2 CRONACHIS (25)

Letôr: Sandra Venier

Ream di Amazie

251Cuant ch’al deventà re, Amazie al veve vincjecinc agns; al regnà par vincjenûf agns in Gjerusalem. Sô mari, di Gjerusalem, e veve non Joadan. 2Al fasè ce ch’al è ben pai vôi dal Signôr, ma no cuntun cûr propit come cu va. 3Cuant che il ream al fo rinfuarçât tes sôs mans, al copà i graduâts ch’a vevin sassinât so pari il re. 4Ma nol copà i lôr fîs, parcè che al è scrit tal libri de leç di Mosè chest comant dal Signôr: “I paris no àn di murî pai fîs e nancje i fîs pai paris, ma ognidun al à di murî par colpe dal so pecjât”.

5Amazie al metè adun chei di Gjude e po ju sparniçà, seont lis lôr fameis, sot il comant di sorestants di miârs e di sorestants di centenârs, par dut Gjude e Beniamin. Al fasè un cens di dute la int dai vincj agns in sù e al cjatà ch’and jere tresintemil oms in stât di combati, armâts di lance e di scût. 6In plui al cjolè a paiament di Israel, par cent talents d’arint, centmil oms di valôr.

7Si presentà di lui un om di Diu che i disè: “Re, no sta tirâ dongje di te l’esercit di Israel, parcè che il Signôr nol è cun Israel ni cun nissun altri dai fîs di Efraim. 8Se però tu vuelis marçâ cun lôr, fâsilu. Rinfuarciti pe batae tant che tu vuelis: Diu ti fasarà plombâ abàs denant dal nemì, parcè che Diu al pò tant dâti une man che distirâti”. 9Amazie i rispuindè al om di Diu: “E i cent talents ch’o ài butât fûr pe schirie di Israel ce fin fasarano?”. I rispuindè l’om di Diu: “Il Signôr al pò dâti tant di plui!”. 10Amazie al mandà indaûr la schirie che i jere rivade di Efraim, par ch’a tornassin a cjase; ma la lôr rabie si infogà cuintri di Gjude e a tornarin cjase disdegnâts al ultin fin.

11Amazie, fasintsi il cûr fuart, al le a cjâf dal so esercit te concje dal Sâl, là ch’al fruçà dîs mil fîs di Seir. 12Chei di Gjude a gafarin vîfs dîs mil di lôr; ju menarin su la spice de Crete e ju butarin jù. Si sfracaiarin dal prin al ultin. 13I soldâts che Amazie al veve mandât indaûr par no ch’a lessin cun lui, a plombarin su lis citâts di Gjude, tacant di Samarie fint a Bet-Coron, a coparin un trê mil di lôr e a strafuirin un stragjo di robe.

14Tornât indaûr de vitorie cuintri dai fîs di Edom, Amazie al fasè puartâ i dius dai fîs di Seir e sai fasè siei dius e si ingenoglà denant di lôr e ur ufrì incens. 15Par chel la rabie dal Signôr si infogà cuintri di Amazie; i mandà un profete che i disè: “Parcè mo sêstu lât a butâti cun dius che no son stâts bogns di liberâ il lôr popul de tô sgrife?”. 16Biel che lu frontave cussì, il re i cjonçà la peraule: “Ti vino forsit metût conseîr dal re? Finissile! Parcè âstu voe di fâti copâ?”. Il profete si fermà ma al disè: “O viôt che Diu al à distinât di fruçâti, parcè che tu âs fate une robate di chê sorte e no tu âs volût scoltâ il gno consei”.

17Fat consei, Amazie re di Gjude i mandà a dîi a Joas fi di Joacaz, fi di Jeu, re di Israel: “Dai, viodìn cui ch’al è plui bulo in vuere!”. 18Joas re di Israel i fasè rispuindi a Amazie re di Gjude: “La burale dal Liban i mande a dîi al cedri dal Liban: Fâsii cjoli tô fie a gno fi. Ma une bestie salvadie dal Liban e passà e e pescjà la burale. 19Tu vâs disint: O ài batût Edom! E il to cûr si è alterât alçantsi masse. Sta a cjase! Parcè lâ a cirîti disgraciis e plombâ tal precipizi tu e Gjude insieme cun te?”.

20Ma Amazie nol volè sintî resons. Al jere volê di Diu ch’a fossin metûts tes sgrifis dal nemì, parcè che si jerin butâts cui dius di Edom. 21Alore Joas re di Israel al tacà par prin; si sfidarin lui e Amazie, re di Gjude, in Bet-Semes ch’al è in Gjude. 22Gjude al fo batût denant di Israel e ognidun al scjampà te sô tende. 23Joas re di Israel al fasè presonîr in Bet-Semes Amazie re di Gjude, fi di Joas, fi di Joacaz. Dopo vêlu menât a Gjerusalem, al fasè butâ jù un toc des muris de citât, de puarte di Efraim fint a la puarte dal Cjantonâl, par cuatricent comedons. 24Al rafà dut l’aur, l’arint e dute la robe cjatade tal templi di Diu, che ju veve in consegne Obed-Edom, i tesaurs dal palaç e un pôcs di presonîrs; po al tornà in Samarie.

25Amazie fi di Joas, re di Gjude, al vivè ancjemò cuindis agns dopo de muart di Joas fi di Joacaz, re di Israel. 26Ducj chei altris sflandôrs di Amazie, i prins come i ultins, a son contâts tal libri dai rês di Gjude e di Israel.

27Dopo che Amazie si slontanà dal Signôr, a complotarin cuintri di lui a Gjerusalem. Lui al scjampà a Lachis, ma i corerin daûr fint a Lachis e li lu coparin. 28Lu cjamarin sui cjavai e lu soterarin insieme cui siei vons te citât di David.