2 CRONACHIS (18)

Letôr: Dorotea Di Marco

Aleance cun Acab

181Gjosafat, ch’al veve ricjece e glorie tante ch’ant voleve, si imparintà cun Acab. 2Pôcs agns dopo al le jù di Acab in Samarie e Acab al copà par lui e pe int ch’al veve daûrsi un disordin di pioris e di bûs e lu persuadè a tacâ insieme Ramot di Galaad. 3Acab re di Israel i disè a Gjosafat re di Gjude: “Vûstu vignî cun me cuintri di Ramot di Galaad?”. I rispuindè: “Tu puedis fâ stât sun me come sun te, sul gno popul come sul to; o vignarai a combati cun te”.

4Alore Gjosafat i disè al re di Israel: “Interpele in zornade ce ch’al pense il Signôr”. 5Il re di Israel al clamà dongje i profetis, un cuatricent di lôr, e ur domandà: “Àio di marçâ cuintri di Ramot di Galaad o àio di fâ di mancul?”. I rispuinderin : “Tache; Diu le metarà tes mans dal re”. 6Dissal Gjosafat: “No ’nd isal culì nissun profete dal Signôr di interpelâlu?”. 7Il re di Israel i rispuindè a Gjosafat: “Al sarès un om par interpelâ il Signôr, ma jo no pues sopuartâlu parcè che no mi profete mai ben, ma simpri e dome mâl. Si trate di Michee fi di Imle”. Dissal Gjosafat: “Il re gno paron nol à di fevelâ cussì”. 8Il re di Israel, clamât un conseîr, i ordenà: “Clame chi dal moment Michee fi di Imle”.

9Il re di Israel e Gjosafat re di Gjude, sentâts ognidun su la sô sente, vistûts cu lis lôr mantelinis, a jerin sentâts su l’arie in face de puarte di Samarie e ducj i profetis a contavin lis lôr profeziis denant di lôr. 10Sedecie, fi di Chenaane, che si veve fat fâ cuars di fier, al diseve: “Il Signôr al dîs cussì: Cun chescj tu frontarâs i arameus e tu ju fruçarâs”. 11Ducj i profetis a fevelavin te stesse maniere: “Tache Ramot di Galaad, che tu varâs furtune; il Signôr le metarà tes mans dal re”.

12Il mes, ch’al jere lât a clamâ Michee, i disè: “Ve: lis peraulis dai profetis a son dutis sun chel intono e a fevelin di un bon esit pal re; viôt cumò di dî une peraule compagne de lôr; dîs ch’al varà furtune”. 13Michee i rispuindè: “Pe vite dal Signôr, jo o disarai dome ce che mi disarà il gno Diu”. 14Si presentà dal re, che i domandà: “Michee, vino di marçâ cuintri di Ramot di Galaad o vino di fâ di mancul?”. Chel altri i rispuindè: “Tacaitle e o varês furtune; la sô int e colarà tes vuestris mans”. 15Dissal il re: “Tropis voltis àio di preâti di dîmi dome la rude veretât in non dal Signôr?”. 16Alore chel altri i disè:

“O ài viodût ducj i fîs di Israel

a torseonâ su pes monts

tant che pioris cence pastôr.

Il Signôr al dîs: No àn parons; ognidun ch’al torni in pâs te sô cjase!”. 17Il re di Israel i disè a Gjosafat: “No ti vevio visât che no mi varès profetât nuie di bon, ma dome disgraciis?”.

18Dissal Michee: “Scoltait la peraule dal Signôr. O ài viodût il Signôr sentât su la sô sente; dutis lis schiriis dal cîl a jerin a la sô gjestre e a la sô çampe. 19Il Signôr al domandà: Cui imbroiaraial Acab re di Israel par ch’al marci cuintri di Ramot di Galaad e al pierdi la vite? Cui al rispuindè tun mût e cui tun altri. 20Si fasè indenant un spirt che – prontât denant dal Signôr – i disè: Lu imbroiarai jo. Il Signôr i domandà: E cemût po? 21I rispuindè: O larai e o deventarai un spirt di falsetât su la bocje di ducj i siei profetis. Chel altri i disè: Tu lu imbroiarâs e ti larà di sigûr drete. Va e fâs cussì. 22Ve: il Signôr al à metût un spirt di falsetât su la bocje di ducj chescj tiei profetis, ma il Signôr al proviôt tai tiei confronts une grande disgracie”.

23Alore Sedecie fi di Chenaane si fasè indenant e i molà un pataf a Michee su la muse disint: “Par ce strade il spirt dal Signôr isal passât di me par vignî a fevelâ in te?”. 24I rispuindè Michee: “Ve: tu lu viodarâs cuant che tu passarâs di une stanzie in chê altre par lâ a platâti”. 25Dissal il re di Israel: “Cjapait Michee e menaitlu di Amon, sorestant de citât e di Joas fi dal re. 26Disêtjur: Il re al ordene cussì: Metêtlu in preson e dait mancul pan e mancul aghe ch’o podês, fin che no tornarai in pâs”. 27Dissal Michee: “Se tu tornarâs in pâs, il Signôr nol à fevelât midiant di me”.

28Il re di Israel e Gjosafat re di Gjude a marçarin cuintri di Ramot di Galaad. 29Il re di Israel i disè a Gjosafat: “Jo mi gambiarai di munture par lâ a combati. Tu reste culì cui tiei vistîts”. Il re di Israel si traviestì e a tacarin batae. 30Il re di Aram ur veve dât ordin ai comandants dai siei cjars: “No stait a combati cuintri di nissun, grant o piçul ch’al sedi, ma dome cuintri dal re di Israel”. 31Cuant che i comandants dai cjars a vioderin Gjosafat, a berlarin: “Al è il re di Israel!”. Lu cerclarin par dâi la gafe; Gjosafat al berlà e il Signôr i vignì in jutori e Diu ju slontanà di lui. 32Cuant che si inacuargerin che nol jere il re di Israel, i comandants dai cjars si slontanarin di lui. 33Ma un di lôr, tindût l’arc a sorte, al colpì il re di Israel tes comissuris jenfri l’armadure e la corasse. Il re i disè al so cucjar: “Volte, menimi fûr dal maçalizi, ch’o soi ferît”. 34La batae no sostà un lamp in dut il dì; il re di Israel al restà sul cjar in face dai arameus fintremai soresere e al murì sul lâ a mont dal soreli.