GJENESI (3)

Letôr: Lorenzo Zanon

Il pecjât di Adam

31Il madrac al jere il plui galiot di dutis lis bestiis de tiere che il Signôr Diu al veve fatis. I disè a la femine: “Sichè Diu us à dit: No podês mangjâ di ducj i arbui dal zardin?”. 2I rispuindè la femine al madrac: “O podìn mangjâ lis pomis dai arbui dal zardin. 3Dome che de pome dal arbul che al è tal mieç dal zardin, Diu al à dite: No vês ni di mangjânt ni di tocjânt, senò o murirês”. 4I disè il madrac a la femine: “Çavareaiso? No je vere ch’o murirês! 5Ma Diu al sa che la dì che vualtris int mangjarês, si vierzaran i vuestris vôi e o sarês come i dius, che a cognossin il ben e il mâl”. 6La femine e viodè che l’arbul al jere bon di mangjâ e biel di cjalâlu e che al jere, chest arbul, golôs cence fin par rivâ a cognossi dut. E çumà une pome e le mangjà. E i ’nt puartà ancje al so om, che al jere cun jê, e ancje lui int mangjà. 7Alore si viergerin i vôi a ducj i doi e si inacuargerin che a jerin crots. A cusirin fueis di figâr e si faserin fassis.

8A sintirin il sunsûr dal Signôr Diu che al leve pal zardin te bueresine dal dì e l’om e la femine, devant dal Signôr Diu, a lerin a platâsi framieç dai arbui dal zardin. 9Il Signôr Diu al clamà l’om: “Indulà sestu?” dissal. 10I rispuindè l’om: “O ai sintût il to pas tal zardin e o ai vût rivuart parcè che o soi crot e o soi lât a platâmi”.

11I domandà: “E cui ti aial dit che tu jeris crot? Alore tu âs mangjât di chel arbul che ti vevi inibît di mangjâ!”.

12I rispuindè l’om: “E je stade la femine che tu mi âs metude dongje che mi à dât di chel arbul, e jo o ai mangjât!”. 13Il Signôr Diu i disè a la femine: “Parcè po âstu fat chel tant?”. E la femine i rispuindè: “Al è stât il madrac che mi à imbroiade, e jo o ai mangjât!”.

14Alore il Signôr Diu i disè al madrac:

“Par vie che tu âs fat chest,

tu sarâs maludît fra dut il besteam

e dutis lis bestiis salvadiis.

Tu ti strissinarâs su la panze

e tu varâs di passiti di pulvin

par ducj i dîs de tô vite.

15Jo o metarai in asse te e la femine,

la tô gjernazie

e la sô;

chê ti sfracaiarà il cjâf

e tu tu cirarâs di muardii il talon”.

16I disè a la femine:

“O fasarai cressi

lis dois des tôs gravidancis,

tu parturissarâs i fruts tal dolôr.

La passion ti sburtarà de bande dal om

ma lui al sarà il to paron!”.

17Al om i disè: “Par vie che tu âs scoltade la vôs de tô femine, e che tu âs mangjât dal arbul che ti vevi dit: No sta mangjâ,

ch’e sedi maludide la tiere par colpe tô!

Tu varâs di tirâti fûr la bocjade a sun di vitis

par ducj i dîs de tô vite.

18Ti butarà dome spinis e baraçs

e tu varâs di mangjâ la jerbe dai cjamps.

19Cul sudôr de tô muse tu ti vuadagnarâs la bocjade,

fin che no tu tornarâs te tiere,

che tu sês stât tirât fûr di li.

Parcè che tu tu sês pulvin

e in pulvin tu tornarâs!”.

20L’om i metè non a la sô femine Eve, parcè che e fo la mari di ducj i vivents.

21Il Signôr Diu ur fasè al om e a la femine toniis di piel e ju vistì parie. 22Po il Signôr Diu al disè: “Ve che l’om al è deventât compagn di nô, che al rive a cognossi il ben e il mâl! Di chi indenant che nol slungji la man e cussì che nol çumi dal arbul de vite, no ’nt mangji e nol vivi par simpri!”. 23E il Signôr Diu lu parà fûr dal zardin dal Eden par che al lavoràs la tiere che lu veve tirât fûr di jê. 24Al parà fûr l’om e al metè denant dal zardin dal Eden i cherubins e la flame de spade sfulminant, par fâ la vuaite al troi dal arbul de vite.