2 CRONACHIS (20)

Letôr: Orazio Diminutto

Vitoriis sui moabits

201Dopo di chescj fats, al sucedè che i fîs di Moab e i fîs di Amon, judâts dai meunits, i faserin vuere a Gjosafat. 2A lerin a contâi a Gjosafat: “Un disordin di int e je vignude cuintri di te di là dal mâr, di Edom. Ve: a son in Cazezon-Tamar, ven a stâi in Engadi”. 3Gjosafat, dut spaurît, si visà dal Signôr e al ordenà un dizun par dut Gjude. 4Chei di Gjude si derin dongje par domandâi jutori al Signôr; a rivarin di dutis lis citâts di Gjude par domandâi jutori al Signôr.

5Gjosafat si metè in pîts denant de semblee di Gjude e di Gjerusalem, tal templi, in face dal gnûf curtîl. 6Al disè: “Il Signôr, Diu dai nestris vons, no sêstu tu il Diu ch’al è in cîl? Tu tu paronis sun ducj i reams dai popui. Tes tôs mans a son la fuarce e la potence; nissun nol pò metisi cuintri di te. 7No âstu fat cori tu, nestri Diu, la int di cheste tiere denant dal to popul Israel e no i âstu dât in consegne par simpri cheste tiere a la gjernazie dal to famei Abram? 8I fîs di Israel a àn vivût achenti e a àn fat sù un santuari al to non disint: 9Se nus plombarà intor une disgracie, une spade ch’e cjastie, une peste o une pidemie, nô si presentarìn denant di te in chest templi, parcè che il to non al è in chest templi, e o berlarìn viers di te de nestre disperazion e tu tu nus scoltarâs e tu nus darâs une man. 10Cumò ve i fîs di Amon, i fîs di Moab e chei des monts di Seir, ta chês tieris là che no tu ur âs lassât meti pît ai fîs di Israel, cuant ch’a vignivin sù de tiere dal Egjit, e par chel a àn cirût di stâ lontans di lôr e no ju àn fruçâts, 11ve, cumò nus pain parantnus fûr de ereditât che tu tu nus âs cuistade. 12Diu nestri, no nus fasarastu justizie cuintri di lôr, stant che no vin la fuarce di metisi cuintri di un disordin di int che nus è plombade intor? No savin ce fâ; par chel i nestris vôi a son viers di te”.

13Dute la int di Gjude e stave in pîts denant dal Signôr, cui lôr fruts, cu lis lôr feminis e cui lôr fîs. 14Alore il spirt dal Signôr, tal mieç de semblee, si poià parsore di Jacaziel, fi di Zacarie, fi di Benaià, fi di Jeiel, fi di Matanie, levit dai fîs di Asaf. 15Al disè: “Scoltait ben, ducj vualtris di Gjude, int di Gjerusalem, e tu, re Gjosafat. Il Signôr us dîs cussì: No stait a vê pôre e no stait a spirtâsi denant di dut chest stragjo di int parcè che la vuere no je fate cuintri di vualtris, ma cuintri di Diu. 16Doman lait cuintri di lôr; ve: a vignaran sù pe subide di Ziz. Ju brincarês là ch’e finìs la concje in face dal desert di Jeruel. 17No us tocjarà a vualtris di combati in chel moment; fermaitsi ben ordenâts e o viodarês la salvece che il Signôr al fasarà par vualtris, Gjude e Gjerusalem. No stait a vê teme e no stait a butâsi jù. Doman ur larês incuintri e il Signôr al sarà cun vualtris”.

18Gjosafat si ingenoglà cu la muse par tiere; dut Gjude e la int di Gjerusalem si ingenoglarin denant dal Signôr par adorâlu. 19I levits, dai fîs di Keat e dai fîs di Korac, a jevarin in pîts par laudâ il Signôr, Diu di Israel, ad alte vôs.

20Tal indoman a jevarin denant dì e a partirin pal desert di Tekoe. Biel ch’a scomençavin a movisi, Gjosafat si fermà e ur disè: “Scoltaitmi, Gjude e int di Gjerusalem! Vêt fede tal Signôr vuestri Diu e no cloparês; vêt fede tai siei profetis e us larà ben”. 21Podopo, conseât cu la int, al metè i cantôrs dal Signôr, vistûts cu la munture sacrâl, denant dai oms armâts, par ch’a laudassin il Signôr disint:

Laudait il Signôr,

parcè che il so boncûr al è par simpri.

22A jerin a pene scomençâts i lôr cjants di laut e di fieste, che il Signôr al tindè la vuate cuintri dai fîs di Amon, dai fîs di Moab e di chei des monts di Seir vignûts cuintri di Gjude e a forin fruçâts. 23I fîs di Amon e i fîs di Moab si rivoltarin cuintri de int des monts di Seir par avodâju al svinidriment e par fiscâju. Finît cu la int des monts di Seir, si judarin a fruçâsi un cul altri.

24Cuant che chei di Gjude a rivarin sul çuc che si viodeve il desert, si voltarin viers di dute chê trope e ve che a jerin dome cadavars distirâts par tiere; no ’nd jere restât in vite nancje un di numar. 25Gjosafat e la sô int a lerin a strafuî la lôr robe. A cjatarin une vorone di besteam, di ricjecis, di vistîts e di robe di valôr. Int cjolerin plui di ce ch’a podevin puartânt. A sterin trê dîs par cjapâ sù dut il rafât, parcè che and jere un stragjo di robe. 26La cuarte dì si derin dongje te concje di Beracà. Stant che li a benedirin il Signôr, i meterin non a di chel lûc concje de Benedizion, non che lu doprin ancje in dì di vuê. 27Daspò dut Gjude e dute la int di Gjerusalem, cun Gjosafat in teste, a partirin par tornâ a Gjerusalem, plens di gjonde parcè che il Signôr ju veve colmâts di ligrie a spesis dai lôr nemîs. 28A jentrarin in Gjerusalem cun arpis, cun citaris e cun trombis fintremai al templi dal Signôr. 29Cuant che a vignirin a savê che il Signôr al veve combatût cuintri dai nemîs di Israel, il terôr di Diu si sparniçà sun ducj i reams di chês tieris. 30Il ream di Gjosafat al vivè in pâs; Diu i veve dade pâs sun ducj i confins.

Fin dal ream

31Gjosafat al regnà sun Gjude. Al veve trentecinc agns cuant che al deventà re: al regnà vincjecinc agns in Gjerusalem. Sô mari e veve non Azube, fie di Silchi. 32Al le daûr di so pari, cence slontanâsi, fasint ce ch’al è ben ai vôi dal Signôr. 33Ma no sparirin dal dut i lûcs alts; il popul nol veve ancjemò il cûr ben salt tal cirî il Diu dai siei vons.

34Chei altris sflandôrs di Gjosafat, i prins come i ultins, ve ch’a son scrits tai ats di Jeu, fi di Canani, metûts dentri tal libri dai rês di Israel.

35Plui in ca, Gjosafat, re di Gjude, si metè insieme cun Acazie re di Israel, ch’al faseve dome robatis. 36Si metè cun lui par fâ nâfs in grât di lâ fint a Tarsis. A meterin adun lis nâfs a Ezion-Gheber. 37Ma Eliezer fi di Dodave, di Marese, al profetà cuintri di Gjosafat: “Za che tu ti sês metût cun Acazie, il Signôr al à vierzût un sbrec tes tôs voris”. Lis nâfs a lerin in sfas e no poderin partî par Tarsis.