2 CRONACHIS (23)

Letôr: Monica Cecon

231Tal an setim Joiadà, sintintsi sigûr, al clamà i sorestants di centenârs, ven a stâi Azarie fi di Jerocam, Ismael fi di Zuan, Azarie fi di Obed, Maaseie fi di Adaie e Elisafat fi di Zicrì e al fasè un pat cun lôr. 2A passarin la tiere di Gjude fûr par fûr e a clamarin dongje i levits di dutis lis citâts di Gjude e i sorestants des fameis di Israel; a vignirin in Gjerusalem. 3Dute la semblee e fasè un pat cul re tal templi di Diu. Joiadà ur disè: “Ve chi il fi dal re. Al à di regnâ come che ur à imprometût il Signôr ai fîs di David. 4Chest al è ce ch’o vês di fâ: une tierce part di vualtris, ch’e je di servizi di sabide, predis e levits, e fasarà la vuaite tes puartis; 5un’altre tierce part e restarà tal palaç e une tierce part te puarte di Jesod, biel che dute la int si ingrumarà tai curtîi dal templi. 6Nissun nol à di jentrâ tal templi, dome i predis e i levits ch’a son di servizi. Chei a jentraran, parcè che a son smondeâts; il popul al starà a la leç dal Signôr. 7I levits a cerclaran il re, ognidun cuntune arme te man; chel ch’al cîr di jentrâ tal templi, o vês di copâlu. Lôr a staran daprûf dal re, tignintlu di voli in dut ce ch’al fâs”.

8I levits e ducj chei di Gjude a faserin ce che ur veve ordenât il predi Joiadà. Ognidun al cjolè i siei oms, chei ch’a jentravin in servizi come chei ch’a smontavin di sabide, parcè che il predi Joiadà nol veve mandât vie lis classis ch’a vevin finide la lôr volte. 9Il predi Joiadà ur dè ai sorestants di cent lancis, scûts grancj e piçui, robe ch’e jere di David e che in chê volte le vevin sistemade tal templi di Diu. 10Al plaçà dut il popul, ognidun cuntune arme in man, de bande a misdì e de bande a miegegnot dal templi, diluncfûr dal altâr e de cjasamente, in mût di cerclâ il re. 11A faserin saltâ fûr il fi dal re e i meterin sul cjâf la zoe cun dutis lis insegnis. Lu nomenarin re; Joiadà e i siei fîs lu ongerin e po a berlarin: “Vive il re!”.

12Sintint il popul a berlâ e a cori viers il re, Atalie si presentà denant dal popul tal templi. 13E cjalà e ve che il re al jere sentât su la sô sente, biel jentrant; i graduâts e i trombetîrs a contornavin il re; dut il popul al jere in gjonde cun grant sunôr di trombis; i cantôrs, cui struments de musiche, a davin sù cjantis di laut. Atalie si sbregà i vistîts berlant: “Tradiment! Tradiment!”.

14Il predi Joiadà ur dè ordin ai sorestants di centenârs, ch’a comandavin la trope: “Fasêtle saltâ fûr framieç des schiriis! Chel che i va daûrji, o vês di copâlu cu la spade”. Di fat il predi al veve dit: “No vês di copâle tal templi”. 15I viergerin un passaç cu lis mans; jê e rivà tal palaç pe jentrade de puarte dai Cjavai e li le coparin.

Joiadà e Joas

16Joiadà al fasè un pat fra lui, dut il popul e il re, ven a stâi che il popul al fos il popul dal Signôr. 17Ducj a lerin tal templi di Baal e lu sdrumarin; a pararin in fruçons i siei altârs e lis sôs statuis e a coparin Matan, predi di Baal, denant dai altârs.

18Joiadà ur dè in consegne il templi ai predis e ai levits, che David ju veve dividûts in classis, par che i ufrissin olocauscj al Signôr, come ch’al è scrit te leç di Mosè, framieç dai cjants e de ligrie, seont l’ordenance di David. 19Al metè i puartonîrs a lis puartis dal templi par che nol metès pît nissun soç, par nissune reson. 20Al clamà i sorestants di centenârs, i grancj e ducj chei ch’a vevin autoritât framieç dal popul inte tiere e al fasè vignî fûr il re dal templi. Passant pe puarte disore, lu menarin tal palaç e lu faserin sentâ su la sente dai rês. 21Dut il popul al fasè fieste e la citât no si scomponè se ancje Atalie le vevin copade a fîl di spade.