2 CRONACHIS (31)

Letôr: Karin Pulejo

Riorganizazion dal cult e dai predis

311Cuant che dut al fo finît, i fîs di Israel ch’a jerin li a partirin ducj pes citâts di Gjude a butâ jù i colonei, a taiâ i pâi sacrâi e a sdrumâ di fonde fûr i lûcs alts e i altârs in dute la Gjudee, tal teritori di Beniamin, di Efraim e di Manasse. Podopo i fîs di Israel a tornarin tes lôr citâts, ognidun te sô propietât.

2Ezechie al tornà a meti in vore lis classis dai predis e dai levits, seont lis lôr classis, ognidun seont il so compit, tant i predis che i levits, pal olocaust e pai sacrificis di comunion, par celebrâ e par laudâ, par servî a lis puartis dal campament dal Signôr. 3Il re al stabilì la part de sô robe ch’e veve di jessi distinade ai olocauscj de buinore e de sere, ai olocauscj des sabidis, des lunis gnovis e des fiestis, come ch’al è scrit te leç dal Signôr. 4I ordenà al popul, a la int di Gjerusalem, di dâur ai predis e ai levits la lôr part par ch’a podessin atindi a la leç dal Signôr. 5A pene che si cognossè chest ordin, i fîs di Israel a ufririn cence stâ a spiculâ lis primiziis dal forment, dal most, dal vueli, de mîl e di ogni altri prodot de tiere e la decime, rasade, di ogni robe. 6Ancje i fîs di Israel e di Gjude, ch’a jerin a stâ tes citâts di Gjude, a puartarin la decime dal besteam grant e di chel minût; a puartarin la decime dai regâi consacrâts al Signôr lôr Diu, fasint biei grums.

7A tacarin a ingrumâ tal tierç mês e a finirin tal setim mês. 8A vignirin Ezechie e i sorestants; viodûts i grums a benedirin il Signôr e il popul di Israel. 9Ezechie al interpelà i predis e i levits in merit dai grums 10e il prin predi Azarie, de famee di Zadok, i rispuindè: “Di cuant che si à scomençât a puartâ l’ufierte tal templi, o vin mangjât e si sin saceâts e and è restât ancjemò une vore, parcè che il Signôr al à benedît il so popul. Al è restât dut chest grumon di robe”. 11Ezechie alore al ordenà che si prontassin stanziis tal templi; e lis prontarin. 12A meterin dentri cun puntilgjo lis ufiertis, lis decimis e lis robis consacradis. Di cheste vore al jere sorestant il levit Conanie, ch’al veve sot di sè so fradi Simei. 13Jechiel, Azarie, Nacat, Asael, Jerimot, Jozabad, Eliel, Ismachie, Macat e Benaià a vevin di tignî di voli sot la direzion di Conanie e di so fradi Simei par ordin dal re Ezechie e di Azarie sorestant dal templi. 14Kore fi di Imne, levit vuardean de puarte a soreli jevât, al veve l’incariche des ufiertis libaris fatis a Diu; al dave fûr ce che si gjavave pe ufierte al Signôr e lis robis plui santis. 15Al veve sot di sè Eden, Miniamin, Gjosuè, Semaie, Amarie e Secanie, ch’a restavin simpri tes citâts dai predis, par podê spartî la robe ai lôr fradis, seont lis lôr classis, ai grancj come ai piçui, 16a part ch’a fossin segnâts come mascjos dai trê agns in sù, e a ducj chei ch’a vignivin tal templi dal Signôr, seont lis regulis di ogni dì, par fâ la lôr funzion, daûr dai lôr compits e des lôr classis.

17I predis a jerin segnâts seont lis lôr fameis; i levits, dai vincj agns in sù, seont i lôr compits e seont lis lôr classis. 18A jerin segnâts cun ducj i fruts, cu lis feminis, cui fîs e cu lis fiis di dute la comunitât, parcè che a vevin di consacrâsi cun fedeltât a dut ce ch’al è sant. 19Rivuart ai fîs di Aron, ai predis ch’a jerin a stâ tes campagnis torator des lôr citâts, and jere in citât oms nomenâts un par un, ch’a vevin di spartîi la sô part a ogni mascjo jenfri i predis e a ogni segnât jenfri i levits.

20Ezechie al fasè cussì in dut Gjude; al fasè ce ch’al è bon e just e vêr denant dal Signôr so Diu. 21Dut ce ch’al veve tacât a fâ pal servizi dal templi, pe leç e pai ordins, lu fasè cirint il so Diu cun dut il cûr; par chest al rivà a bon fin.