2 CRONACHIS (33)

Letôr: Samanta De Pol

Ream di Manasse

331Cuant che Manasse al deventà re, al veve dodis agns; al regnà par cincuantecinc agns in Gjerusalem. 2Al fasè ce ch’al è mâl pai vôi dal Signôr, seont lis porcariis dai popui che il Signôr al veve fat cori denant dai fîs di Israel. 3Al tornà a fâ sù i lûcs alts butâts jù di so pari Ezechie, al tirà sù altârs ai Baals, al plantà pâi sacrâi, si butà in genoglon denant di dute la schirie dal cîl e le adorà. 4Al fasè altârs tal templi, che il Signôr al veve dit in merit: “Il gno non al sarà in Gjerusalem par simpri”. 5Al furnì i doi curtîi dal templi di altârs a la schirie dal cîl. 6Al fasè passâ i siei fîs pal fûc te concje di Ben-Inom. Al praticà la magjie, i striaments e il strolegaç; al metè adun induvinins e int ch’e interpelave i muarts. Al fasè in ogni sisteme ce ch’al è mâl pai vôi dal Signôr, stiçant la sô fumate. 7Al sistemà tal templi la statue dal diu ch’al veve fat, ta chel templi che Diu i veve dit a David e a so fi Salomon: “In chest templi, e in Gjerusalem, che me ài sielzude a preference di dutis lis tribûs di Israel, o metarai il gno non par simpri. 8No lassarai plui che il pît dai fîs di Israel si slontani de tiere che jo ur e ài dade ai lôr vons, a pat ch’a cirin di fâ ce che jo ur ài ordenât in dute la leç, ven a stâi tai ordins e tes regulis che jo ur ài dadis midiant di Mosè”. 9Manasse al fasè lâ fûr di troi Gjude e la int di Gjerusalem, sburtantju a compuartâsi piês che no la int che il Signôr al veve fruçade denant dai fîs di Israel. 10Il Signôr i fevelà a Manasse e al so popul, ma no si scomponerin gran.

11Alore il Signôr al mandà cuintri di lôr i sorestants dal esercit dal re de Assirie; a brincarin Manasse cui rimpins, lu pearin cun tant di cjadenis di bronç e lu menarin in Babilonie.

12Ridusût te streme, al bonà la muse dal Signôr so Diu e si sbassà un grum denant dal Diu dai siei vons. 13Lu preà e Diu si lassà vê dûl, al scoltà la sô preiere e lu fasè tornâ in Gjerusalem tal so ream; cussì Manasse al ricognossè che dome il Signôr al è Diu.

14Plui in ca, al fasè sù il mûr par difûr de citât di David, a soreli a mont dal Ghicon, te concje fintremai a la puarte dai Pes, ch’e cerclave l’Ofel; Manasse lu tirà sù une vore alt. In dutis lis fuartecis di Gjude al metè sorestants militârs. 15Al gjavà i dius forescj e l’idul dal templi insieme cun ducj i altârs ch’al veve fat su la mont dal templi e in Gjerusalem e ju butà ducj fûr de citât. 16Al restaurà l’altâr dal Signôr e al ufrì parsore sacrificis di comunion e di laut e i comandà a Gjude di stâ cul Signôr, Diu di Israel. 17Cun dut a chest, però, il popul al leve indenant cui siei sacrificis sui çucs, ancje se lu faseve pal Signôr.

18Chei altris sflandôrs di Manasse, la sô preiere a Diu e lis peraulis che i profetis i contarin a non dal Signôr Diu di Israel, ve, a son scritis tai fats dai rês di Israel. 19La sô preiere e come ch’al fo scoltât, dute la sô colpe e la sô infedeltât, i çucs là ch’al à fat sù i lûcs dai dius, là ch’al à fat sù pâi sacrâi e inmagjinis prin de sô umiliazion, ve ch’al è scrit tai ats di Cozai. 20Manasse si indurmidì vie cui siei vons e lu soterarin tal so palaç. Tal so puest al deventà re so fi Amon.

Ream di Amon

21Cuant che Amon al deventà re, al veve vincjedoi agns; al regnà par doi agns in Gjerusalem. 22Al fasè ce ch’al è mâl pai vôi dal Signôr, come ch’al veve fat so pari Manasse. Amon ur ufrì sacrificis a ducj i dius metûts sù di so pari Manasse e si butà cun lôr. 23No si sbassà denant dal Signôr, come che si jere sbassât so pari Manasse; che anzit Amon al fasè ancjemò plui pecjâts. 24I siei fameis a complotarin cuintri di lui e lu coparin tal palaç, 25ma il popul de tiere al copà chei ch’a vevin complotât cuintri di Amon. Chel stes popul al nomenà re, impen di lui, so fi Gjosie.