2 CRONACHIS (34)

Letôr: Giordano Menis

REAM DI GJOSIE

Prime riforme

341Cuant che Gjosie al deventà re, al veve vot agns; al regnà par trenteun agns in Gjerusalem. 2Al fasè ce ch’al è ben pai vôi dal Signôr e al le indenant pe strade di David so von, cence straviâ ni a drete ni a çampe.

3Tal an otâf dal so ream, al jere ancjemò frut, al scomençà a cirî il Diu di David so von. Tal dodicesim an al scomençà a smondeâ Gjude e Gjerusalem, fasint sparî i lûcs alts, i pâi sacrâi e i dius sculpîts o fondûts. 4Sot i siei vôi a forin sdrumâts i altârs di Baal; al parà a tocs i altârs pal bonodôr, ch’a jerin li sore; al fiscà i pâi sacrâi e i dius sculpîts e fondûts, parantju in pulvin, che lu sparniçà parsore dai tombâi di chei che ur vevin fat sacrificis. 5I vues dai predis ju brusà sui lôr altârs; cussì al smondeà Gjude e Gjerusalem. 6Al fasè compagn ancje tes citâts di Manasse, di Efraim e di Simeon infinamai a Neftali, tai lôr borcs fiscâts. 7Al sdrumà i altârs; al parà a tocs i pâi sacrâi e i dius fin che no ju ridusè in pulvin; al butà jù ducj i altârs pal bonodôr in dute la tiere di Israel; daspò al tornà a Gjerusalem.

A cjatin il libri de leç

8Tal disevotesim an dal so ream, dopo di vê smondeade la tiere e il templi, i dè a Safan fi di Asalie, a Maaseie governadôr de citât, e a Joac fi di Joacaz, archivist, l’incariche di restaurâ il templi dal Signôr so Diu. 9Lôr si presentarin dal prin predi Chelkie e i consegnarin i bêçs metûts vie tal templi; ju vevin cjapâts sù i levits, vuardeans de puarte, di Manasse, di Efraim e di dut il rest di Israel, di dut Gjude, di Beniamin e de int di Gerusalem. 10Ur ai consegnarin ai sorestants des voris dal templi e chei ju doprarin pai operaris ch’a lavoravin tal templi, par restaurâlu e par rinfuartîlu. 11Ur ai derin ai marangons e ai muradôrs par comprâ pieris di picâ e legnam pe armadure e pe travamente dai locâi che i rês di Gjude ju vevin lassâts lâ denant-daûr.

12Chei oms a jerin fedêi tal lavôr; a vevin parsore di sè, come sorintendents, Jacat e Abdie, levits dai fîs di Merari, Zacarie e Mesulam, dai fîs di Keat. Levits brâfs di musiche 13a tignivin di voli chei ch’a puartavin il matereâl e a indreçavin chei ch’a fasevin alc di dut; altris levits a fasevin di scrituriscj, di ispetôrs e di puartonîrs.

14Biel che si jere daûr a cjoli i bêçs metûts di bande tal templi, il predi Chelkie al cjatà il libri de leç dal Signôr, dade midiant di Mosè. 15Chelkie al cjapà la peraule e i disè al scriturist Safan: “O ài cjatât tal templi il libri de leç”. Chelkie i consegnà il libri a Safan. 16Safan i puartà il libri al re. E i disè al re: “Ce che tu âs ordenât, i tiei fameis a son daûr a fâlu. 17A àn dât fûr i bêçs cjatâts tal templi dal Signôr e ju àn consegnâts ai sorintendents e ai sorestants des voris”. 18Daspò il scriturist Safan i contà al re: “Il predi Chelkie mi à dât un libri”. Safan ant leiè un toc presince dal re. 19Sintudis lis peraulis de leç, il re si sbregà i vistîts 20e i ordenà a Chelkie, a Achikam fi di Safan, a Abdon fi di Miche, al scriturist Safan e a Asaie famei dal re: 21“Lait, interpelait il Signôr par me e par chei ch’a son restâts in Israel e in Gjude in merit des peraulis di chest libri ch’o vin a pene cjatât. E à di jessi grande dome avonde la fumate dal Signôr, che si è impiade cuintri di nô, parcè che i nestris vons no àn scoltât lis peraulis dal Signôr metint in vore ce ch’al è scrit in chest libri”.

22Chelkie, insieme cun chei che ju veve incaricâts il re, al le de profetesse Culde femine di Salum, fi di Tokat, fi di Casre, sorintendent de munture; e jere a stâ a Gjerusalem te citât gnove. I fevelarin in merit 23e jê ur rispuindè cussì: “Il Signôr Diu di Israel al dîs cussì: Disêt al om che us à mandâts di me: 24il Signôr al dîs cussì: Ve, jo o fasarai plombâ une disgracie sun chest lûc e su la sô int, dutis lis maludizions scritis tal libri ch’o vês let presince dal re di Gjude, 25parcè che mi àn butât di bande me e a àn brusât incens in onôr di altris dius, tirantmi a ciment cun dutis lis voris des lôr mans. La mê rabie si inviarà cuintri di chest lûc e no si rivarà a distudâle. 26Al re di Gjude, che us à mandâts a interpelâ il Signôr, i disarês: Signôr, Diu di Israel, al dîs cussì: Rivuart a lis peraulis che tu âs sintudis, 27stant che il to cûr si è morestât e che tu ti sês sbassât denant di Diu, scoltant lis peraulis ch’o ài ditis cuintri di chest lûc e cuintri de sô int; za che tu ti sês sbassât denant di me, tu ti âs sbregât i vistîts e tu âs vaiût presince di me, ancje jo o ài scoltât. Peraule dal Signôr! 28Ve, ti darai dongje cui tiei vons e tu sarâs metût jù tal to tombâl in pâs. I tiei vôi no viodaran dute la disgracie che jo o fasarai plombâ parsore di chest lûc e parsore de sô int”. E lôr i contarin al re dut il mes.

A tornin a il pat

29Alore il re al mandà mes e al clamà dongje ducj i anzians di Gjude e di Gjerusalem. 30Il re, insieme cun ducj i oms di Gjude, cu la int di Gjerusalem, cui predis, cui levits e cun dut il popul, dal plui grant al plui piçul, al le sù tal templi. Al fasè lei, ch’a sintissin ben, dutis lis peraulis dal libri dal pat cjatât tal templi. 31Il re, stant in pîts dongje de colone, al fasè un pat denant dal Signôr, impegnantsi a lâ daûr dal Signôr, a meti in vore i comants, lis leçs e i ordins cun dut il cûr e cun dute l’anime, metint in vore lis peraulis dal pat scritis in chel libri. 32Ur fasè dâ la lôr peraule a ducj chei ch’a jerin in Gjerusalem e in Beniamin. La int di Gjerusalem a faserin seont il pat di Diu, dal Diu dai lôr vons. 33Gjosie al fasè sparî dutis lis porcariis di ducj i teritoris dai fîs di Israel; al obleà chei ch’a jerin a stâ in Israel a lâ daûr dal Signôr lôr Diu. Fintremai ch’al fo in chest mont, no si slontanarin gran dal Signôr, Diu dai lôr vons.