2 CRONACHIS (21)

Letôr: Matteo Diminutto

Ream di Joram

211Gjosafat si indurmidì vie cui siei vons e lu soterarin cun lôr te citât di David. Tal so puest al deventà re so fi Joram.

2I siei fradis, fîs di Gjosafat, a jerin Azarie, Jechiel, Zacarie, Azariau, Micjêl e Sefatie; a jerin ducj fîs di Gjosafat re di Israel. 3Il pari ur veve fat regâi di chei splendits: arint, aur e robe di valôr insieme cu lis citâts rinfuarçadis di Gjude; però il ream jal veve distinât a Joram, par vie ch’al jere il prin fi.

4Joram al cjapà paronance dal ream di so pari e cuant che si sintì avonde fuart, al copà cu la spade ducj i siei fradis e, cun lôr, ancje un pôcs di graduâts di Israel. 5Cuant che al deventà re, Joram al veve trentedoi agns; al regnà in Gjerusalem par vot agns. 6Al le daûr dai rês di Israel, come ch’e veve fat la famee di Acab, parcè che la sô femine e jere fie di Acab. Al fasè robis che il Signôr nol podeve sopuartâlis, 7ma il Signôr nol volè svinidrî la cjase di David par vie dal pat ch’al veve fat cun David e de promesse che i veve fate di lassâi simpri une lampade, par lui e pai siei fîs.

8Sot il so ream, Edom si rivoltâ cuintri di Gjude e si nomenà un re. 9Joram cui siei graduâts e cun ducj i cjars al passà il confin e, plombantjur intor vie pe gnot, al fruçà i idumeus che lu vevin cerclât lui insieme cui comandants dai siei cjars. 10Ma Edom, rivoltât cuintri di Gjude, al è ancjemò espotic. In chel fratimp ancje Libne si rivoltà cuintri de sô paronance, parcè che Joram al veve bandonât il Signôr, Diu dai siei vons. 11In plui al fasè lûcs alts tes citâts di Gjude, al intizià viers la religjon dai dius la int di Gjerusalem e al fasè lâ fûr di troi Gjude.

12I rivà de part dal profete Elie un scrit ch’al diseve: “Signôr, Diu di David to pari, al dîs cussì: Za che no tu sês lât daûr di to pari Gjosafat e nancje di Ase re di Gjude 13ma tu âs volût lâ daûr dai rês di Israel, tu âs butât te religjon dai dius Gjude e la int di Gjerusalem, come ch’e à fat la famee di Acab, e tu âs parfin copât i tiei fradis, vadì la famee di to pari, oms ducj miôr di te, 14ve che il Signôr al fasarà plombâ une grande disgracie sul to popul, sui tiei fîs, su lis tôs feminis e sun dute la tô robe. 15Tu varâs malatiis orendis, un mâl tai intestins che ti fasarà saltâ fûr i budiei tal gîr di doi agns”.

16Il Signôr al stiçà cuintri di Joram l’asse dai filisteus e dai arabos ch’a vivin dongje dai fîs di Kus. 17Chei li a tacarin Gjude, a jentrarin e a puartarin vie dute la robe ch’e jere tal palaç, menant daûrsi ancje i fîs e lis feminis dal re. No i restà nissun fi, dome Joacaz, il plui piçul. 18Dopo di chescj fats, il Signôr lu colpì cuntune malatie tai intestins che nol rivà a dâ di ca. 19Al tirà indenant par plui di un an; sul scjadê dal secont an, i saltarin fûr i budiei, di tant mâl ch’al veve, e al murì dolorant di no crodi. E par lui il popul nol brusà bonodôrs, come ch’a vevin fat pai siei vons.

20Cuant che al deventà re, al veve trentedoi agns; al regnà par vot agns in Gjerusalem. Al sparì cence che nissun no lu vaìs; lu sapulirin te citât di David, ma no però tai tombâi dai rês.