1 CRONACHIS (17)

Letôr: Enrico Bigotto

La profezie di Natan

171Cuant che David si sistemà te sô cjase, i disè al profete Natan: “Ve, jo o soi a stâ tune cjase di cedri, biel che l’arcje dal pat dal Signôr e je sistemade sot di une tende”. 2Natan i rispuindè a David: “Fâs ce che tu ti sintis dentri di te, parcè che Diu al è cun te”.

3In chê stesse gnot cheste peraule di Diu e plombà su Natan: 4“Va e disii a David gno servidôr: Tu no tu fasarâs gran la cjase ch’o larai a stâ. 5Di fat jo no ài mai vude une cjase di cuant ch’o ài fat saltâ fûr Israel dal Egjit a vuê. Jo o soi passât di une tende in chê altre e di un lûc a di chel altri. 6Par dut il timp ch’o ài cjaminât insieme cun dut Israel no ur ài mai dit a nissun dai Judiçs, che ur vevi ordenât di passi il gno popul: Parcè po no mi vêso fate sù une cjase di cedri? 7Pa la cuâl tu i disarâs al gno famei David: il Signôr, Diu des schiriis, al dîs cussì: Jo ti ài cjolt che tu jeris a passon, cuant che tu levis daûr a lis pioris, par fâti sorestant dal gno popul Israel. 8O ài stât cun te pardut là che tu levis; o ài splantât denant di te ducj i tiei nemîs; ti darai un non grant, che ti metarà cui plui grancj de tiere. 9O distinarai un puest pal gno popul Israel; lu plantarai alì par che si sistemi e che nol vedi di vivi malsigûr, cui triscj ch’a continuin a tibiâlu come par vieri, 10come cuant che o ài metût i Judiçs a cjâf dal gno popul Israel. O sbassarai i tiei nemîs e ti fasarai grant te. Di fat il Signôr al à intenzion di fâti sù une cjase. 11Cuant che lis tôs zornadis a saran rivadis al colm, che tu larâs a compagnâti cui tiei vons, o metarai daûr di te un to dissendent, un dai tiei fîs, e o rinfuarçarai il so ream. 12Lui mi fasarà sù une cjase e jo o rinfuarçarai il so ream par simpri. 13Jo o sarai par lui un pari e lui al sarà par me un fi; no tirarai vie di lui la mê gracie, come che le ài tirade vie di chel prin di te. 14Lu fasarai stâ par simpri te mê cjase, tal gno ream, e la sô sente e sarà salde par simpri”. 15Natan i fevelà a David seont dutis chestis peraulis e seont dute cheste vision.

La preiere dal re David

16Alore il re David si presentà denant dal Signôr e i disè: “Cui soio jo mo, Signôr Diu, e ce ise mai la mê cjase, che tu mi âs menât fin culì? 17E, come s’al fos masse pôc pai tiei vôi, Diu, cumò tu fevelis de cjase dal to famei ancje pal avignî; tu mi âs tratât come che si trate un om in grant, Signôr Diu! 18Ce podaressial zontâ ancjemò David a la tô glorie? Tu cognossis il to famei. 19Signôr, par amôr dal to famei e seont il to boncûr tu âs fate cheste vore straordenarie par palesâ dutis lis tôs grandis robis. 20Signôr, no ’nd è un che ti stedi a pâr e no ’nd è Diu fûr di te, come ch’o vin sintût cu lis nestris orelis. 21E cui isal mai come il to popul, Israel, l’unic popul su la tiere che Diu al è lât a sfrancjâlu par fânt il so popul e par fâsi un non grant e trement? Tu âs fat cori i popui denant dal to popul, che tu lu âs sfrancjât dal Egjit. 22Tu âs distinât che il to popul Israel al sedi il to popul par simpri. Tu, Signôr, tu sês stât il lôr Diu. 23Cumò, Signôr, la peraule che tu âs dite sul to famei e su la sô famee ch’e resti vere par simpri; fâs daûr che tu âs dit. 24Ch’al sedi salt e ch’al deventi grant il to non par simpri! Ch’a puedin dî: il Signôr, Diu des schiriis, al è Diu par Israel! La cjase di David to famei e sarà salde denant di te. 25Tu, Diu gno, tu i âs pandude al to famei l’intenzion di fâi sù une cjase, par chest il to famei al à vût cûr di preâ denant di te. 26Cumò tu, Signôr, tu sês Diu e tu i âs imprometût al to famei chest ben. 27Indegniti alore di benedî la cjase dal to famei, par ch’e resti par simpri denant di te, stant che dut ce che tu benedissis tu al è benedît par in secula”.