1 CRONACHIS (27)

Letôr: Maria Marceddu

Organizazion militâr e civîl

271Ve i fîs di Israel, seont il lôr numar, i sorestants des fameis, i comandants di miârs e di centenârs e i lôr graduâts al servizi dal re, seont lis lôr classis, chê ch’e jessive e chê ch’e jentrave mês par mês par ducj i mês dal an. Ogni classe e veve vincjecuatrimil oms.

2A cjâf de prime classe, pal prin mês, al jere Jasobeam fi di Zabdiel; la sô classe e jere di vincjecuatrimil oms. 3Lui al jere de gjernazie di Perez e al comandave ducj i graduâts dal esercit pal prin mês.

4A cjâf de classe dal secont mês al jere Dodo di Acoc; la sô classe e jere di vincjecuatrimil oms.

5A cjâf de tierce classe, pal tierç mês, al jere Benaià fi di Joiadà, prin predi; la sô classe e jere di vincjecuatrimil oms. 6Chest Benaià al jere un dai plui bulos fra i Trente e al veve il comant dai Trente e de sô classe. So fi al jere Amizabad.

7Cuart, pal cuart mês, al jere Asael, fradi di Joab, e, dopo di lui, so fi Zebadie; la sô classe e jere di vincjecuatrimil oms.

8Cuint, pal cuint mês , al jere il graduât Sameut di Zerac; la sô classe e jere di vincjecuatrimil oms.

9Sest, pal sest mês, al jere Ire, fi di Ikes di Tekoà; la sô classe e jere di vincjecuatrimil oms.

10Setim, pal setim mês, al jere Chelez di Pelon, de gjernazie di Efraim; la sô classe e jere di vincjecuatrimil oms.

11Otâf, pal otâf mês, al jere Sibecai di Cuse, de gjernazie dai zerachits; la sô classe e jere di vincjecuatrimil oms.

12Nono, pal nono mês, al jere Abiezer, dai fîs di Beniamin; la sô classe e jere di vincjecuatrimil oms.

13Decim, pal decim mês, al jere Marai di Netofe, de gjernazie dai zerachits; la sô classe e jere di vincjecuatrimil oms.

14Undicesim, pal undicesim mês, al jere Benaià di Piraton, de gjernazie di Efraim; la sô classe e jere di vincjecuatrimil oms.

15Dodicesim, pal dodicesim mês, al jere Cheldai di Netofe, dal çoc di Otniel; la sô classe e jere di vincjecuatrimil oms.

16Par chel ch’al rivuarde lis tribûs di Israel: dai rubenits al jere sorestant Eliezer fi di Zikri; de tribù di Simeon, Sefatie fi di Maache; 17di chê di Levi, Casabià fi di Kemuel; dai fîs di Aron, Zadok; 18di chê di Gjude, Eliu, dai fradis di David; di chê di Issacar, Omri fi di Micjêl; 19di chê di Zabulon, Ismaie fi di Abie; di chê di Neftali, Jerimot fi di Azriel; 20dai fîs di Efraim, Osee fi di Azazie; de miege tribù di Manasse, Gjoel fi di Pedaie; 21de miege tribù di Manasse in Galaad, Ido fi di Zacarie; di chê di Beniamin, Jaasiel fi di Abner; 22di chê di Dan, Azarel fi di Jerocam. Chescj a jerin i sorestants des tribûs di Israel.

23David nol fasè il cens di chei ch’a jerin sot dai vincj agns, parcè che il Signôr al veve dit ch’al varès moltiplicât Israel tant che lis stelis dal cîl. 24Joab fi di Zeruià al veve scomençât il cens, ma nol rivà a finîlu; propit par chel si discjadenà l’ire su Israel. Chest cens nol fo segnât tal libri des Cronachis dal re David.

25Dai tesaurs dal re al jere sorestant Azmavet fi di Adiel; dai tesaurs ch’a jerin te campagne, tes citâts, tai borcs e tes toratis al jere sorestant Gjonate fi di Uzie. 26Dai lavorents de campagne, des voris de tiere al jere sorestant Ezri fi di Chelub.

27Dai vignâi al jere sorestant Simei di Rame; dai prodots dai vignâi che ju metevin tes cjanivis al jere sorestant Zabdai di Sefam. 28Dai ulivârs e dai fiârs, ch’a jerin te Sefele, al jere sorestant Baal-Canan di Ghedere; dai depuesits di vueli Joas. 29Des mandriis ch’a passonavin te taviele di Saron al jere sorestant Sitri di Saron; des mandriis ch’a passonavin in altris concjis Safat fi di Adlai. 30Dai camêi al jere sorestant Obil, l’ismaelit; des mussis Jecdaie di Meranot; 31des pioris Jaziu l’agaren. Dute cheste int e ministrave la robe dal re David.

32Gjonate, barbe di David, al jere conseîr; om fin e scriturist, insieme cun Jechiel fi di Cakmonì, ur stave daûr ai fîs dal re. 33Achitofel al jere conseîr dal re; Cusai l’arkit al jere amì dal re. 34Dopo di Achitofel, a cjaparin il puest Joiadà, fi di Benaià, e Ebiatar; comandant dal esercit dal re al jere Joab.