2 CRONACHIS (27;28)

Letôr: Lorenzo Zanon

Ream di Jotam

271Cuant che Jotam al deventà re, al veve vincjencinc agns; al regnà sedis agns in Gjerusalem. Sô mari e veve non Jeruse fie di Zadok. 2Al fasè ce ch’al è ben pai vôi dal Signôr come ch’al veve agjît so pari Ozie, ma nol jentrà tal templi e il popul al continuave a lâ fûr di strade. 3Al restaurà la puarte Superiôr dal templi; al lavorà ancje un grum pes muris dal Ofel. 4Al tornà a fâ sù citâts su pes monts di Gjude; al fasè fuartins e toratis tes zonis di bosc. 5Al frontà il re di Amon e lu vincè. I fîs di Amon i consegnarin chel an – e ancje tal secont e tal tierç an – cent talents d’arint, dîs mil kor di forment e ancjemò tancj di vuardi; i fîs di Amon i consegnarin dut chest. 6Jotam al deventà fuart parcè che al veve simpri cjaminât denant dal Signôr so Diu.

7Ducj cheai altris sflandôrs di Jotam, dutis lis sôs vueris e il so mût di fâ, ve ch’a son scrits tal libri dai rês di Israel e di Gjude. 8Cuant che al deventà re al veve vincjecinc agns; al regnà sedis agns in Gjerusalem. 9Jotam si indurmidì vie cui siei vons; lu soterarin te citât di David. Tal so puest al deventà re so fi Acaz.

Ream di Acaz

281Cuant che Acaz al deventà re, al veve vincj agns; al regnà par sedis agns in Gjerusalem. Nol fasè ce ch’al jere ben pai vôi dal Signôr, sul stamp di David so von. 2Al cjaminà pes stradis dai rês di Israel; al rivà parfin a fâ fondi statuis pai Baals. 3Al brusà incens te concje di Bet-Inom; al brusà i siei fîs tal fûc, fasint lis stessis edentichis inicuitâts dai popui che il Signôr al veve fats cori denant dai fîs di Israel. 4Al sacrificave e al brusave incens sui çucs, sui cuei e sot di ogni arbul vert.

5Ma il Signôr so Diu lu metè tes sgrifis dal re dai arameus, che lu vincerin e i puartarin vie un stragjo di presonîrs e ju menarin a Damasc. Al fo metût ancje tes mans dal re di Israel, che i veve molade une scopule fenomenâl. 6Pekac, fi di Romelie, intune sole dì al maçà centmil oms di Gjude, ducj oms di valôr, parcè che a vevin butât di bande il Signôr, Diu dai lôr vons. 7Zicrì, un campion di Efraim, al copà Maaseie fi dal re e Azrikam sorestant dal palaç e Elkane lûctignint dal re. 8I fîs di Israel a menarin presonîrs, dute int puartade vie ai lôr fradis, dusinte mil di lôr, fra feminis, fîs e fiis; a rafarin ancje un disordin di robe che le strafuirin in Samarie.

9Al jere ventilà un profete dal Signôr, ch’al veve non Oded. I le incuintri al esercit ch’al rivave in Samarie e al disè: “Ve, par vie ch’al è disdegnât cuintri di Gjude, il Signôr, Diu dai vuestris vons, us ai à metûts tes vuestris mans. Vualtris però ju vês fats fûr cuntune asse tant grande ch’e je rivade fint in cîl. 10Cumò vualtris o disês di tignî sotans, tant che vuestris sclâfs e sclavis, la int di Gjude e di Gjerusalem. Ma no vêso pecjât ancje vualtris denant dal Signôr vuestri Diu? 11Scoltaitmi cumò: tornait a mandâ indaûr i presonîrs ch’o vês cjapât parmìs dai vuestis fradis, parcè che senò la fumate dal Signôr e plombarà parsore di vualtris”.

12Cualchi sorestant dai fîs di Efraim, ven a stâi Azarie fi di Zuan, Berechie fi di Mesilemot, Ezechie fi di Salum, e Amase fi di Caldai si meterin cuintri di chei ch’a tornavin indaûr de vuere 13e ur diserin: “No stait a puartâ culì i presonîrs, parcè che o vin za su pe schene un grant pecjât cuintri dal Signôr. Vualtris o vês chê di fâ cressi ancjemò di plui il numar dai nestris pecjâts e des nestris tristeriis, cu la cuâl che la nestre colpe e je za avonde grande e che parsore di Israel e je prontade une rabie che lu incenerissarà”.

14Alore i soldâts a molarin denant dai sorestants e di dute la semblee i presonîrs e dut ce ch’a vevin rafât. 15Un pôcs di lôr, clamâts par non, si meterin a ristorâ i presonîrs; chei ch’a jerin crots ju taponarin e ju vistirin cu la munture rafade in vuere; ur derin di mangjâ e di bevi; ju medearin cun ongints; podopo, cjamâts sui mus chei che no rivavin a cjaminâ, ju menarin in Gjeric, citât dai palmârs, dongje dai lôr fradis. Daspò a tornarin in Samarie.

16In chel fratimp il re Acaz al mandà a domandâi une man al re de Assirie. 17I idumeus a vevin za stât une volte e a vevin batût Gjude e fat un slac di presonîrs. 18Ancje i filisteus si jerin sparniçâts pes citâts de Sefele e dal Negeb di Gjude, cjapant Bet-Semes, Aialon, Ghederot, Soco e dulintor, Timne e dulintor, Ghimzo e dulintor, e sistemantsi aventi. 19Par vie che il Signôr i veve fate sbassâ la creste a Gjude par colpe di Acaz re di Gjude, ch’al veve reonzude l’inicuitât in Gjude e ch’al veve butât di bande il Signôr.

20Ancje Tiglat-Pilezer, re de Assirie, al marçà cuintri di lui e lu tibià, impen di dâi une man. 21Acaz al sfurnì il templi, il palaç dal re e dai princips e i consegnà dut a la Assirie, ma no i rivà nissun jutori di sorte.

22Ancje cuant che al jere te streme, chest re Acaz no si rindeve di lâ cuintri dal Signôr. 23Al sacrificà ai dius di Damasc, che lu vevin fruçât, disint: “Za che i dius dai rês di Aram ur dan une man ai lôr fedêi, jo ur fasarai sacrificis a lôr e lôr mi judaran”. E invezit a forin propit lôr la colpe ch’al colà lui e dut Israel. 24Acaz al ingrumà dut il furniment dal templi e lu parà a tocs; al sierà lis puartis dal templi, biel ch’al spesseave a fâ sù altârs in dutis lis croseris di Gjerusalem. 25In dutis lis citâts di Gjude al fasè sù altârs par brusâ incens ai dius forescj, smolant cussì la fumate dal Signôr, Diu dai siei vons.

26Ducj chei altris siei sflandôrs e dutis lis sôs voris, lis primis come lis ultimis, a son scritis tal libri dai rês di Gjude e di Israel. 27Acaz si indurmidì vie cui siei vons e lu soterarin in citât, in Gjerusalem, ma no lu meterin gran tai tombâi dai rês di Israel. Tal so puest al deventà re so fi Ezechie.