2 CRONACHIS (14;15)

Letôr: Gabriella Sacilotto

Ream di Ase: i prins agns

141Ase al fasè ce ch’al è ben e just ai vôi dal Signôr so Diu. 2Al butà di bande i altârs forescj e i lûcs alts; al parà a tocs i colonei e al fasè sparî i pâi sacrâi. 3I ordenà a Gjude di cirî il Signôr, Diu dai lôr vons, e di meti in vore la leç e i comants. 4Di dutis lis citâts di Gjude al fasè sparî i lûcs alts e i altârs pal incens. Il ream sot di lui al vivè in pâs. 5Al tornà a fâ sù lis fuartecis in Gjude, stant che la tiere e jere in pâs e in chei agns no veve fastidis di vuere; il Signôr i veve dade pâs.

6I disè a Gjude: “Tornìn a fâ sù chês citâts cerclantlis di muris e di toressis cun puartis e clostris, biel ch’o sin ancjemò nô parons de tiere parcè che o vin cirût il Signôr nestri Diu; nô lu vin cirût e lui nus à dât pâs ai confins”. A faserin sù e a lerin indenant benon.

La vuere etiopiche

7Ase al veve un esercit di tresinte mil oms di Gjude cun grancj scûts e cun lancis e di dusinte e otante mil oms di Beniamin cun scûts piçui e cun arcs. A jerin ducj oms di valôr.

8Cuintri di lôr al marçà Zerac di Kus cuntun esercit di un milion di oms e cun tresinte cjars; al rivà fintremai a Marese. 9Ase i le incuintrii; si postarin in batae te concje di Sefate dongje di Marese. 10Ase i domandà al Signôr, so Diu: “Signôr, fûr di te nissun nol pò dâ une man te lote jenfri il potent e chel ch’al è cence fuarce. Danus jutori, Signôr nestri Diu, parcè che o vin fede in te e tal to non o marcìn cuintri di chest stragjo di int. Signôr, tu sês nestri Diu; che nol vedi di vinci un om cuintri di te!”.

11Il Signôr al pestà chei di Kus denant di Ase e denant di Gjude. La int di Kus e scjampà. 12Ase e ducj chei ch’a jerin cun lui ur corerin daûr fintremai a Gherar. Dai fîs di Kus ant colarin tancj che no ’nt restà in vite un di numar, parcè che a forin fruçâts denant dal Signôr e des sôs schiriis, che ur puartarin vie un grant rafât. 13A cjaparin ancje dutis lis citâts torator di Gherar, parcè che la pôre dal Signôr si jere sparniçade dulintor. A spuearin dutis lis citâts, là ch’and jere un disordin di robe. 14A plombarin ancje su lis tendis dai pastôrs, strafuint un stragjo di pioris e di camêi. Daspò a tornarin a Gjerusalem.

Riforme religjose

151Il spirt di Diu si poià sore di Azarie, fi di Obed, 2che i le incuintrii a Ase e i disè: “Ase e ducj vualtris di Gjude e di Beniamin, scoltaitmi! Il Signôr al sarà cun vualtris se vualtris o sarês cun lui; se lu cirarês lui si lassarà cjatâ di vualtris, ma se lu bandonarês lui us bandonarà. 3Par tant timp in Israel nol jere il vêr Diu, ni un predi ch’al insegnàs, ni une leç. 4Ma, te streme, al è tornât dal Signôr, Diu di Israel; lu àn cirût e lui si à lassât cjatâ di lôr. 5In chê volte no ’nd jere pâs par nissun, parcè che and jere grancj ribaltons in dute la int di dutis lis tieris. 6Un popul si scuarnave cuintri di un altri, une citât cuintri di chê altre, parcè che Diu ju lambicave cun tribulazions di ogni sorte. 7Vualtris però stait salts e lis vuestris mans no àn di clopâ, parcè che e sarà una pae pe vuestre vore”.

8Cuant che Ase al sintì chestis peraulis e la profezie, al cjapà spirt. Al fasè sparî i dius di dute la tiere di Gjude e di Beniamin e des citâts ch’al veve cjapadis su lis monts di Efraim; i tornà a fâ al Signôr un altâr, ch’al jere in face dal antîl dal Signôr. 9Al clamà dongje dute la int di Gjude e di Beniamin e chei che, rivâts di Efraim, di Manasse e di Simeon, a vivevin framieç di lôr tant che forescj; di fat di Israel and jere vignûts di lui a pleton, parcè che si jerin sancirâts che il Signôr al jere cun lui.

10Si derin dongje in Gjerusalem tal tierç mês dal an cuindicesim dal ream di Ase. 11In chê dì i sacrificarin al Signôr part dal rafât ch’a vevin puartât dongje: sietcent bûs e siet mil pioris. 12Si oblearin cun tant di pat a cirî il Signôr, Diu dai lôr vons, cun dut il cûr e cun dute l’anime. 13Ducj chei, grancj o piçui, oms o feminis, che no vessin cirût il Signôr, Diu di Israel, a vevin pronte la muart. 14I zurarin al Signôr ad alte vôs e cun berlis, fra sunôrs di trombis e di cuars. 15Dut Gjude al fo in gjonde par vie dal zurament, parcè che a vevin zurât cun dut il cûr e a vevin cirût il Signôr cun dute la lôr passion e lui si jere lassât cjatâ di lôr e ur veve dade pâs ai confins.

16Il re i gjavà la sô dignitât di regjine a Maache, mari di Ase, parcè che e veve fat sù une robate in onôr di Asere. Ase al sdrumà cheste porcarie, le parà a tocs e le brusà tal riul dal Cedron. 17Ma però no sparìrin di Israel i lûcs alts, seben che il cûr di Ase al restà just par dute la vite. 18Al fasè puartâ tal templi lis robis di avôt ch’al veve metudis di bande so pari e chês che lis veve metudis di bande ancje lui, dute robe di arint, di ram e creps. 19Fintremai al an trentecinchesim dal ream di Ase no si savè ce ch’e jere la vuere.