1 CRONACHIS (29)

Letôr: Maria Adelasia Divona

Ufiertis pal templi

291Il re David i disè a dute la semblee: “Salomon, gno fi, l’unic che Diu lu à sielzût, al è ancjemò zovin e debul, biel che la vore di fâ e je une vore grande, parcè che il santuari nol è distinât a di un om ma al Signôr Diu. 2Daûr des mês pussibilitâts o ài cirût di prontâ dut pal templi dal gno Diu; o ài preparât aur su aur, arint su arint, bronç su bronç, fier su fier, legnam su legnam, onits, brilants, topazis, pieris di svareât valôr e pieris preziosis e un disordin di marmul blanc. 3E ancjemò, pe mê passion pal templi dal gno Diu, in soreplui di ce ch’o ài prontât pal santuari: 4tremil talents di aur, di aur di Ofir, e sietmil talents di arint dal plui bon par riviestî i mûrs par dentri, 5l’aur pai imprescj d’aur, l’arint par chei d’arint e par dutis lis voris ch’a varan di fâ i artesans. E cui isal disponût, vuê, a dâi di sô volontât al Signôr?” 6Alore i sorestants des fameis, i sorestants des tribûs di Israel, i sorestants di miârs, di centenârs e i sorestants de robe dal re a faserin ufiertis libaris 7e i derin, pe vore dal templi dal Signôr, cincmil talents di aur, dismil darîs, dismil talents di arint, disevotmil talents di bronç e centmil talents di fier. 8Chei ch’a vevin pieris preziosis jes consegnarin a Jechiel il ghersonit, par ch’a fossin metudis vie tal tesaur dal templi. 9Il popul si indalegrà dal lôr boncûr, parcè che lis ufiertis a jerin fatis in onôr dal Signôr cun cûr sclet; ancje il re David al fo contenton.

Preiere di David

10David al benedì il Signôr denant di dute la semblee. David al disè: “Sêstu benedet, Signôr Diu di Israel, nestri pari, cumò e simpri. 11Tô, Signôr, e je la grandece, la potence, la glorie, il sflandôr e la maiestât, parcè che dut, tai cîi e su la tiere, al è to. Signôr, to al è il ream; tu tu ti alcis di re parsore di ogni robe. 12Di te a divegnin la ricjece e la glorie; tu tu paronis sun dut; tes tôs mans e je la fuarce e la potence; de tô man e diven ogni grandece e ogni virtût. 13Cumò, Diu nestri, nô ti ringraciìn e o laudìn il to non gloriôs. 14E cui soio jo e cui isal il gno popul, par jessi in grât di ufrîti dut chest cun cûr libar? Dut al diven di te; nô, dopo di vêlu vût des tôs mans, o vin tornât a dâtal. 15Nô o sin forescj denant di te e pelegrins come ducj i nestris vons. I nestris dîs su la tiere a son tant che un’ombre e no ’nd è sperance. 16Signôr, nestri Diu, ce che nô o vin prontât par fâi sù une cjase al to non sant al ven di te, al è dut to. 17O sai, Diu gno, che tu stagis i cûrs e che tu i tegnis a di une cussience sclete. Jo, cun cûr sclet, o ài ufiert vulintîr dutis chestis robis. Cumò o viôt il to popul, culì, che ti puarte lis sôs ufiertis cun cûr legri. 18Signôr, Diu di Abram, di Isac e di Israel, nestris vons, manten par simpri cheste buine ispirazion tal cûr dal to popul. Indrece i lôr cûrs viers di te. 19A Salomon, gno fi, dài un cûr sclet par ch’al meti in pratiche i tiei comants, i tiei ordins e lis tôs leçs, par ch’al meti dut in pratiche in mût di fâ sù chê grande cjase che jo o ài prontade”.

20David i disè a dute la semblee: “Dài, benedît il Signôr vuestri Diu!”. Dute la semblee e benedì il Signôr, Diu dai siei vons; si ingenoglarin e si butarin cu la muse par tiere denant dal Signôr e dal re. 21Tal indoman i ufririn sacrificis al Signôr e i brusarin olocauscj: mil manzuts, mil rocs, mil agnei insieme cu lis libagjons, cence contâ i tancj sacrificis par dut Israel. 22In chê dì a mangjarin e a beverin presince dal Signôr cun grande gjonde. Di gnûf a proclamarin re Salomon, fi di David, lu ongerin, consacrantlu al Signôr lui come sorestant e Zadok come predi.

Al devente re Salomon e al mûr David

23Salomon si sentà su la sente dal Signôr sicu re impen di David so pari; si slargjà e dut Israel i lè daûrji. 24Ducj i graduâts, i miôrs vuerîrs e ancje ducj i fîs dal re David si someterin al re Salomon. 25Il Signôr al fasè grant Salomon denant di dut Israel e i dè al so ream tant di chel sflandôr che nissun re prin di lui no ’nt veve vût di compagn.

26David, fi di Jesse, al veve regnât parsore di dut Israel. 27Il timp ch’al regnà sore di Israel al fo di corant’agns: al regnà siet agns in Ebron e trentetrê agns al regnà in Gjerusalem. 28Al murì vielonon, passût di agns, di ricjece e di glorie. Impen di lui al deventà re so fi Salomon.

29Dut ce ch’al à fat il re David, tal imprin come tal ultin, ve, al è contât dut tai ats dal profete Samuel, tai ats dal profete Natan e tai ats dal profete Gad, 30cun dute la storie dal so ream, de sô potence e di dut ce ch’al capità intant de sô vite, ta chei timps, in Israel e in ducj i reams di chês altris tieris.