2 CRONACHIS (35)

Letôr: Roberto Dapit

Celebrazion de pasche

351Gjosie al fasè in Gjerusalem la pasche in onôr dal Signôr. I agnei de pasche a forin sacrificâts ai cutuardis dal prin mês. 2Il re al tornà a meti i predis tal lôr puest e ju invoà a fâ lis lôr funzions tal templi. 3Ur disè ai levits ch’a istruivin dut Israel e che si jerin consacrâts al Signôr: “Metêt l’arcje sante tal templi fat sù di Salomon fi di David, re di Israel; no sarà plui une cjame su lis vuestris spalis. Cumò servît il Signôr vuestri Diu e il so popul Israel. 4Metêtsi seont lis vuestris fameis, seont lis vuestris classis, daûr dai ordins di David, re di Israel, e des leçs di Salomon so fî. 5Stait tal santuari a disposizion des fameis dai vuestris fradis, dai fîs dal popul; une part des fameis dai levits e à di jessi par lôr. 6Sacrificait i agnei de pasche, smondeaitsi e metêtsi a disposizion dai vuestris fradis seont la peraule che il Signôr us à fate savê midiant di Mosè”.

7Gjosie ur dè ai fîs dal popul, a chei ch’a jerin alì, besteam minût, ven a stâi tremil agnei e cavrets tant che vitimis di pasche, e in plui tremil bûs. Dut chest besteam al jere dal re. 8I siei graduâts a faserin sacrificis di avôt pal popul, pai predis e pai levits. Chelkie, Zacarie, Jechiel, sorestants dal templi, ur derin ai predis, pai sacrificis di pasche, doimil e sîscent agnei e cavrets, e in plui tresinte bûs. 9Conanie, Semaie e Netaneel siei fradis, Casabie, Jechiel e Jozabad, sorestants dai levits, ur derin ai levits pai sacrificis di pasche cinc mil agnei e cavrets, e in plui cinccent bûs. 10Cussì al fo dut pront pes funzions; i predis si meterin tal lôr puest, cussì ancje i levits seont lis lôr classis, come ch’al veve ordenât il re. 11A sacrificarin i agnei de pasche: i predis a sborfavin il sanc, biel che i levits a gjavavin la piel. 12A meterin di bande l’olocaust di spartîlu jenfri i fîs dal popul, seont la spartizion des fameis, par che jal presentassin al Signôr, come ch’al è scrit tal libri di Mosè. La stesse robe le faserin pai bûs. 13Seont l’usance, a rustirin l’agnel de pasche sul fûc; i tocs consacrâts ju faserin cuei tes citis, tes cjalderiis e tes padielis e lis derin fûr cun sveltece a dut il popul. 14Po a prontarin la pasche par sè e pai predis, parcè che i predis, fîs di Aron, a forin impegnâts fintremai gnot a ufrî i olocauscj e il gras; par chel i levits a prontarin par sè e pai predis fîs di Aron. 15I cantôrs, fîs di Asaf, a jerin te lôr place, seont i ordins di David, di Asaf, di Eman e di Idutun profete dal re; i puartonîrs a jerin ognidun te sô puarte. No ur coventà di slontanâsi dal lôr puest, parcè che i levits lôr fradis a prontarin dut par lôr.

16Cussì, in chê dî, al fo disponût dut il servizi dal Signôr par fâ la pasche e par ufrî i olocauscj sul altâr dal Signôr, come ch’al veve ordenât il re Gjosie. 17I fîs di Israel ch’a jerin li a faserin la pasche e la fieste dal pan cence levan par siet dîs. 18Al jere dai timps dal profete Samuel che no si veve fate une pasche cussì in Israel; nissun re di Israel nol veve fate une pasche compagne di cheste dal re Gjosie, insieme cui predis, cui levits, cun ducj chei di Gjude, cun ducj chei ch’a jerin rivâts di Israel e cu la int di Gjerusalem. 19Cheste pasche le faserin tal disevotesim an dal ream di Gjosie.

Muart tremende

20Dopo di dutis chestis robis, dopo che Gjosie al veve tornât a meti in sest il templi, Necao re dal Egjit al le a combati a Carchemis sul Eufrât. Gjosie al marçà cuintri di lui. 21Chel altri i mandà mes a dîi: “Ce dafâs vino jo e te, re di Gjude? Jo no ven cuintri di te ma o soi in vuere cuintri di un’altre cjase e Diu mi à dât ordin di spesseâ. Pa la cuâl no sta metiti cuintri di Diu ch’al è cun me, par no che ti fruci”. 22Ma Gjosie no si ritirà. Rissolût di frontâlu, nol scoltà gran lis peraulis di Necao, ch’a vignivin de bocje di Diu, e al tacà batae te concje di Meghido.

23I arcîrs a traerin sul re Gjosie. Il re ur ordenà ai siei graduâts: “Puartaitmi vie di chi, ch’o ài une brute feride”. 24I siei graduâts lu tirarin jù dal cjar e lu meterin suntun altri cjar e lu tornarin a puartâ a Gjerusalem, là ch’al murì. Al fo soterât tai tombâi dai siei vons. Dute la int di Gjude e di Gjerusalem e fasè corot par Gjosie. 25Gjeremie al componè une lamentazion sore di Gjosie; ducj i cantôrs e lis cantoris le cjantin ancjemò tes vaiudis su Gjosie; e je deventade une regule in Israel. Che di fat e je metude dentri tes lamentazions.

26Chei altris sflandôrs di Gjosie, lis sôs voris di religjon seont ce ch’al è scrit te leç dal Signôr, 27i siei fats, i prins come i ultins, ve, a son scrits tal libri dai rês di Israel e di Gjude.