2 CRONACHIS (24)

Letôr: Jean Pierre Casasola

241Cuant che Joas al deventà re al veve siet agns; al regnà corant’agns in Gjerusalem. Sô mari, di Bersabee, e veve non Sibie. 2Joas al fasè ce ch’al è ben pai vôi dal Signôr fintremai ch’al jere in vite il predi Joiadà.

3Joiadà i fasè cjoli dôs feminis e i nasserin fîs e fiis.

Restaur dal templi

4Plui indenant, Joas al decidè di restaurâ il templi. 5Al clamà dongje i predis e i levits e ur disè: “Lait pes citâts di Gjude e cjapait sù ogni an di ducj i fîs di Israel bêçs par restaurâ il templi dal vuestri Diu. Cirît di spesseâ cu lis voris”. Ma i levits no mostrarin nissune presse di sorte. 6Alore il re al clamà Joiadà e i disè: “Parcè po no âstu pratindût dai predis e dai levits ch’a puartassin di Gjude e di Gjerusalem la tasse comandade di Mosè famei dal Signôr e stabilide te semblee di Israel pe tende de cunvigne? 7Di fat chê robate di Atalie, jê e i siei seguaçs, a àn mangjât di fonde fûr il templi di Diu; parfin lis robis sacrâls dal templi lis àn dopradis pai Baals”.

8Par ordin dal re a faserin une casse e le meterin denant de puarte dal templi. 9Podopo a mandarin fûr un befel in Gjude e in Gjerusalem par che si puartàs la tasse che Mosè, famei di Diu, i veve imponude a Israel tal desert. 10Ducj i sorestants e dut il popul si indalegrarin e a puartarin tancj di chei bêçs ch’a jemplarin la casse. 11Cuant che la casse ur e puartavin ai ministradôrs dal re, vadì ai levits, e a viodevin ch’and jere une vore di bêçs, a rivavin il scriturist dal re e l’intendent dal prin predi a disvuedâ la casse; daspò le cjapavin e le tornavin a meti tal so puest. A fasevin cussì ogni dì, tirant sot un stragjo di bêçs. 12Il re e Joiadà ur ai derin ai sorestants des voris dal templi e chei ju doprarin pai scarpelins e pai marangons ch’a comedavin il templi. Ancje i lavorents dal fier e dal bronç si meterin a lavorâ par comedâ il templi. 13I sorestants des voris i derin sot cun snait; in gracie di lôr lis riparazions a lerin indenant; a ripuartarin il templi di Diu come ch’al jere par vieri e lu rinfuarçarin. 14Finidis dutis lis voris, i puartarin al re e a Joiadà ce ch’al jere vanzât dai bêçs e a faserin parie furniments pal templi: vâs pes funzions e pai olocauscj, copis e altris imprescj d’aur e d’arint.

Fintremai ch’al vivè Joiadà, si ufririn simpri olocauscj tal templi. 15Ma Joiadà, deventât vieli e cjamât di agns, al murì a cent e trente agns. 16Lu soterarin te citât di David insieme cui rês, parcè che al veve fat dome ben in Israel, pal servizi dal Signôr e pal so templi.

Fin dal ream di Joas

17Muart Joiadà, i sorestants di Gjude a lerin a ingenoglâsi denant dal re, che ur dè udience. 18A trascurarin il templi dal Signôr Diu dai lôr vons par butâsi cu la religjon dai pâi sacrâi e dai dius. Par chest lôr pecjât, la rabie di Diu si discjadenà sun Gjude e sun Gjerusalem. 19Il Signôr ur mandà profetis, par che ju fasessin tornâ di lui. Chei ur puartarin il lôr mes, ma no forin scoltâts. 20Alore il spirt di Diu al plombà sore Zacarie, fi dal predi Joiadà, ch’al jevà in pîts framieç dal popul e al disè: “Diu al dîs cussì: Parcè laiso cuintri dai comants dal Signôr? Par chest no podês vê furtune; parcè che o vês butât di bande il Signôr e ancje lui us bute di bande vualtris”. 21Ma a complotarin cuintri di lui e par ordin dal re lu coparin a clapadis tal curtîl dal templi. 22Il re Joas no si visà dal ben che i veve fat Joiadà, pari di Zacarie; anzit i copà il fi, che, in pont di muart, al disè: “Il Signôr ch’al viodi e che ur mandi il cont!”.

23Sul scomençâ dal an dopo, l’esercit dai arameus al marçà cuintri di Joas. A plombarin in Gjude e in Gjerusalem, a faserin stragjo fra la int di ducj i sorestants e i mandarin dut il rafât al re di Damasc. 24L’esercit dai arameus al jere vignût cun pôcs oms, ma il Signôr ur consegnà tes lôr sgrifis un grant esercit, parcè che lôr a vevin butât di bande il Signôr, Diu dai lôr vons. I arameus je faserin paiâ a Joas. 25Cuant che a forin partîts, lassantlu une vore malât, i siei fameis a faserin un complot cuintri di lui par svindicâ il fi dal predi Joiadà e lu coparin tal so jet. Cussì lui al murì e lu soterarin te citât di David, ma no però tai tombâi dai rês.

26Chescj a son chei ch’a complotarin cuntri di lui: Zabad fi di Simeat, dai fîs di Amon, e Jozabad fi di Simrit, dai fîs di Moab.

27Par chel ch’al rivuarde i siei fîs, dutis lis tassis che lui al à tiradis sot, il restaur dal templi di Diu, ve che dut chest al è scrit te memorie dal libri dai rês. Impen di lui al deventà re so fi Amazie.