ESDRE (5;6)

Letôr: Carlo Venuti

A tornin a inviâsi lis voris. Intervent dal re Dario

51Ma i profetis Agjeo e Zacarie fi di Ido ur fevelarin ai gjudeus ch’a jerin in Gjude e a Gjerusalem, profetant in non dal Diu di Israel che ju inspirave. 2Alore Zorobabel fi di Sealtiel e Gjosuè fi di Jozadak a tornarin subit a ripiâ lis voris dal templi di Gjerusalem; cun lôr a jerin i profetis di Diu, che ur davin spirt. 3In chel fratimp Tatenai, governadôr de regjon d’Oltriflum, Setar-Boznai e i lôr compagns a vignirin di lôr e ur diserin: “Cui us àial dât ordin di tornâ a fâ sù cheste cjase e di tornâ a tirâ sù cheste cente di muris? 4Cui sono e ce non àno i oms ch’a fasin sù cheste cjase?” 5Ma il voli atîf dal lôr Diu al jere sore dai anzians dai gjudeus: chei no ju faserin blocâ lis voris prime di vêi mandade une interpelance a Dario e di no vê vude une rispueste in merit.

6Copie de letare che Tatenai, governadôr dal Oltriflum, Setar-Boznai e i lôr compagns, sorintendents dal Oltriflum, i mandarin al re Dario. 7I mandarin un rapuart là ch’al jere scrit: “Al re Dario, tante salût! 8Il re ch’al sepi che nô o vin stât te provincie di Gjude, tal templi dal grant Diu: a son daûr a fâlu sù cun blocs di piere; a metin legnam tes parêts; cheste vore le fasin cun puntilgjo e e cres sot i vôi. 9Alore o vin interpelât chei anzians e ur vin dit: Cui us àial dât ordin di tornâ a fâ sù chest templi e di tornâ a tirâ sù cheste cente di muris? 10Ur vin ancje domandât i lôr nons, par fâtai savê; cussì o vin segnât il non dai oms ch’a son in teste. 11Lôr nus àn rispuindût: Nô o sin servidôrs dal Diu dal cîl e de tiere e o tornìn a fâ sù un templi che lu àn fat sù par vieri, za tancj agnorums. Lu à fat sù e lu à puartât al colm un grant re di Israel. 12Ma stant che i nestris vons a àn inviade la rabie dal Diu dal cîl, lui ju à metûts tes sgrifis di Nabucodonosor re di Babilonie, il caldeu, ch’al à sdrumât chest templi e menât presonîr in Babilonie il popul. 13Ma tal prin an di Ciro re di Babilonie, il re Ciro al à dât ordin di tornâ a fâ sù chest templi. 14Cun di plui, il furniment dal templi d’aur e d’arint, che Nabucodonosor lu veve strafuît dal templi di Gjerusalem e stralozât tal templi di Babilonie, il re Ciro lu à fat tirâ fûr dal templi di Babilonie e jal à fat consegnâ a un om di non Sesbassar, che lu veve metût governadôr. 15Ciro i à dit: Cjape chest furniment, puartilu tal templi di Gjerusalem e fâs in mût che il templi a tornin a fâlu sù tal puest di prin. 16Alore chest Sesbassar al è vignût, al à butadis lis fondis dal templi in Gjerusalem, e d’in chê volte fint a vuê lu stin fasint sù, ma no lu vin nancjemò finît. 17Pa la cuâl, se i pâr al re, che si ciri fûr intai archîfs dal re in Babilonie s’and è un befel de part dal re Ciro par tornâ a fâ sù chest templi in Gjerusalem: e che nus fasin savê ce che il re al à distinât in merit”.

61Alore il re Dario al dè ordin di lâ a cirî fûr tal archîf, là che si conservin i tesaurs a Babilonie, 2e a Ecbatane, la fuartece ch’e je te provincie de Medie, si cjatà un rodul là ch’al jere scrit cussì:

“Memoriâl.

3Tal prin an dal re Ciro, il re Ciro al cjapà cheste decision a rivuart dal templi di Gjerusalem: la cjase si à di tornâle a fâ sù come lûc par fâ i sacrificis; lis sôs fondis a àn di tignî, e à di jessi alte sessante comedons e largje sessante comedons. 4Intai mûrs si à di vê trê spessôrs di blocs di piere e un di len. Lis spesis al à di paiâlis il palaç dal re. 5In plui, il furniment dal templi, fat di aur e di arint, che Nabucodonosor lu à strafuît di Gjerusalem e puartât in Babilonie, si à di tornâlu e metilu là ch’al jere prin tal templi di Gjerusalem e sistemâlu te cjase di Diu”.

6“Pa la cuâl vualtris, Tatenai, governadôr des tieris d’Oltriflum, e Setar-Boznai, cui vuestris compagns sorintendents ch’o sês a stâ tal Oltriflum, no stait a impaçâsi. 7Lassait ch’a lavorin tor di chê cjase di Diu il governadôr dai gjudeus e i lôr anzians. 8Ve i miei ordins su cemût ch’o vês di compuartâsi cun chescj anzians dai gjudeus rivuart a la ricostruzion dal templi: des jentradis dal re, vadì de tasse dal Oltriflum, o vês di rifondi cun scrupul e cence interuzion lis spesis di chê int. 9Dut ce che ur covente, manzuts, rocs e agnei pal olocaust al Diu dal cîl, come ancje forment, sâl, vin e vueli, o vês di furnîurai ogni dì cun puntilgjo, daûr ch’a distinin i predis di Gjerusalem, 10par che si fasi ufiertis che il Diu dal cîl al à agrât il lôr odôr e che si prei pe vite dal re e dai siei fîs. 11O ordeni ancje chest: se un al va cuintri di chest befel, si à di gjavâi un trâf de sô cjase, si à di implantâlu e di picjâlu tor dal trâf. La sô cjase si à di fâle deventâ un ledanâr. 12Il Diu ch’al à fat stâ alì il so non ch’al fruci cualunche re o popul ch’al varà il fiât di lâ cuintri di chest gno befel sdrumant chest templi ch’al è in Gjerusalem. Jo Dario o ài mandât fûr chest befel: che si lu meti in vore cun scrupul”.

13Alore Tatenai, governadôr des tieris di là dal flum, Setar-Boznai e i lôr compagns a meterin in vore a puntin ce ch’al veve ordenât il re Dario. 14Cussì i anzians dai gjudeus a lerin indenant cu la lôr vore e a cjaparin spirt ancje midiant des peraulis dal profete Agjeo e di Zacarie fi di Ido. A puartarin al colm la costruzion seont il comant dal Diu di Israel e seont il befel di Ciro, di Dario e di Artaserse re di Persie.

Dedicazion dal templi e celebrazion de prime pasche

15Si finì di fâ sù chest templi ai trê dal mês di Adar, tal an sest dal ream dal re Dario. 16Alore i fîs di Israel, i predis, i levits e chei altris ch’a jerin tornâts dongje a faserin cun gjonde la dedicazion di cheste cjase di Diu; 17a ufririn pe dedicazion di cheste cjase di Diu cent taurs, dusinte rocs, cuatricent agnei; in plui dodis becs a mût di sacrifici di espiazion par dut Israel, seont il numar des tribûs di Israel. 18A stabilirin ancje i predis, spartîts seont lis lôr classis, e i levits seont la lôr volte pal servizi di Diu a Gjerusalem, come ch’al è scrit tal libri di Mosè.

19Chei ch’a jerin tornâts cjase a faserin la pasche ai cutuardis dal prin mês, 20parcè che i predis e i levits si jerin smondeâts ducj insieme tant che un om sôl; a jerin ducj monts. Cussì a sacrificarin la pasche par ducj chei ch’a jerin tornâts dongje, pai lôr fradis predis e par sè. 21A mangjarin la pasche i fîs di Israel ch’a jerin tornâts dongje dal esili e ducj chei che si jerin gjavâts fûr de sporcjetât dal popul de regjon e che si jerin dâts dongje cun lôr par stâ cul Signôr Diu di Israel. 22A faserin cun gjonde par siet dîs la fieste dal pan cence levan parcè che il Signôr ju veve colmâts di ligrie, pleant de lôr bande il cûr dal re de Assirie par dâur fuarce a lis lôr mans te vore dal templi dal Diu di Israel.