1 CRONACHIS (18;19)

Letôr: Raffaella Comisso

CAMPAGNIS VITORIOSIS DI DAVID

Vueris di David

181Plui in ca, David al batè i filisteus, ur fasè sbassâ la creste e ur puartà vie Gat cui borcs dulintor. 2Podopo al batè i moabits, ch’a deventarin sotans di David e i paiarin lis tassis. 3David al batè ancje Adad-Ezer, re di Zobe, des bandis di Amat, cuant ch’al marçave viers dal flum Eufrât par slargjâ la sô paronance fintremai ventilà. 4David i puartà vie mil cjars, sietmil cjavalîrs e vincj mil soldâts a pît. David ur fasè cjonçâ i sghirets a ducj i cjavai, salvant dome un centenâr.

5I arameus di Damasc a lerin a dâi une man a Adad-Ezer, re di Zobe, ma David ant copà vincjedoimil. 6David al metè sorestants in Aram di Damasc; i arameus a deventarin sotans di David e i paiarin lis tassis. Il Signôr al fasè vinci David pardut là ch’al leve. 7David ur strafuì ancje i scûts d’aur ai graduâts di Adad-Ezer e ju puartà in Gjerusalem. 8Di Tibcat e di Cun, citâts di Adad-Ezer, David al strafuì un disordin di bronç, che dopo Salomon al fasè la concje di bronç, lis colonis e dut il furniment di bronç.

9Tou re di Amat, savût che David al veve fiscât dut l’esercit di Adad-Ezer re di Zobe, 10al mandà so fi Adoram a saludâ il re David e a indalegrâsi cun lui par vie ch’al veve tacât e vinçût Adad-Ezer, dal moment che Tou al jere simpri in vuere cun Adad-Ezer; Adoram al puartave daûrsi robe d’aur, d’arint e di bronç. 11Ancje cheste robe David je consacrà al Signôr insieme cul aur e l’arint che ur veve puartât vie a ducj chei altris popui, ven a stâi a Edom, a Moab, ai amonits, ai filisteus e ai amalecits.

12Abisai, fi di Zeruià, al fruçà te concje dal Sâl disevotmil idumeus. 13Al metè vuarnigjons in Edom; ducj i idumeus a deventarin sotans di David. Il Signôr al faseve vinci David in ogni sô iniziative.

Ministrazion dal ream

14David al regnà parsore di dut Israel e al fasè justizie cui siei judizis a dut il so popul.

15Joab, fi di Zeruià, al jere sorestant dal esercit; Gjosafat fi di Achilud al jere archivist. 16Zadok fi di Achitub e Abimelec fi di Ebiatar a jerin predis; Savse al jere scriturist. 17Benaià fi di Joiadà al veve il comant dai creteus e dai peleteus; i fîs di David a jerin i prins dongje dal re.

Campagnis cuintri dai amonits

191Plui in ca, al murì Nacas re dai amonits; impen di lui al deventà re so fi. 2David al disè: “O cjalarai di bon voli Canum fi di Nacas, parcè che ancje so pari al è stât bon cun me”. David al mandà mes par confuartâlu ch’al jere muart so pari. I fameis di David a lerin di Canum, te tiere dai amonits, par confuartâlu. 3Ma i sorestants dai amonits i diserin a Canum: “Pensistu propit che David al vedi chê di onorâ to pari denant di te mandanti int a confuartâti? Chescj siei fameis no sono vignûts invezit di te par spiâti, par informâsi e par splorâ la regjon?”.

4Alore Canum al cjapà i fameis di David, ju fasè tosâ e ur sbregà i vistîts pal mieç fintremai tes culatis e ju mandà indaûr. 5Cualchidun al lè a contâi a David ce ch’al jere stât di chei oms. Stant che lôr si tignivin malapaiâts a muart, il re ur mandà int incuintri cun chest mes: “Restait a Gjeric fin che no us à tornât a menâ la barbe; po tornait culì”.

6I amonits, nacuarzûts di vêsi fat nemì David, a mandarin, lôr e Canum, mil talents d’arint par cjapâ sù a paiament cjars e cjavalîrs, te tiere dai doi flums, a Aram Maache e a Zobe. 7A tirarin dongje trentedoimil cjars e il re di Maache cu lis sôs tropis. Chescj a rivarin e si camparin in face di Madabe; tal fratimp i amonits si jerin dâts dongje tes lôr citâts e si jerin inviâts par lâ a combati.

8Cuant che David al vignì a savêle, al mandà Joab cun dut il trop dai miôrs. 9I amonits a saltarin fûr par prontâsi a combati denant de citât, biel che i rês aleâts a jerin de bande de campagne. 10Joab si inacuargè che la batae si presentave par denant e in schene. Al sielgè i plui miôrs di Israel e ju metè in schirie cuintri dai arameus. 11Il rest dal esercit jal consegnà a so fradi Abisai, che lu postà cuintri dai amonits. 12E i disè: “Se i arameus a rivaran a batimi, tu vignarâs a dâmi une man; se invezit i amonits a rivaran a batiti te, o vignarai jo a judâti te. 13Dati coragjo e mostrìnsi fuarts pal nestri popul e pes citâts dal nestri Diu; il Signôr ch’al fasi ce che i pararà a lui”. 14Joab cui siei si prontà a plombâ cuintri dai arameus, ma chei a scjamparin denant di lui. 15Ancje i amonits, viodût che i arameus le vevin tovade, a scjamparin denant di Abisai fradi di Joab, tornant dentri te citât. Alore Joab al tornà in Gjerusalem.

16I arameus, viodût ch’a jerin stâts batûts dai fîs di Israel, a mandarin mes e a faserin vignî i arameus ch’a jerin di là dal flum; ju comandave Sofac, sorestant dal esercit di Adad-Ezer.

17Cuant che je contarin a David, al clamà dongje dut Israel e al passà il Gjordan. Ju brincà e si postà denant di lôr; David si preparà a combati i arameus, che lu tacarin. 18I arameus a talonarin denant dai fîs di Israel. David al copà, dai arameus, sietmil cjavalîrs e corantemil soldâts a pît; al copà ancje Sofac, il comandant dal esercit. 19I oms di Adad-Ezer, viodût ch’a jerin stâts batûts dai fîs di Israel, a faserin la pâs cun David e a deventarin siei sotans. I arameus no volerin plui savênt di dâur une man ai amonits.