2 CRONACHIS (29)

Letôr: Fabiana Castellarin

REAM DI EZECHIE

Riforme religjose

291Ezechie al deventà re a vincjecinc agns; al regnà par vincjenûf agns in Gjerusalem. Sô mari e veve non Abie, fie di Zacarie. 2Al fasè ce ch’al è ben pai vôi dal Signôr, come ch’al veve fat David so von.

3Tal prin an dal so ream, tal prin mês, al viergè lis puartis dal templi e lis restaurà. 4Al fasè vignî i predis e i levits e, dopo di vêju dâts dongje te place a soreli jevât, 5ur disè: “Scoltaitmi, levits! Prime smondeaitsi vualtris e po smondeait il templi dal Signôr, Diu dai vuestris vons, e puartait fûr dal santuari ogni sorte di sporcjetât. 6I nestris paris no son stâts fedêi e a àn fat ce ch’al è mâl pai vôi dal Signôr nestri Diu, che lu àn butât di bande, voltant la lôr muse dal santuari dal Signôr e voltant ancje lis spalis. 7A àn parfin sieradis lis puartis dal antîl, distudadis lis lampadis, no àn plui ufiert ni incens ni olocauscj tal santuari al Diu di Israel. 8Par chel la rabie dal Signôr e je plombade parsore di Gjude e di Gjerusalem e lui ju à ridusûts tun stât di sgrisulâsi, di spirtâsi e di sghignî, come ch’o podês sancirâsi cui vuestris vôi. 9Cumò ve che i nestris paris a son colâts sot de spade; i nestris fîs, lis nestris fiis e lis nestris feminis a son ladis par chel in sclavitût. 10Cumò o ài decidût di fâ un pat cul Signôr, Diu di Israel, par che si slontani di nô la sô fumate ch’e incenerìs. 11Fîs miei, no stait a stâ alì cence fâ nuie, parcè che il Signôr us à sielzûts vualtris par stâ denant di lui, par servîlu, par jessi i siei fameis e par ufrîi incens”.

12Alore a jevarin in pîts i levits Macat fi di Amasai, Gjoel fi di Azarie, dai fîs di Keat; dai fîs di Merari: Kis fi di Abdi e Azarie fi di Jealeel; dai fîs di Gherson: Joac fi di Zime e Eden fi di Joac; 13dai fîs di Elizafan, Simri e Jeiel; dai fîs di Asaf, Zacarie e Matanie; 14dai fîs di Eman, Jechiel e Simei; dai fîs di Idutun, Semaie e Uziel. 15A clamarin dongje i fradis e si smondearin. Po a jentrarin, seont i ordins dal re e lis regulis dal Signôr, par smondeâ il templi. 16I predis a jentrarin dentri tal templi par smondeâlu; a puartarin fûr, tal curtîl dal templi, ogni sorte di porcarie cjatade tal santuari dal Signôr. I levits le ingrumarin par puartâle tal riul Cedron. 17Il prin mês a scomençarin la purificazion; te otave zornade dal mês a jentrarin tal antîl dal Signôr, smondeant il templi in vot dîs; a finirin ai sedis dal prin mês.

18Podopo a jentrarin tai apartaments dal re Ezechie e i diserin: “O vin smondeât il templi, l’altâr dai olocauscj cun dut il furniment e la taule dai pans de ufierte cun dut il furniment. 19O vin tornât a sistemâ e consacrât ducj i imprescj che il re Acaz, cun inicuitât, al veve butât di bande cuant che al comandave lui. Ve, a son metûts denant dal altâr dal Signôr”. 20Alore il re Ezechie al jevà sù dal moment, al clamà dongje i sorestants de citât e al le sù tal templi. 21A puartarin siet manzuts, siet rocs, siet agnei e siet becs par ufrîju in sacrifici di espiazion pe cjase dal re, pal santuari e par Gjude. Il re ur ordenà ai predis, fîs di Aron, di ufrîju in olocaust sul altâr dal Signôr. 22A coparin i manzuts, po i predis a cjaparin il lôr sanc e lu strucjarin sul altâr. A coparin i rocs e a strucjarin il lôr sanc sul altâr. A coparin i agnei e a strucjarin il lôr sanc sul altâr. 23Podopo a menarin dongje i becs pal sacrifici di espiazion, denant dal re e de semblee, che ur meterin lis mans parsore. 24I predis ju coparin e a strucjarin il lôr sanc – sacrifici pal pecjât – sul altâr par smondeâ dut Israel, parcè che il re al veve dât ordin di fâ l’olocaust e il sacrifici di espiazion par dut Israel.

25Il re al sistemà i levits tal templi cun covertoriis, cun arpis e cun citaris, come ch’al veve lassât ordin David, Gad profete dal re e il profete Natan, parcè che si tratave di un comant dal Signôr, dât a mieç dai siei profetis. 26Cuant che i levits si forin sistemâts cui struments de musiche di David e i predis cu lis lôr trombis, 27Ezechie al ordenà di ufrî i olocauscj sul altâr. Cuant che al scomençà l’olocaust, a scomençarin ancje i cjants dal Signôr, cul sunôr des trombis e cul compagnament dai struments di David re di Israel. 28Dute la semblee si butà cu la muse par tiere, biel che si dave sù lis cjantis e si sunave lis trombis; dut chest al durà fin ch’al fo finît l’olocaust.

29Finît l’olocaust, il re e ducj chei ch’a jerin li si butarin in genoglon e cu la muse par tiere. 30Il re Ezechie e i siei sorestants ur derin ordin ai levits di laudâ il Signôr cu lis peraulis di David e dal profete Asaf; lu laudarin a dute vôs, po si butarin in genoglon e a adorarin.

31Alore Ezechie al cjapà la peraule e al disè: “Cumò o vês la incariche uficiâl di servî il Signôr. Vignît indenant e puartait lis vitimis e i sacrificis di laut tal templi”. La semblee e puartà lis vitimis e i sacrificis di laut, biel che chei plui di boncûr a ufririn olocauscj. 32Il numar dai olocauscj ufierts de semblee al fo: setante bûs, cent rocs, dusinte agnei, ducj pal olocaust in onôr dal Signôr. 33Lis ufiertis sacrâls a forin di sîscent bûs e di trê mil pioris. 34I predis a jerin masse pôcs e no rivavin a spelâ ducj i olocauscj; alore i lôr fradis, i levits, ur derin une man fin che no finirin la vore e fintremai che i predis no forin ducj monts. Di fat i levits a vevin spesseât di plui dai predis tal smondeâsi. 35Si fasè ancje un grant olocaust cul gras dai sacrificis di comunion e libagjons pai olocauscj. Cussì si tornà a meti in vore lis funzions dal templi dal Signôr. 36Ezechie, insieme cun dut il popul, si indalegrà parcè che Diu al veve ben disponût il popul. Che di fat si veve rivât a fâ dut in pôc timp.