1 CRONACHIS (28)

Letôr: Cristina Benedetti

Ultimis istruzions di David

281David al clamà dongje ducj i graduâts di Israel, i sorestants des tribûs, i sorestants di dutis lis classis a servizi dal re, i sorestants di miârs, i sorestants di centenârs, i ministradôrs di dute la sô robe e di dut il besteam dal re e dai siei fîs, insieme cui conseîrs, cui miôrs oms e cun ogni soldât di valôr in Israel. 2David al jevà sù in pîts e al disè:

“Scoltaitmi, miei fradis e gno popul! Jo o vevi distinât di fâ sù une cjase di polse pe arcje dal pat dal Signôr, pal sgabel dai pîts dal nestri Diu. O vevi preparât dut par fâle sù, 3ma Diu mi à dit: No tu i fasarâs gran un templi al gno non, parcè che tu sês stât un vuerîr e tu âs spandût sanc. 4Il Signôr Diu di Israel mi à sielzût me di dute la famee di gno pari par ch’o deventàs par simpri re parsore di Israel; di fat si à sielzût Gjude come sorestant e te gjernazie di Gjude al à sielzude la famee di gno pari e, dai fîs di gno pari, mi à vût a grât me par fâmi re sun Israel. 5Di ducj i miei fîs, stant che il Signôr mi à dât une vore di fîs, al à sielzût gno fi Salomon par fâlu sentâ su la sente dal ream dal Signôr, su Israel. 6Di fat lui mi à dit: Salomon, to fi, al fasarà sù il gno templi e i mei curtîi, parcè che lu ài sielzût lui par fi e o intint di jessi par lui un pari. 7O rinfuarçarai il so ream par simpri, se lui al sarà fedêl tal meti in pratiche i miei comants e i miei ordins, come ch’al fâs vuê. 8Cumò, denant di dut Israel, semblee dal Signôr, e denant dal nestri Diu ch’al scolte, us suplichi: ubidît e metêt in pratiche dutis lis leçs dal Signôr vuestri Diu, s’o volês jessi parons di cheste buine tiere e di passâure in ereditât ai vuestris fîs daûr di vualtris par simpri.

9Tu, Salomon, fi gno, ricognòs il Diu di to pari, servissilu cuntun cûr come cu va e cun buine volontât, parcè che il Signôr al stage i cûrs e al jentre ancje tal pinsîr plui font; se tu lu cirarâs, lui si fasarâ cjatà di te; se invezit tu lu bandonarâs, lui ti butarà di bande par simpri. 10Cjale mo: cumò il Signôr ti à sielzût par che tu i fasis sù une cjase come santuari; fasiti fuart e metiti a l’opare!”

11David i consegnà a Salomon so fi il progjet de jentrade e des cjasamentis, des cjanivis, des stanziis adalt, des cjamaris par dentri e dal lûc pal propiziatori, 12in plui il progjet di dut ce ch’al veve tal cjâf di fâ in merit dai curtîi dal templi dal Signôr e di dutis lis stanziis di ca e di là, dai tesaurs dal templi di Diu e dai tesaurs des robis santis, 13des classis dai predis e dai levits e di dut ce ch’al rivuardave il servizi dal templi dal Signôr e di ducj i imprescj ch’a coventavin pal templi dal Signôr. 14In merit a dute la robe d’aur, i consegnà l’aur, distinant il pês dal aur di ducj i imprescj d’aur e il pês dal arint di ducj i imprescj d’arint ch’a coventavin pes funzions. 15I consegnà ancje l’aur distinât ai cjandelîrs e a lis lampadis, distinant il pês di ogni cjandelîr e di ogni lampade, e l’arint distinât ai cjandelîrs, distinant il pês dai cjandelîrs e des lôr lampadis, daûr che si veve di dopra ogni cjandelîr. 16I spiegà trop aur pes taulis de ufierte, taule par taule, e dal arint pes taulis d’arint, 17dal aur rût pai rimpins, pes guantieris e pai bocâi. I spiegà trop aur ch’al leve pes copis, cope par cope, e trop arint, par ogni cope d’arint. 18I consegnà l’aur rût pal altâr dai bonodors, distinant il pês. I consegnà il progjet dal cjar d’aur dai cherubins, ch’a slargjavin lis lôr alis e ch’a taponavin l’arcje dal pat dal Signôr. 19Dut chest jal dè par scrit de part dal Signôr, par fâi capî ducj i detais dal model.

20Alore David i disè a Salomon so fi: “Fasiti fuart, coragjo, metiti a l’opare, no sta vê pôre, no sta avilîti, parcè che il Signôr Diu, il gno Diu, al è cun te. Lui no ti lassarà gran e no ti implantarà fin che no tu varâs finide dute la vore dal templi dal Signôr. 21Ve lis classis dai predis e dai levits par ogni servizi dal templi di Diu. A son a tô disposizion, par ogni sorte di vore, dute la int di mistîr; i sorestants e dut il popul a son pronts ai tiei ordins”.