ESDRE (3;4)

Letôr: Claudio Petris

Ricostruzion dal altâr e fondis dal templi

31Al rivà il setim mês e i fîs di Israel si jerin aromai sistemâts tes lôr citâts. Il popul si dè dongje tant che un om sôl in Gjerusalem. 2Alore Gjosuè fi di Jozadak cui siei fradis, i predis, e Zorobabel fi di Sealtiel cui siei fradis, si meterin a lavorâ par tornâ a fâ sù l’altâr dal Diu di Israel, par podê ufrî olocauscj, come ch’al è scrit te leç di Mosè om di Diu. 3A tornarin a sistemâ l’altâr là ch’al jere prime, seben ch’a vevin pôre de int dal puest, e a ufririn parsore olocauscj al Signôr, i olocauscj de buinore e de sere. 4A faserin la fieste des tendis seont lis regulis e a ufririn olocauscj ogni dì tal numar che la leç e stabilive par ogni zornade. 5D’in chê volte si continuà a ufrî l’olocaust eterni e i sacrificis dai dîs de lune gnove e di dutis lis fiestis consacradis al Signôr, e in plui lis ufiertis libaris al Signôr.

6A scomençarin a ufrîi olocauscj al Signôr de prime dì dal setim mês, seben che in chê volte no vevin ancjemò fatis lis fondis.

7Alore ur derin bêçs ai pichepieris e ai marangons; e gjenar, bevandis e vueli a la int di Sidon e di Tîr, par ch’a traspuartassin par mâr il legnam di cedri dal Liban fintremai a Gjafe: chest seont il permès che ur veve dât Ciro re di Persie.

8Tal secont an ch’a jerin tornâts tal templi di Diu in Gjerusalem, tal secont mês, a scomençarin i lavôrs Zorobabel fi di Sealtiel, e Gjosuè fi di Jozadak, cun chei altris fradis predis e levits e cun ducj chei ch’a jerin tornâts a Gjerusalem dal esili. Ur derin l’incariche di diregi lis voris dal templi ai levits dai vincj agns in sù.

9Gjosuè, i siei fîs e i siei fradis, Kadmiel, Binui e Odavie si meterin tant che un om sôl a diregi chei ch’a lavoravin tal tempi. E cussì ancje i fîs di Chenadad cui lôr fîs e fradis, levits.

10Cuant che i muradôrs a butarin lis fondis dal templi, a jerin li ancje i predis cui lôr paraments e cu lis trombis e i levits, fîs di Asaf, cu lis covertoriis par laudâ il Signôr cui cjants di David re di Israel.

11A cjantavin prin un coro e po chel altri, laudant e ringraciant il Signôr parcè che al è bon, parcè che il so boncûr al è par simpri cun Israel. Dut il popul al berlave ce ch’al podeve laudant il Signôr par vie ch’a vevin butadis lis fondis dal templi.

12Une vore di predis e di levits e di caposfamee in etât, ch’a vevin viodût il templi di prime, biel ch’a viodevin a butâ lis fondis dal templi, a craçavin afuart, ancje se la pluritât e berlave e e scriulave di gjonde. 13Cussì no si rivà a disserni il berli de gjonde dal berli dal dolôr de int, parcè che al jere dut un vosarili e il sunsûr si sintivilu fin lontan.

Oposizion a la ricostruzion dal templi e a risistemâ lis muris

41Cuant che i nemîs di Gjude e di Beniamin a vignirin a savê che chei ch’a jerin tornâts dongje dal esili a jerin daûr a tornâ a fâ sù il templi dal Signôr Diu di Israel, 2si presentarin di Zorobabel e dai caposfamee e ur diserin: “O volìn fâ sù ancje nô insieme cun vualtris, parcè che ancje nô o cirìn il vuestri Diu; nô i fasìn a lui i nestris sacrificis dal timp di Assaradon re de Assirie, che nus à fats vignî in cheste tiere”.

3Ma Zorobabel, Gjosuè e chei altris caposfamee di Israel ur diserin: “Nol è ben ch’o fasìn sù insieme la cjase dal nestri Diu; ma le fasarìn dome nô al Signôr Diu di Israel, come che nus à ordenât Ciro re di Persie”.

4Alore la int dal lûc si metè a gjavâi il spirt a la int di Gjude e a lambicâju par no ch’a fasessin sù. 5In plui a stiçarin cuintri di lôr un pôcs di intendents, par fâur lâ in strucj la lôr vore. Chest par ducj i dîs di Ciro, re di Persie, fint al ream di Dario, re di Persie.

6Sot il ream di Serse, propit tal imprin dal so ream, lôr i presentarin une denuncie cuintri de int di Gjude e di Gjerusalem. 7Po sot di Artaserse re di Persie, Bilme, Mitridate, Tabeel e altris lôr compagns i mandarin une letare a Artaserse re di Persie: il test dal document al jere butât ju cui ponts aramaics e par aramaic.

8Recum governadôr e Simsai scriturist i mandarin a Artaserse cheste letare cuintri di Gjerusalem: 9“Recum governadôr e Simsai scriturist e chei altris lôr compagns judiçs, consui, controlôrs, sorintendents, oms di Uruk, di Babilonie, di Suse, ven a stâi di Elam, 10e di chei altris popui che il grant Asnapar, cognossût par dut, ju à menâts vie e sistemâts te citât de Samarie e ta chês altris tieris di là dal flum. – 11Cheste e je la copie de letare che i mandarin –.

Al re Artaserse i tiei fameis, oms des tieris di là dal flum. 12Il re al à di savê che i gjudeus, partîts di li di te e rivâts chi di nô in Gjerusalem, a stan tornant a fâ sù chê citât triste e ustinade, a fasin sù lis muris e a tornin a sistemâ lis fondis. 13Il re al à di savê che, se a tornaran a fâ sù cheste citât e se a tornaran a tirâ sù lis sôs muris, no paiaran plui ni sotanance, ni tassis, ni dirits di passaç e dut il damp lu varan i rês. 14Stant che nô o mangjìn il sâl dal palaç e che no podìn parâ jù une ofese cuintri dal re, o fasìn in mût ch’al sepi chestis robis, 15par che si ledi a cirî fûr tal libri des memoriis dai tiei vons: in chest libri di memoriis tu cjatarâs e tu ti sancirarâs che cheste citât e je ustinade, che ur à dât displasês ai rês e a lis provinciis, e lis ribelions ch’a son capitadis ancjemò tai timps. Par chestis resons cheste citât le àn fruçade. 16Nô o visìn il re che, se cheste citât le tornaran a fâ sù e a tornaran a tirâ sù lis sôs muris, nol larà vie trop che te regjon d’Oltriflum no tu varâs plui nissune paronance”.

17Il re al mandà cheste rispueste: “A Recum governadôr e a Simsai scriturist e a ducj i lôr compagns ch’a son a stâ in Samarie e in altrò te tiere d’Oltriflum, salût! 18La letare che mi vês mandade le àn lete denant di me cun scrupul. 19Par ordin gno, si à cirût dut e si à cjatât che cheste citât, ancjemò tai timponons, si è rivoltade cuintri dai rês e li dentri a àn vût ribaltons e disordins. 20A Gjerusalem a àn vût rês une vore fuarts, ch’a comandavin sun dute la tiere di là dal flum; lôr a tiravin sot i bêçs de sotanance, des tassis e dai dirits di passaç. 21Pa la cuâl ordenait che chei oms a fermin lis lôr voris e che chê citât no le tornin a fâ sù fin che no varai stabilît indiferent. 22Viodêt di meti in chest cantin dut il scrupul, par no che il re al vedi un damp ancjemò plui grant”.

23A pene che la copie de letare dal re Artaserse e fo lete denant di Recum e di Simsai scriturist e dai lôr compagns, chei a lerin di buride a Gjerusalem, dai gjudeus, e cu lis armis ur faserin fermâ ogni sorte di vore.

24Cussì a fermarin la vore dal templi in Gjerusalem e e restà impastanade fint al secont an dal ream di Dario re di Persie.