2 CRONACHIS (2;3)

Letôr: Renata De Rosa

21Salomon al cjolè a vore setante mil di lôr par puartâ, otante mil pichepieris par lavorâ in mont e trê mil e sîscent vuardeans.

Il pat cul re Curam

2Salomon al mandà a dîi a Curam, re di Tîr: “Come che tu âs fat cun gno pari David, che tu i vevis mandât len di cedri par fâ sù la sô cjase, cussì tratimi ancje me. 3Ve, o ài pensât di fâ sù un templi al non dal Signôr gno Diu, di consacrâjal a lui, par ch’o puedi brusâ il bonodôr dal incens denant di lui, par esibîi simpri i pans de ufierte e par presentâi olocauscj a buinore e sore sere tes sabidis, tai dîs de lune gnove e tes fiestis dal Signôr nestri Diu. Cheste e je une leç eterne par Israel. 4Il templi che jo o ài voe di fâ sù al à di jessi grant, parcè che il nestri Diu al è plui grant di ducj chei altris dius. 5Ma cui saraial in grât di fâi sù un templi, cuant che i cîi e i cîi dai cîi no son avonde grancj par ch’al stedi dentri? E cui sojo jo, di fâi sù un templi, ancje dome par brusâ l’incens denant di lui? 6Pa la cuâl mandimi un om ch’al vedi mistîr tal lavorâ l’aur, l’arint, il bronç, il fier, la tele di purpure rosse, viole e di scarlat, e ch’al sedi bon di fâ ogni sorte di intais; lui al lavorarà insieme cun chei altris artesans ch’o ài in Gjerusalem e in Gjude, preparâts di gno pari David. 7Mandimi len di cedri, di peç e di sandul dal Liban. O sai che i tiei oms a son i miôrs menaus tal taiâ i arbui dal Liban. Par chel i miei oms si metaran insieme cui tiei 8par dâmi dongje un stragjo di legnam, parcè che il templi ch’o intint di fâ sù al à di jessi grant e biel di restâ. 9Ve, a di chei ch’a butaran jù e ch’a taiaran i arbui ur darai forment par sostentâsi; ai tiei oms ur darai vincj mil kor di forment, vincj mil kor di vuardi, vincj mil bat di vin e vincj mil bat di vueli”.

10Curam re di Tîr i mandà par scrit a Salomon chest mes: “Pal afiet che il Signôr al à pal so popul, ti à metût re parsore di lui”. 11Plui indenant Curam al diseve: “Benedet seial il Signôr Diu di Israel, ch’al à fat il cîl e la tiere, che i à dât al re David un fi savi, plen di sintiment e di inteligjence, che i fasarà sù un templi al Signôr e un palaç par sè. 12Cumò ti mandi un om di mistîr, plen di sintiment, Curam-Abi, 13fi di une femine de tribù di Dan e di un pari di Tîr. Al è bon di lavorâ l’aur, l’arint, il bronç, il fier, lis pieris, il len, la tele di purpure rosse e viole, di bis e di scarlat; al è bon di fâ ogni sorte di intai e di meti jù a puntin ogni sorte di progjet che i ven sotponût. Al lavorarà cui tiei artesans e cui artesans dal gno paron David to pari. 14E cumò il gno paron che ur mandi ai siei oms il forment, il vuardi, il vueli e il vin che ur à imprometût. 15Nô o taiarìn il legnam tal Liban, fin che ant sarà avonde, e tal puartarìn par mâr su lis çataris fintremai a Gjafe. Tu tu pensarâs a fâlu traspuartâ a Gjerusalem”.

16Salomon al fasè il cens di ducj i forescj ch’a jerin te tiere di Israel: un altri cens dopo di chel fat fâ di so pari David. Int forin segnâts cent e cincuantetrê mil e sîscent. 17Int cjolè setante mil par puartâ, otante mil come pichepieris par lavorâ in mont e trê mil e sîscent come vuardeans par ch’a fasessin lavorâ chê int.

La costruzion dal templi

31Salomon al tacà a fâ sù il templi dal Signôr in Gjerusalem su la mont di Morie là che il Signôr i jere comparît a David so pari, tal lûc prontât di David su l’arie di Ornan il gjebuseu. 2Al tacà a fâ sù tal secont mês dal cuart an ch’al jere deventât re. 3Chestis a son lis misuris des fondis metudis jù di Salomon par fâ il templi: lungjece, in comedons cu la misure viere, sessante comedons; largjece, vincj comedons. 4La jentrade, ch’e jere in face dal templi tal sens de largjece dal templi, e jere di vincj comedons; la sô altece e jere di cent e vincj comedons. Par dentri al riviestì dut di aur rût. 5Al riviestì cun len di peç la grande sale e le riviestì di aur fin; parsore vie al scolpì palmis e zois. 6Al riviestì l’aur di pieris preziosis, come furniment. L’aur al jere chel di Parvaim.

7Al riviestì d’aur la sale, vadì i trâfs, lis bassis, i mûrs e i antîi; su lis parêts al fasè scolpî cherubins.

8Al fasè la cele dal Sant dai Sants, lungje, tal sens de largjece de sale, vincj comedons e largje vincj comedons. Le riviestì cul aur plui fin, pal pês di sîscent talents. 9Il pês dai clauts al jere di cincuante siclis d’aur; ancje i plans adalt ju riviestì di aur. 10Te cele dal Sant dai Sants al fasè fâ doi cherubins, vore di sculture, e ju riviestì d’aur. 11Lis alis dai cherubins a jerin lungjis vincj comedons. Une ale dal prin cherubin, lungje cinc comedons, e tocjave il mûr de cele; chê altre, lungje cinc comedons, e tocjave l’ale dal secont cherubin. 12Une ale dal secont cherubin, di cinc comedons, e tocjave la parêt de cele; chê altre, lungje cinc comedons, e tocjave l’ale dal prin cherubin.

13Chestis alis dai cherubins, displeadis, a jerin lungjis vincj comedons; lôr a jerin in pîts, cu la muse par dentri.

14Salomon al fasè la tende di tele di purpure rosse e viole, di scarlat e di bis; parsore vie al fasè ricamâ cherubins.

15In face dal templi al fasè fâ dôs colonis altis trentecinc comedons; la testade insom di ognune e jere di cinc comedons. 16Al fasè zois e lis metè insom des colonis. Al fasè ancje cent miluçs ingranâts e ju metè jenfri des zois. 17Al fasè fâ lis colonis in face de sale, une a drete e une a çampe; chê a man drete le clamà Jachin e chê a man çampe Boaz.