2 CRONACHIS (16;17)

Letôr: Santo Zoratto

Prevaricazion di Ase

161Tal an trentesisesim dal ream di Ase il re di Israel Baase al marçà cuintri di Gjude. Al rinfuarçà Rame par no ch’e podessin vê contats cun Ase re di Gjude. 2Ase al tirà fûr dai tesaurs dal templi e dal palaç arint e aur e jai mandà a Ben-Adad, re di Aram ch’al jere a stâ a Damasc, cun cheste propueste: 3“Fasìn un pat fra me e te, come ch’al jere fra gno pari e to pari. Ve che ti mandi arint e aur. Dai, romp il pat cun Baase re di Israel, di mût che mi lassi stâ”. 4Ben-Adad al scoltà il re Ase; al mandà cuintri des citâts di Israel i comandants des sôs schiriis, ch’a cjaparin Jion, Dan, Abel-Maim e ducj i dipuesits des citâts di Neftali. 5Cuant che al vignì a savêlu, Baase al cessà di rinfuarçâ Rame e al bandonà la sô imprese. 6Il re Ase al clamà dongje ducj chei di Gjude, ch’a lerin a cjoli lis pieris e il legnam ch’al stave doprant Baase par rinfuarçâ Rame e cun chest matereâl al rinfuarçà Ghebe e Mizpà.

7In chê volte il profete Canani si presentà di Ase re di Gjude e i disè: “Za che tu ti âs fat dâ une man dal re di Aram e no dal Signôr, to Diu, l’esercit dal re di Aram nol è plui de tô bande. 8La int di Kus e de Libie no jerino forsit un grant esercit, cuntun numar straordenari di cjars e di cjavai? Cuant che tu sês lât a parâti li dal Signôr, lui no tai àial metûts tes tôs mans? 9Di fat il Signôr cui siei vôi al ten di voli dute la tiere par pandi la sô fuarce a pro di chel che si compuarte cun lui cun cûr sclet. Tu invezit tu âs agjît cence sintiment; par chest di cumò indenant tu varâs vueris”. 10Ase se cjapà cul profete e lu metè in preson, parcè che al jere disdegnât cun lui par chês peraulis. In chel fratimp Ase al tibià ancje part dal popul.

11Ve: i sflandôrs di Ase, i prins come i ultins, a son scrits tal libri dai rês di Gjude e di Israel.

12Tal an trentenuvesim dal so ream, a Ase i capità une brute malatie tai pîts. Nancje te sô infermitât nol cirì il Signôr, stant fidât dome tai miedis. 13Ase si indurmidì vie cui siei vons; al murì tal an corantunesim dal so ream. 14Lu soterarin tal tombâl che si veve fat sgjavâ te citât di David. Lu distirarin suntun jet plen di bonodôrs e di profums prontâts di un mistirant di bonodôrs; a ’nt brusarin par lui un disordin.

REAM DI GJOSAFAT

Furtune e religjon di Gjosafat

171Impen di lui al deventà re so fi Gjosafat, che si rinfuarçà cuintri di Israel. 2Al metè soldâts in dutis lis citâts rinfuarçadis di Gjude; al nomenà governadôrs pes citâts di Gjude e pes citâts di Efraim ch’al veve cjapadis so pari Ase.

3Il Signôr al fo cun Gjosafat, parcè che lui al le indenant come ch’al veve fat so pari sul imprin e nol le daûr dai Baals, 4ma pluitost al cirì il Diu di so pari e al metè in vore i siei comants, cence butâsi come Israel. 5Il Signôr al rinfuarçà il ream tes mans di Gjosafat e dut Gjude i puartave ufiertis. Al vè une vore di ricjecis e di glorie. 6Il so cûr al deventà salt tal lâ daûr dal Signôr; al fasè sparî i lûcs alts e i pâi sacrâi par dut Gjude.

7Tal an tierç dal so ream al mandà i siei graduâts Ben-Cail, Abdie, Zacarie, Netaneel e Michee a insegnâ tes citâts di Gjude. 8Cun lôr a jerin i levits Semaie, Natanie, Zebadie, Asael, Semiraimot, Gjonate, Adonie e Tubie e i predis Elisame e Joram. 9A insegnarin in Gjude; a vevin daûrsi il libri de leç dal Signôr e a passarin par dutis lis citâts di Gjude, istruint il popul.

10Il terôr dal Signôr si sparniçà par ducj i reams ch’a contornavin Gjude e cussì no i faserin vuere a Gjosafat. 11Ancje i filisteus i puartavin a Gjosafat tassis e regâi in arint; ancje i arabos i puartavin besteam minût: siet mil e sietcent rocs e siet mil e sietcent becs.

12Gjosafat al deventave simpri plui fuart. Al fasè sù in Gjude fuartins e citâts di rifurniment. 13Al disponeve di une vore di mandopare tes citâts di Gjude. In Gjerusalem a jerin a stâ i siei vuerîrs, oms di valôr. 14Ve il lôr cens seont lis fameis: par Gjude, sorestants di miârs: Adne, il comandant in teste e cun lui tresinte mil oms di valôr. 15Sot di lui al jere il comandant Zuan e cun lui dusinte e otante mil oms. 16Sot di lui al jere Amazie fi di Zicrì, avodât al Signôr, e cun lui dusinte mil oms di valôr; 17par Beniamin, Eliade, om di valôr, e cun lui dusinte mil armâts di arc e di scût. 18Sot di lui al jere Jozabad e cun lui cent e otante mil oms pronts par combati.

19Dute cheste int e jere a servizi dal re, cence contâ chei che il re ju veve metûts tes citâts rinfuarçadis par dut Gjude.