GJENESI (43)

Letôr: Anna Gozzi Buliani

Beniamin in Egjit

431Ma la fan e jere masse tremende te regjon 2e cuant che a verin finît di mangjâ il forment che a vevin puartât dongje dal Egjit, lôr pari ur disè: “Tornait jù e viodêt s’o rivais a comprâ ancjemò alc”. 3Gjude i rispuindè: “Chel om nus à za visâts: No stait a presentâsi devant di me se no vês cun vualtris ancje vuestri fradi. 4Se tu sês disponût a lassâ partî ancje nestri fradi cun nô, o lin jù e ti comprìn di mangjâ, 5ma se no tu lu lassis vignî, no lin jù nancje nô, parcè che chel om nus à dit: No stait a presentâsi devant di me cence vuestri fradi”. 6Dissal Israel: “Parcè mo mi vêso fate chê opare di dî che o vevis ancjemò un fradi?”. 7I rispuinderin: “Parcè che l’om al à volût savê dut di nô e de nestre famee e nus à domandât: Vuestri pari esal ancjemò vîf? Vêso ancjemò un fradi? e nô i vin rispuindût in merit. Ce podevino savê che nus varès vût dit: Menaitmi jù vuestri fradi?”.

8Alore Gjude i disè a so pari Israel: “Lasse che il frut al vegni cun me. Anìn, partìn daurman se o vin voe di restâ vîfs e di no murî, nô, te e dute la int che o vin su pe schene. 9O rispuint jo di lui e tu mi domandarâs cont a mi: se mi rive di no puartâtal indaûr e di no presentâtal devant dai vôi, mi puartarai la colpe par in vite. 10Se no si fossin intardâts tant, a di chest’ore o saressin biel tornâts indaûr pe seconde volte”. 11Alore lôr pari Jacop ur disè: “Se al è un sanscugnî, fasêt come che o vês dit, cjolêt però i prodots plui sielts de nestre tiere e puartaitjai a di chel om: un pôc di balsim, un pocje di mîl, une grampe di adragant e di laudin e une zumiele di pistocs e di mandulis. 12Cjolêt bêçs al indopli e tornaitjur i bêçs che a vevin metûts sul ôr dai vuestris sacs: salacor a àn fat a pueste. 13Menaitsi daûr vuestri fradi e lait, tornait di chel om. 14Che El-Shadai us fasi cjatâ boncûr in chel om, in mût che us torni chel altri fradi e Beniamin. Par me, se al è distin che o pierdi i miei fîs, ju pierdarai!”.

15I nestris oms a cjolerin, alore, chest regâl, doplis bêçs e Beniamin e a partirin e a lerin jù in Egjit e si presentarin devant di Josef.

16Cuant che Josef ju viodè cun Beniamin, i disè al so sorestant: “Mene cheste int in cjase mê, fâs fûr un nemâl e preparilu, che cheste int a misdì e gustarà cun me”. 17L’om al fasè come che Josef i veve ordenât e al menà i nestris oms in cjase di Josef. 18I nestris oms a cjaparin pôre viodint che ju menavin te cjase di Josef e a diserin: “O viodarês che nus menin culì par vie dai bêçs che o vin cjatâts intai sacs chê altre volte: nus plombin parmìs, nus brìnchin e nus fasin sclâfs cui nestris mus”.

19I lerin dongje al sorestant di Josef e i fevelarin stant sul antîl di cjase: 20“Paron, i diserin, nô o sin za vignûts jù un viaç a comprâ gjenar 21e cuant che o sin rivâts là che o vevin decidût di campâsi pe gnot, o vin vierts i nestris sacs e i bêçs a jerin propit parsore vie dai sacs, i bêçs contâts, e nô cumò ju vin tornâts a puartâ indaûr. 22O vin puartâts altris bêçs par comprâ gjenar. Nô no savìn cui che al à metûts i nestris bêçs intai sacs di forment”. 23Lui alore ur rispuindè: “Daitsi la pâs e no stait a vê pôre. Al è stât il vuestri Diu e il Diu di vuestri pari che us à metût un tesaur tai vuestris sacs di forment; i vuestris bêçs ju ai vûts jo tes mans” e ur menà Simeon. 24L’om al fasè comodâ la nestre int te cjase di Josef, ur puartà l’aghe par lavâsi i pîts e ur puartà il fen ai mus. 25Intant che a spietavin che Josef al rivàs a gustâ, a tirarin fûr il regâl, parcè che a vevin savût che a mangjavin li di lui. 26Cuant che Josef al jentrà in cjase, i ufririn il regâl che i vevin puartât e si butarin cu la muse par tiere. 27Ma lui ju saludà cun muse ridint e ur domandà: “Cemût staial po vuestri pari, vieli come che al è, che mi vevis fevelât? Esal ancjemò vîf?”. 28I rispuinderin: “Il to famei, nestri pari, al sta ben, al è ancjemò vîf” e si butarin in genoglon e cul cjâf par tiere. 29Alçant i vôi, Josef al viodè so fradi Beniamin, fi di sô mari, e al domandà: “Esal chel chi il vuestri fradi plui piçul, che mi vevis fevelât?” e i disè: “Che Diu ti dedi furtune, fi gno!”. 30E Josef al saltà fûr di corse parcè che si jere ingropât par so fradi e al veve i vôi sglonfs; al jentrà te cjamare e si metè a vaî. 31Dopo di vêsi lavade la muse, al tornà dentri e, fasinsi il cûr fuart, al ordenà: “Puartait di mangjâ”. 32Lui lu servirin a part, ancje lôr a part e compagn i egjizians che a mangjavin in cjase sô, parcè che i egjizians no podevin mangjâ insiemit cui ebreus: e sarès stade par lôr une robe orende. 33A jerin plaçâts in face di lui, daûr l’etât, dal plui grant al plui piçul, e i nestris oms si cjalavin in muse cence pronuncie. 34Ma lui ur fasè puartâ, dal so plat, i miôrs tocs e la purizion di Beniamin e jere cinc voltis chê di ducj chei altris. A beverin insiemit infinamai che a deventarin legris.