2 CRONACHIS (19)

Letôr: Paola Di Marco

191Gjosafat, re di Gjude, al tornà in pâs cjase sô in Gjerusalem. 2Il profete Jeu, fi di Canani, i le incuintri e i disè a Gjosafat: “Si vevial mo di lâ a dâi une man a di un om cence religjon? Podevistu volêur ben a di chei ch’a àn in asse il Signôr? Par chest la rabie dal Signôr e je cuintri di te. 3Ma instès si à cjatât in te alc di bon, parcè che tu âs brusât i pâi sacrâi te tiere e tu âs voltât il to cûr de bande dal Signôr cul fin di cirîlu”.

Riformis te ministrazion

4Gjosafat, dopo di jessisi fermât a Gjerusalem, al tornà di gnûf framieç de sô int di Bersabee su lis monts di Efraim, tornant a tirâle dongje dal Signôr, Diu dai lôr vons. 5Al metè judiçs inte tiere, in dutis lis citâts rinfuarçadis di Gjude, citât par citât. 6Ai judiçs ur racomandà: “Viodêt ben ce ch’o fasês, parcè che no judicais pai oms ma pal Signôr, ch’al sarà cun vualtris cuant che o fasarês sentence. 7Il timôr dal Signôr ch’al sedi cun vualtris; te vuestre condote tignît a ments che intal Signôr nestri Diu no ’nd è ombre di tristerie; lui nol à preferencis di sorte e nancje nol tire sot regâi”.

8Ancje in Gjerusalem Gjosafat al metè un pôcs di levits, di predis e di sorestants di fameis di Israel pal judizi dal Signôr e par distrigâ lis cuistions jenfri de int di Gjerusalem. 9Ur comandà: “O larês indenant tal timôr dal Signôr, cun fedeltât e cun cûr onest. 10Sun ogni cause che us vignarà presentade de part dai vuestris fradis ch’a vìvin tes lôr citâts – che si trati di omicidi o di une cuistion in merit de leç o di un comant, di ordins o di decrets – viodêt di istruîju in mût che no vedin colpis denant dal Signôr e che la sô rabie no si discjadeni parsore di vualtris o dai vuestris fradis. Agjît cussì e no varês nissune colpe. 11Ve: Amarie, prin predi, us indreçarà in dutis lis cuistions di religjon, biel che Zebadie fi di Ismael, sorestant de famee di Gjude, us indreçarà in dutis lis cuistion ch’a rivuardin il re; come scrituriscj, o podarês doprâ i levits. Coragjo; metêtsi a vore. Il Signôr al sarà cul om just”.