ream, ch’a fasin part dal popul di Israel, dai predis e dai levits, e ch’a àn decidût in plene libertât di lâ a Gjerusalem, a puedin vignî cun te. 14Di fat de part dal re e dai siei siet conseîrs, tu sês mandât a sancirâti se in Gjude e in Gjerusalem a metin in pratiche la leç dal to Diu, che tu le âs tes mans, 15e a puartâ l’arint e l’aur che il re e i siei conseîrs a mandin di lôr buine volontât par rivuart dal Diu di Israel ch’al è in Gjerusalem, 16e dut l’arint e l’aur che tu cjaparâs in dutis lis provinciis di Babilonie insieme cu lis ufiertis libaris che il popul e i predis a fasaran pe cause dal lôr Diu a Gjerusalem.

17Partant, cun chest arint tu procurarâs di comprâ taurs, rocs, agnei e dut ce ch’al covente pes oblazions e pes libagjons, e tu ju ufrissarâs sul altâr de cjase dal vuestri Diu ch’al è in Gjerusalem. 18Cul arint e cul aur che us vanzarà, o fasarês ce che us semearà just a ti e ai tiei fradis, seont la volontât dal vuestri Diu. 19Il furniment che ti àn dât in consegne pes funzions dal to Diu, torne a metilu denant dal Diu di Gjerusalem. 20Dut ce che ti coventarà ancjemò pe cjase dal to Diu e che tu âs di proviodilu tu, tu tal fasarâs rifondi dal tesaur dal re. 21Jo, il re Artaserse, ur doi chest ordin a ducj i cjamerârs des tieris di là dal flum:

Dut ce che Esdre, predi e scriturist de leç dal Diu dal cîl, us domandarà, daitjal daurman, 22fint a cent talents di arint, a cent kor di forment, a cent bat di vin, a cent bat di vueli e sâl tant ch’a ’nt vuelin. 23Dut ce ch’al è seont la volontât dal Diu dal cîl, si à di fâlu cun puntilgjo pe cjase dal Diu dal cîl, par no ch’e plombi la sô rabie sul ream dal re e sui siei fîs. 24Us visìn ancje che nol è permetût di scuediur tassis e dirits di passaç a nissun dai predis, dai levits, dai cantôrs, dai puartonîrs, dai oblâts e dai fameis di cheste cjase di Diu.

25E tu, Esdre, cu la sapience dal to Diu che tu âs vude, nomene magjistrâts e judiçs ch’a ministrin la justizie par dut il popul di là dal flum, vadì sun ducj chei ch’a cognossin la leç dal to Diu, e insegniure a di chei che no le cognossin. 26E se un nol rispietarà la leç dal to Diu e la leç dal re, ch’e sedi fate sentence daurman: o copantlu o confinantlu o puartant vie dute la sô robe o metintlu in preson”.

27Benedet seial il Signôr, Diu dai nestris vons, ch’al à disponût il cûr dal re a dâi glorie a la cjase dal Signôr ch’e je in Gjerusalem, 28e ch’al à voltât de mê bande il bon voli dal re, dai siei conseîrs e di ducj i grancj princips dal ream. Alore jo mi soi sintût rincorât, parcè che la man dal Signôr gno Diu e jere parsore di me e o ài dât dongje un trop di sorestants di Israel par ch’a partissin cun me.