2 CRONACHIS (12;13)

Letôr: Marco Pinat

Incursion di Sisac

121Cuant che al viodè il ream ben salt e si sintì fuart, Roboam al bandonà la leç dal Signôr e dut Israel i le daûrji.

2Tal cuint an dal re Roboam, Sisac re dal Egjit al marçà cuintri di Gjerusalem, parcè che i siei abitants si jerin rivoltâts cuintri dal Signôr. 3Al veve mil e dusinte cjars, sessantemil cjavai. Chei ch’a jerin vignûts sù cun lui dal Egjit no si rivave nancje a contâju: int de Libie, di Suk e di Kus. 4Al cjapà lis fuartecis di Gjude e al rivà fintremai a Gjerusalem. 5Il profete Semaie si presentà di Roboam e dai graduâts di Gjude, che si jerin dâts dongje in Gjerusalem par pôre di Sisac, e ur disè: “Il Signôr al dîs cussì: Vualtris mi vês bandonât e alore ancje jo us ài bandonâts tes mans di Sisac”. 6Alore i sorestants di Israel e il re si umiliarin e a diserin: “Il Signôr al è just!”. 7Stant che si jerin umiliâts, il Signôr i fevelà a Semaie: “Si son umiliâts e jo no ju fruçarai. Che anzit ju liberarai in curt. La mê rabie no si discjadenarà su Gjerusalem midiant di Sisac. 8Però a varan di restâi sotponûts; cussì a palparan la diference ch’e je fra il jessimi sotponûts a mi e il jessi sotponûts ai reams dai paians”.

9Sisac, re dal Egjit, al rivà a Gjerusalem e al cjapà i tesaurs dal templi e i tesaurs dal palaç e ju strafuì. Al cjolè ancje i scûts d’aur fats fâ di Salomon. 10Il re Roboam ju rimplaçà cun scûts di bronç, che ju consegnà ai graduâts des vuaitis dal palaç. 11Ogni volte che il re al leve tal templi, lis vuaitis ju tiravin fûr e po ju tornavin a meti tal salon des vuaitis. 12Stant che Roboam si jere umiliât, la rabie dal Signôr si slontanà di lui e no lu fruçà dal dut. Che anzit in Gjude ur capitarin ancje moments biei.

Judizi su Roboam

13Il re Roboam al rinfuarçà Gjerusalem e al regnà. Cuant che al deventà re, Roboam al veve coranteun agns; al regnà par disesiet agns in Gjerusalem, citât preferide dal Signôr a preference di dutis lis tribûs di Israel par meti li il so non. Sô mari, dai fîs di Amon, e veve non Naame. 14Al fasè robis no justis, parcè che nol veve il cûr intent tal cirî il Signôr.

15I sflandôrs di Roboam, i prins e i ultins, a son scrits tai ats dal profete Semaie e dal profete Ido, seont lis gjernaziis. Jenfri Roboam e Gjeroboam e fo vuere seguitive. 16Roboam si indurmidì vie cui siei vons e al fo soterât te citât di David. Impen di lui al deventà re so fi Abie.

Ream di Abie

131Tal an disevotesim dal re Gjeroboam al deventà re di Gjude Abie. 2Al regnà par trê agns in Gjerusalem; sô mari, di Gabae, e veve non Maache, fie di Uriel. E fo vuere jenfri Abie e Gjeroboam. 3Abie al tacà batae cuntun esercit di vuerîrs di valôr, cuatricent mil oms dai miôrs. Gjeroboam si postà in batae cuintri di lui cun votcent mil oms dai miôrs.

4Abie si postà su la mont Semaraim, ch’e je su lis monts di Efraim e al berlà: “Scoltaitmi, Gjeroboam e dut Israel! 5No savêso che il Signôr, Diu di Israel, i à dât il ream a David sore Israel par simpri, a lui e ai siei fîs cuntun pat che no si pò rompi?

6Gjeroboam fi di Nebat, famei di Salomon fi di David, al è jevât sù e si è rivoltât cuintri dal so paron. 7Daprûf di lui si son dâts dongje oms cence nissune voe di fâ ben e cjamâts di tristerie; si son fats fuarts cuintri di Roboam fi di Salomon. Roboam al jere zovin, spaurôs par naturâl; nol è stât avonde fuart cuintri di lôr. 8Cumò vualtris o pensais di rivâ a meti lis mans sul ream dal Signôr, ch’al è tes mans dai fîs di David, parcè che o sês in tancj e cun vualtris o vês i vidiei d’aur, che Gjeroboam us à fat come dius. 9No sêso stâts vualtris a parâ vie i predis dal Signôr, fîs di Aron, e i levits e no si vêso metûts altris predis compagn edentic dai popui di chês altris tieris? Ducj chei che si son fats indenant cuntun manzut dal trop e cun siet rocs par fâsi consacrâ a son deventâts predis di ce che nol è Diu.

10Par chel che nus rivuarde, il Signôr al è il nestri Diu; nô no lu vin bandonât gran. I predis, ch’a servissin il Signôr, a son fîs di Aron e i levits a dan une man tes funzions. 11A son lôr che i ufrissin al Signôr olocauscj ogni buinore e ogni sere, il bonodôr che i plâs, i pans de ufierte su la taule monde, ch’a prontin i cjandelîrs d’aur cu lis lampadis di impiâlis ogni sere, parcè che nô o lin daûr dai comants dal Signôr nestri Diu, che vualtris invezit lu vês bandonât. 12Ve: nô o vin, denant di nô, Diu cun nô; i siei predis e lis trombis a stan par sunâ l’atac cuintri di vualtris. Israelits, no stait a combati cuintri dal Signôr, Diu dai vuestris vons, parcè che no varês furtune”.

13Gjeroboam ur dè la volte par tindiur la vuate e par plombâur intor par daûr. Lis tropis a jerin in face di Gjude, biel che chei che i tindevin la vuate a jerin par daûr. 14Chei di Gjude si voltarin. Scugnint combati a muse e a schene, a berlarin viers dal Signôr e i predis a sunarin lis trombis. 15Ducj chei di Gjude a tacarin a berlâ. Biel che chei di Gjude a berlavin, Diu al batè Gjeroboam e dut Israel denant di Abie e di Gjude. 16I israelits a scjamparin denant di Gjude; Diu ur ai veve metûts tes mans. 17Abie e la sô trope ur molarin un pest fenomenâl; dai israelits a restarin sul teren cinccent mil oms dai plui miôrs. 18In chê volte a forin umiliâts i israelits, biel ch’a cjaparin sgrimie chei di Gjude, parcè che si jerin fidâts sul Signôr, Diu dai lôr vons.

19Abie i corè daûrji a Gjeroboam e i puartà vie chestis citâts: Betel cui contors, Jesane cui contors e Efron cui contors. 20Fin ch’al restà in vite Abie, Gjeroboam nol rivà plui a ripiâsi. Il Signôr lu colpì e al murì. 21Abie invezit al deventà simpri plui fuart; al cjolè cutuardis feminis e i nasserin vincjedoi fîs e sedis fiis.

22Ducj chei altris sflandôrs di Abie, ce ch’al à fat e dit, a son scrits tal libri dal profete Ido. 23Abie si indurmidì vie cui siei vons e lu soterarin te citât di David. Impen di lui al deventà re so fi Ase. Sot di lui la tiere e restà in pâs par dîs agns.