GJENESI (45)

Letôr: Mara Mestroni

Josef si fâs ricognossi

451Alore Josef nol podè plui stratignîsi devant di dute la int ch’e jere ator di lui e al berlà: “Lait fûr ducj di chi!” e nol restà nissun dongje di lui intant che Josef si faseve ricognossi dai siei fradis, 2ma al craçà tant a fuart che lu sintirin ducj i egjizians, e la gnove e rivà fin tal palaç dal faraon. 3Dissal Josef ai siei fradis: “Jo o soi Josef! Esal ancjemò vîf gno pari?” e i fradis no rivavin a rispuindii parcè che a jerin ducj restâts copâts a viodilu. 4Alore Josef ur disè ai fradis: “Vignît dongje di me!” e lôr i lerin dongje. Dissal: “Jo o soi Josef, vuestri fradi, che vualtris o vês vendût in Egjit. 5Ma aromai no stait a fâsi un ramaric e no stait a tormentâsi di vêmi vendût ca jù: al è stât par salvâus la vite che Diu mi à mandât culì prime di vualtris. 6O viodês, di fat, che a son za doi agns che la miserie si è incjasade in cheste regjon e a varan di passâ ancjemò cinc agns cence podê ni lavorâ ni cjapâ sù. 7Diu mi à mandât devant di vualtris par sigurâ la vuestre gjernazie su la tiere e par salvâ la vuestre vite par une liberazion mai plui viodude. 8Par chel no sês stâts vualtris a mandâmi culì ma al è stât Diu e mi à metût pari pal faraon, paron di dute la sô cjase e mi à dât il comant di dute la tiere dal Egjit. 9Tornait svelts di gno pari e disêtji: To fi Josef al dîs cussì: Diu mi à metût paron di dut l’Egjit. Ven jù cun me e no sta intardâti. 10Tu larâs a stâ te tiere di Gosen e tu starâs dongje di me, tu, i tiei fîs, i tiei nevôts, i tiei nemâi piçui e grancj e dute la tô robe. 11Li o pensarai jo par te parcè che la miserie e durarà ancjemò par cinc agns e cussì no tu ti cjatarâs te streme ni tu ni la tô famee ni la tô robe. 12O viodês cui vuestris vôi e al viôt ancje gno fradi Beniamin: o soi jo che us feveli cussì. 13Contait a gno pari ancje dute la glorie che o ai in Egjit e dut ce che o vês viodût; movêtsi e fasêt vignî jù gno pari”. 14Alore al cjapà a bracecuel so fradi Beniamin e si metè a vaî. E ancje Beniamin al vaive strent tôr di lui. 15Po al bussà ducj i siei fradis e biel che ju bussave al vaive. E dopo i siei fradis si fermarin cun lui a contâsi dut.

16Tal palaç dal faraon e rivà la gnove che a jerin vignûts i fradis di Josef e tant il faraon che i siei uficiâi a forin une vore contents. 17Il faraon i fevelà cussì a Josef: “Disiur ai tiei fradis: Fasêt cussì: cjamait i vuestris nemâi e tornait te tiere di Canaan. 18Cjolêt vuestri pari e la vuestre int e tornait jù chi di me; jo us darai la miôr regjon dal Egjit e o podarês passisi cu la bondance de tiere. 19E tu dàur chest ordin: Fasêt cussì: cjolêt de tiere dal Egjit ducj i cjars che o cjatais, pai vuestris canais e pes vuestris feminis; cjapait sù ancje vuestri pari e tornait jù. 20No stait a vaî ce che o bandonais, parcè che la miôr robe dal Egjit e sarà par vualtris”. 21I fîs di Israel a faserin cussì. Josef ur procurà un grum di cjars come che al veve ordenât il faraon e ur preparà dut ce che al coventave pal viaç. 22Ur dè a ognidun un vistît di fieste, ma a Beniamin i dè tresinte siclos d’arint e cinc vistîts di fieste. 23Ancje a so pari i mandà dîs mus cjamâts di dutis lis primiziis dal Egjit e dîs mussiis cjamadis di forment, di pan e di gjenar pal viaç di so pari. 24Po al saludà i siei fradis e prime di partî ur racomandà: “No stait a cavilâsi par viaç!”.

25E cussì a tornarin indaûr dal Egjit e a rivarin te tiere di Canaan, li di lôr pari Jacop. 26Alore i contarin: “Josef al è vîf! Al è propit lui che al comande sun dute la tiere dal Egjit!”. Ma al restà come inçussît, parcè che no ur crodeve. 27Ma cuant che i verin contât e tornât a contâ dut ce che al veve dit Josef, cuant che al viodè i cjars che Josef ur veve mandât par menâju jù, alore il spirt di Jacop, lôr pari, al tornà a dâ di ca. 28Dissal Israel: “Vonde! Josef, il gno frut, al è ancjemò vîf: o scuen tornâ a viodilu prin di murî!”.