2 CRONACHIS (1)

Letôr: Edo Basso

Secont libri des Cronachis

IL REAM DI SALOMON

Aparizion di Gabaon

11Salomon, fi di David, si rinfuarçà tal so ream. Il Signôr so Diu al jere cun lui e al puartà al colm la sô grandece.

2Salomon i fevelà a dut Israel, ai sorestants di miârs e di centenârs, ai judiçs, a ducj i prins di dut Israel e ai caposfamee. 3Po Salomon, insieme cun dute la semblee di Israel, al le sul çuc di Gabaon, parcè che li e jere la tende de cunvigne di Diu tirade sù di Mosè, famei di Diu, tal desert. 4Ma l’arcje di Diu David le veve traspuartade di Kiriat-Jearim tal lûc che i veve prontât, parcè che par jê al veve tirade sù une tende in Gjerusalem. 5L’altâr di bronç, vore di Bezaleel fi di Uri, fi di Cur, al jere li, denant dal santuari dal Signôr. Salomon e la semblee a lerin par interpelâ il Signôr. 6Salomon al le sù sul altâr di bronç denant dal Signôr te tende de cunvigne e al ufrì li parsore mil olocauscj.

7In chê gnot, Diu i comparì a Salomon e i disè: “Domandimi ce che tu vuelis che jo ti dedi”. 8Salomon i disè a Diu: “Tu âs tratât gno pari David cun grant bonvolê e tu mi âs fat regnâ impen di lui. 9Cumò, Signôr Diu, che si colmi chê peraule che tu i âs dite a David gno pari, parcè che tu mi âs metût a cjâf di un popul grant come il pulvin de tiere. 10Dami alore sapience e sintiment e ch’o puedi regi chest popul; parcè che cui mai saressial in stât di regi chest to popul cussì grant?”.

11Diu i disè a Salomon: “Za che ti sta a cûr une robe dal gjenar e che no tu âs domandât ni ricjecis ni bens ni glorie ni la vite dai tiei nemîs e nancje une vite lungje, ma che tu âs domandât nant sapience e sintiment par regi il gno popul, che ti ài metût re parsore di lui, 12ti saran dâts sapience e sintiment. In soreplui, jo ti darai ancje ricjecis, bens e glorie, ma tante che no ’nd àn mai vude di compagne i rês che a àn stât prin di te e che no ’nt varan chei che a vignaran dopo di te”. 13Salomon al tornà dal çuc di Gabaon in Gjerusalem, lontan de tende de cunvigne. Al regnà parsore di Israel.

Ricjece di Salomon

14Salomon al regonà cjars e cjavai; al veve mil e cuatricent cjars e dodis mil cjavai, sparniçâts tes citâts dai cjars e daprûf dal re in Gjerusalem. 15Il re al fasè in mût che in Gjerusalem e fos bondance di arint e di aur come ch’a fossin claps, e i cedris come i figârs ch’a cressin te Sefele. 16I cjavai di Salomon a vignivin di Muzri e di Kue; i marcjadants dal re ju compravin in Kue. 17A fasevin vignî e a puartavin ca di Muzri un cjar par sîscent siclis d’arint, un cjaval par cent e cincuante. Cussì ant puartavin dongje par ducj i rês dai itits e pai rês di Aram.

18Salomon al decidè di fâi sù il templi al non dal Signôr e un palaç par sè.