2 CRONACHIS (10;11)

Letôr: Paolo Tolusso

I rês DI GJUDE FINT AL ESILI

Division politiche e religjose

101Roboam al le a Sichem, parcè che ducj i israelits si jerin dâts dongje a Sichem par fâlu re. 2Cuant ch’al vignì a savêlu, Gjeroboam fi di Nebat, ch’al jere ventijù pal Egjit là ch’al jere scjampât par pôre dal re Salomon, al tornà sù dal Egjit. 3Lu vevin mandât a clamâ e alore Gjeroboam si presentà cun dut Israel e i diserin a Roboam: 4“To pari al à cjalcjât masse il nestri jôf. Tu cumò slizerìs la sclavitût masse pesante di to pari e il jôf masse cjalcjât che nus à metût sù pe schene. E nô ti servissarìn”. 5Ur rispuindè: “Tornait di me fra trê dîs”. E il popul al le vie.

6Roboam si conseà cui anzians, ch’a vevin stât sot di so pari cuant che al jere in vite, e ur domandà: “Ce mi conseaiso di rispuindii a di chest popul?”. 7I diserin: “Se vuê tu ti fasis viodi dolê cun chest popul, se tu lu contentis e se tu sâs cjapâlu cun bielis peraulis, lôr ti ubidissaran par simpri”. 8Ma lui al spreseà il consei che i vevin dât i anzians e al le a conseâsi cui zovins, ch’a jerin cressûts cun lui e a stavin al so servizi. 9Ur domandà: “Ce mi conseaiso di rispuindii a di chest popul che mi à domandât: Nus slizerissistu la cjame che nus à metude sù pe schene to pari?” 10I zovins, ch’a jerin cressûts cun lui, i diserin: “Al popul ch’al è vignût di te a dîti: To pari nus à dade une cjame masse cjalcjade e tu cîr di slizerîle!, tu i disarâs:

Il gno dêt piçul al è plui grant dai ombui di gno pari.

11Pa la cuâl se gno pari us à cjamâts di un jôf pesant,

jo o cjalcjarai inmò di plui il vuestri jôf.

Gno pari us à cjastiâts cu lis scoriis,

jo us cjastiarai cui flagjei”.

12Gjeroboam e dut il popul si presentarin di Roboam la tierce dì, come ch’al veve ordenât il re cuant che al veve dit: “Tornait di me di chi a trê dîs”. 13Il re ur rispuindè cun maltrat. Il re Roboam, spreseât il consei dai anzians, 14ur rispuindè come che lu vevin conseât i zovins:

“Gno pari us à metût sù pe schene un jôf cjalcjât,

e jo us al cjalcjarai inmò di plui.

Gno pari us à cjastiâts cu lis scoriis,

jo us cjastiarai cui flagjei”.

15Il re nol scoltà il popul, parcè che Diu al veve disponût che il Signôr al colmàs la peraule che i veve dite a Gjeroboam, fi di Nebat, midiant dal profete Achie di Silo. 16Dut Israel, viodût che il re no ju scoltave gran, i rispuindè al re:

“Ce jentrìno nô cun David?

Nissun dafâ cul fi di Jesse!

Ognidun inte sô tende, Israel!

Cumò rangjiti tu cu la tô cjase, David!”.

Dut Israel si ritirà tes sôs tendis. 17Sui israelits ch’a jerin a stâ tes citâts di Gjude al regnà Roboam. 18Il re Roboam al mandà Adoram, sorintendent des voris dai condanâts, ma i israelits lu clapadarin e lui al murì. Il re Roboam al montà di dute corse sul so cjar e al scjampà in Gjerusalem. 19Cussì Israel si rivoltà cuintri de cjase di David; e la robe e je lade dilunc fint in dì di vuê.

Ream di Roboam

111Roboam, rivât in Gjerusalem, al clamà dongje lis tribûs di Gjude e di Beniamin, cent e otantemil vuerîrs di prime, par combati cuintri di Israel cul fin di tornâi il ream a Roboam. 2Ma a Semaie i rivà cheste peraule di Diu: 3“Dîsii a Roboam fi di Salomon, re di Gjude, e a ducj i israelits ch’a son in Gjude e in Beniamin: 4il Signôr al dîs cussì: No stait a lâ a fâ vuere cuintri dai vuestris fradis. Ognidun ch’al torni cjase sô, parcè che cheste situazion le ài volude jo”. A scoltarin lis peraulis dal Signôr e a rinunziarin a marçâ cuintri di Gjeroboam.

5Roboam si sistemà in Gjerusalem. Al rinfuarçà un pocjis di citâts di Gjude. 6Al tornà a fâ sù Betlem, Etam, Tekoe, 7Bet-Zur, Soco, Adulam, 8Gat, Marese, Zif, 9Adoraim, Lachis, Azeke, 10Zoree, Aialon e Ebron; chestis fuartecis a jerin in Gjude e in Beniamin. 11Al rinfuarçà chestis fuartecis, al metè comandants e al sistemà dipuesits di spese, di vueli e di vin. 12In ogni citât al sistemà scûts e lancis, fasintlis deventâ une vore fuartis. I restarin fedêi Gjude e Beniamin.

13I predis e i levits, ch’a jerin in dut Israel, si derin dongje di dut il teritori par butâsi de sô bande. 14I levits a bandonarin i passons, la lôr robe e a lerin in Gjude e in Gjerusalem, parcè che Gjeroboam e i siei fîs ju vevin parâts fûr dal sacerdozi dal Signôr. 15Gjeroboam al veve metût predis dai siei pai lûcs alts, pai demonis e pai vidiei ch’al veve fat fâ. 16Alore, di dut Israel, ducj chei ch’a vevin distinât dentri di sè di restâ fedêi al Signôr Diu di Israel a lerin in Gjerusalem par fâi sacrificis al Signôr, Diu dai lôr vons. 17Cussì a rinfuarçarin il ream di Gjude e i tignirin man par trê agns a Roboam fi di Salomon, parcè che par trê agns al le indenant pe strade di David e di Salomon.

18Roboam al cjolè Macalat, fie di Jerimot, fi di David, e di Abiail fie di Eliab, fi di Jesse. 19Jê i parturì i fîs Jeus, Semarie e Zaam. 20Dopo di jê, al cjolè Maache fie di Assalon, che i parturì Abie, Atai, Zize e Selomit. 21Roboam i volè plui ben a Maache fie di Assalon che no a dutis chês altris feminis e concubinis; al cjolè disevot feminis e sessante concubinis e i nasserin vincjevot fîs e sessante fiis. 22Roboam al metè sorestant, vadì prin di ducj i siei fradis, Abie fi di Maache, parcè che al pensave di fâlu re. 23Cun baronade al sparniçà in ducj i borcs di Gjude e di Beniamin, in dutis lis fuartecis, cualchidun dai siei fîs. Ju furnì di dute la mangjative ch’a volevin e ur proviodè ancje lis feminis.